Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 168 POZ 17

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 618/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. dostosowujące ilości zobowiązań dostawy cukru trzcinowego przewidzianego do przywozu w ramach protokołu AKP oraz umowy z Indiami na okres dostaw 2007/2008

Data ogłoszenia:2008-06-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 168 POZ 17

28.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 168/17

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 618/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. dostosowujące ilości zobowiązań dostawy cukru trzcinowego przewidzianego do przywozu w ramach protokołu AKP oraz umowy z Indiami na okres dostaw 2007/2008

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

Po konsultacji z przedmiotowymi krajami AKP należy dokonać ponownego przydziału niedostarczonej ilości w celu jej dostarczenia w okresie dostaw 2007/2008.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(6)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1), w szczególności jego art. 31,

Należy zatem uchylić rozporządzenie (WE) nr 77/2008 oraz dostosować ilości zobowiązań dostawy na okres 2007/2008 zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 950/2006.

a także mając na uwadze, co następuje:

(7)

(1)

Artykuł 12 rozporządzenia Komisji (WE) nr 950/2006 z dnia 28 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady przywozu i rafinacji produktów cukrowniczych w latach gospodarczych 2006/2007, 2007/2008 i 2008/2009 zgodnie z niektórymi kontyngentami taryfowymi i umowami preferencyjnymi (2) określa szczegółowe zasady ustanawiania zobowiązań dostawy przy zerowej stawce celnej produktów objętych kodem CN 1701, wyrażonych w ekwiwalencie cukru białego, w przypadku przywozów z państw, które są sygnatariuszami protokołu AKP i umowy z Indiami.

(8)

Artykuł 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 950/2006 stanowi, że ust. 1 tego artykułu nie stosuje się do ilości ponownie przydzielonej zgodnie z art. 7 ust. 1 lub 2 protokołu AKP. Ilość ponownie przydzielona zgodnie z tym rozporządzeniem powinna zatem zostać przywieziona przed dniem 30 czerwca 2008 r. Jednakże z uwagi na późne podjęcie decyzji o ponownym przydziale oraz czas potrzebny na złożenie wniosku o pozwolenia na przywóz, nie będzie możliwe zachowanie odnośnego terminu. Dlatego też art. 14 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 950/2006 powinien mieć również zastosowanie do ilości ponownie przydzielonej zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Cukru,

(2)

Ilości te zostały ustalone rozporządzeniem Komisji (WE) nr 77/2004 z dnia 28 stycznia 2008 r. ustanawiającym zobowiązania dostawy cukru trzcinowego, który zostanie przywieziony w ramach protokołu AKP oraz umowy z Indiami, na okres dostaw 2007/2008 (3).

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(3)

Artykuł 7 ust. 1 i 2 protokołu AKP przewiduje zasady postępowania w przypadku niewywiązania się przez kraj AKP z dostawy uzgodnionej ilości.

Artykuł 1 Ilości zobowiązań dostawy przy przywozie z krajów będących sygnatariuszami protokołu AKP i umowy z Indiami w odniesieniu do produktów objętych kodem CN 1701, wyrażone w tonach ekwiwalentu cukru białego, na okres dostaw 2007/2008, dostosowuje się dla każdego odnośnego kraju wywozu jak określono w załączniku.

(4)

Właściwe organy Barbadosu, Konga, Kenii, Madagaskaru oraz Trynidadu i Tobago poinformowały Komisję, że nie będą w stanie dostarczyć całej uzgodnionej ilości i nie chcą skorzystać z dodatkowego okresu dostawy.

(1) Dz.U. L 58 z 28.2.2006, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1260/2007 (Dz.U. L 283 z 27.10.2007, s. 1). (2) Dz.U. L 178 z 1.7.2006, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 371/2007 (Dz.U. L 92 z 3.4.2007, s. 6). (3) Dz.U. L 24 z 29.1.2008, s. 6.

Artykuł 2 W drodze odstępstwa od art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 950/2006, art. 14 ust. 1 tego rozporządzenia ma zastosowanie do ilości ponownie przydzielonej zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i przywiezionej po dniu 30 czerwca 2008 r.

L 168/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.6.2008

Artykuł 3 Niniejszym uchyla się rozporządzenie (WE) nr 77/2008. Artykuł 4 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 czerwca 2008 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

28.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 168/19

ZAŁĄCZNIK Ilości zobowiązań dostawy przy przywozie cukru preferencyjnego z krajów będących sygnatariuszami protokołu AKP i umowy z Indiami, na okres dostaw 2007/2008, wyrażone w tonach ekwiwalentu cukru białego

Kraje, które podpisały protokół AKP/umowę z Indiami

Zobowiązania dostawy 2007/2008

Barbados Belize Kongo Wybrzeże Kości Słoniowej Fidżi Gujana Indie Jamajka Kenia Madagaskar Malawi Mauritius Mozambik Uganda Saint Kitts i Nevis Surinam Suazi Tanzania Trinidad i Tobago Zambia Zimbabwe RAZEM

27 464,3 69 615,98 0,00 10 123,12 162 656,25 191 368,87 9 999,83 148 003,16 2 045,07 6 249,50 24 367,72 476 789,70 5 965,92 0,00 0,00 0,00 126 027,92 9 672,60 0,00 11 865,01 37 660,14 1 319 875,62

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 168 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L168 - 44 z 200828.6.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 972/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady mające zastosowanie do przywozu ryżu Basmati oraz przejściowego systemu kontroli w celu określenia jego pochodzenia (  Dz.U. L 176 z 30.6.2006)

 • Dz. U. L168 - 42 z 200828.6.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/491/WPZiB z dnia 26 czerwca 2008 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2007/406/WPZiB w sprawie misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (DRK) (EUSEC DR Konga)

 • Dz. U. L168 - 41 z 200828.6.2008

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUSEC/2/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. dotycząca mianowania szefa doradczej i pomocowej misji Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (EUSEC DR Konga)

 • Dz. U. L168 - 38 z 200828.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 27 czerwca 2008 r. dotycząca tymczasowych środków ochronnych przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) w Portugalii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3312)

 • Dz. U. L168 - 36 z 200828.6.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/65/WE z dnia 27 czerwca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 91/439/EWG w sprawie praw jazdy

 • Dz. U. L168 - 31 z 200828.6.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/64/WE z dnia 27 czerwca 2008 r. zmieniająca załączniki I–IV do dyrektywy Rady nr 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

 • Dz. U. L168 - 27 z 200828.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 620/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia (WE) nr 386/2008 ustalającego refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L168 - 20 z 200828.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 619/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. otwierające stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące niektórych przetworów mlecznych

 • Dz. U. L168 - 5 z 200828.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 617/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w zakresie norm handlowych w odniesieniu do jaj wylęgowych i piskląt drobiu hodowlanego

 • Dz. U. L168 - 3 z 200828.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 616/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L168 - 1 z 200828.6.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 615/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1405/2006 ustanawiające szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.