Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 168 POZ 20 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 619/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. otwierające stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące niektórych przetworów mlecznych

Data ogłoszenia:2008-06-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 168 POZ 20 - Strona 2

Strona 2 z 4

U. L 90 z 27.3.2004, s. 64. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1543/2007 (Dz.U. L 337 z 21.12.2007, s. 62). (5) Dz.U. L 90 z 27.3.2004, s. 67. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1543/2007. (6) Dz.U. L 234 z 29.8.2006, s. 4. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 532/2007 (Dz.U. L 125 z 15.5.2007, s. 7). (7) Dz.U. L 366 z 24.12.1987, s. 1.

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 510/2008 (Dz.U. L 149 z 7.6.2008, s. 61). (2) Dz.U. L 90 z 27.3.2004, s. 58. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 128/2007 (Dz.U. L 41 z 13.2.2007, s. 6). (3) Dz.U. L 325 z 11.12.2007, s. 69.


28.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 168/21

a) naturalne masło w blokach o masie netto co najmniej 20 kg, objęte kodem produktu ex 0405 10 19 9700;

2. Każdy okres przetargowy zaczyna się o godzinie 13.00 (czasu brukselskiego) w drugi wtorek miesiąca, z uwzględnieniem następujących wyjątków:

b) bezwodny tłuszcz mleczny w pojemnikach o masie netto co najmniej 20 kg, objęty kodem produktu ex 0405 90 10 9000;

a) w sierpniu zaczyna się o godzinie 13.00 (czasu brukselskiego) w trzeci wtorek;

c) odtłuszczone mleko w proszku w workach o masie netto co najmniej 25 kg i zawierających wagowo nie więcej niż 0,5 % domieszek, objęte kodem produktu ex 0402 10 19 9000.

b) w grudniu zaczyna się o godzinie 13.00 (czasu brukselskiego) w pierwszy wtorek.

Artykuł 2 Miejsca przeznaczenia Produkty, o których mowa w art. 1, są przeznaczone na wywóz do wszystkich miejsc przeznaczenia, z wyłączeniem:

Jeżeli we wtorek przypada dzień wolny od pracy, okres przetargowy zaczyna się o godzinie 13.00 (czasu brukselskiego) następnego dnia roboczego.

Każdy okres przetargowy kończy się o godzinie 13.00 (czasu brukselskiego) w trzeci wtorek miesiąca, z uwzględnieniem następujących wyjątków:

a) państw trzecich: Andory, Liechtensteinu, Stanów Zjednoczonych Ameryki i Stolicy Apostolskiej (Watykanu);

a) w sierpniu kończy się o godzinie 13.00 (czasu brukselskiego) w czwarty wtorek;

b) terytoriów państw członkowskich UE, które nie należą do obszaru celnego Wspólnoty: Wysp Owczych, Grenlandii, wyspy Heligoland, Ceuty, Melilli, gmin Livigno i Campione d’Italia oraz obszarów Republiki Cypryjskiej, nad którymi rząd Republiki Cypryjskiej nie sprawuje skutecznej kontroli;

b) w grudniu kończy się o godzinie 13.00 (czasu brukselskiego) w drugi wtorek.

c) terytoriów europejskich, których stosunki zewnętrzne leżą w gestii państwa członkowskiego, a które nie należą do obszaru celnego Wspólnoty: Gibraltaru.

Jeżeli we wtorek przypada dzień wolny od pracy, okres przetargowy kończy się o godzinie 13.00 (czasu brukselskiego) poprzedniego dnia roboczego.

3. Każdy okres przetargowy jest seryjnie numerowany, począwszy od pierwszego przewidzianego okresu. Artykuł 3 Przepisy mające zastosowanie Jeżeli niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej, zastosowanie mają rozporządzenia Komisji (WE) nr 1291/2000 (1), (WE) nr 1282/2006 oraz (WE) nr 1454/2007. 4. Oferty są składane właściwym organom państw członkowskich wymienionym w załączniku II.

Artykuł 4 Składanie ofert 1. Oferty mogą być składane jedynie w trakcie okresów przetargowych i są ważne jedynie przez okres przetargowy, w którym zostają zgłoszone.

(1) Dz.U. L 152 z 24.6.2000, s. 1.

5. Oferty są składane oddzielnie, z podziałem na miejsca przeznaczenia, dla każdego z kodów produktów, o których mowa w art. 1.

6. Oprócz wymogu określonego w art. 3 ust. 5 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1454/2007, oferta wskazuje w sekcji 16 wniosku o pozwolenie kod produktu objętego refundacją wywozową poprzedzony oznaczeniem „ex”, jak wskazano w art. 1 niniejszego rozporządzenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 168 POZ 20 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L168 - 44 z 200828.6.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 972/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady mające zastosowanie do przywozu ryżu Basmati oraz przejściowego systemu kontroli w celu określenia jego pochodzenia (  Dz.U. L 176 z 30.6.2006)

 • Dz. U. L168 - 42 z 200828.6.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/491/WPZiB z dnia 26 czerwca 2008 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2007/406/WPZiB w sprawie misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (DRK) (EUSEC DR Konga)

 • Dz. U. L168 - 41 z 200828.6.2008

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUSEC/2/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. dotycząca mianowania szefa doradczej i pomocowej misji Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (EUSEC DR Konga)

 • Dz. U. L168 - 38 z 200828.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 27 czerwca 2008 r. dotycząca tymczasowych środków ochronnych przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) w Portugalii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3312)

 • Dz. U. L168 - 36 z 200828.6.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/65/WE z dnia 27 czerwca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 91/439/EWG w sprawie praw jazdy

 • Dz. U. L168 - 31 z 200828.6.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/64/WE z dnia 27 czerwca 2008 r. zmieniająca załączniki I–IV do dyrektywy Rady nr 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

 • Dz. U. L168 - 27 z 200828.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 620/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia (WE) nr 386/2008 ustalającego refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L168 - 17 z 200828.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 618/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. dostosowujące ilości zobowiązań dostawy cukru trzcinowego przewidzianego do przywozu w ramach protokołu AKP oraz umowy z Indiami na okres dostaw 2007/2008

 • Dz. U. L168 - 5 z 200828.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 617/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w zakresie norm handlowych w odniesieniu do jaj wylęgowych i piskląt drobiu hodowlanego

 • Dz. U. L168 - 3 z 200828.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 616/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L168 - 1 z 200828.6.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 615/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1405/2006 ustanawiające szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.