Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 168 POZ 20 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 619/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. otwierające stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące niektórych przetworów mlecznych

Data ogłoszenia:2008-06-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 168 POZ 20 - Strona 3

Strona 3 z 4

L 168/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.6.2008

Artykuł 5 Ilości objęte wnioskiem W przypadku produktów, o których mowa w art. 1, każdy przetarg dotyczy minimalnej ilości przynajmniej 10 ton.

Artykuł 8 Pozwolenia na wywóz 1. Artykułu 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 1282/2006 nie stosuje się. 2. W drodze odstępstwa od art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1282/2006 okres ważności pozwolenia na wywóz rozpoczyna się w dniu jego faktycznego wydania, a kończy się na koniec czwartego miesiąca licząc od miesiąca, w którym kończy się okres przetargowy zgodnie z art. 4 ust. 2 akapit trzeci niniejszego rozporządzenia. Artykuł 9 Uchylenie Rozporządzenie (WE) nr 581/2004 i rozporządzenie (WE) nr 582/2004 tracą moc. Artykuł 10 Wejście w życie i zastosowanie Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2008 r.


Artykuł 6 Zabezpieczenia Zabezpieczenie przetargowe wynosi 15 % kwoty ostatniej maksymalnej refundacji przetargowej ustalonej dla danego kodu produktu i danego miejsca przeznaczenia. Zabezpieczenie przetargowe nie może być jednak mniejsze niż 5 EUR na 100 kg.

Artykuł 7 Powiadamianie Komisji o ofertach W celu zastosowania art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1454/2007 państwa członkowskie powiadamiają Komisję w ciągu trzech godzin od zakończenia każdego okresu przetargowego, o którym mowa w art. 4 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, osobno o wszystkich ważnych ofertach na formularzu przedstawionym w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 czerwca 2008 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

28.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 168/23

ZAŁĄCZNIK I PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE: Osoba kontaktowa: Telefon: Faks: E-mail: A. Masło 82 % Państwo członkowskie: Przyznanie refundacji na masło 82 % objęte kodem produktu ex 0405 10 19 9700 na wywóz do niektórych krajów trzecich (rozporządzenie (WE) nr 619/2008) Numer przetargu: …/R/200. Data zakończenia okresu przetargowego:

1 Oferta nr 2 Oferent nr (1) 3 Ilość (w tonach) 4 Miejsce przeznaczenia 5 Poziom refundacji wywozowej (EUR/100 kg) (w kolejności rosnącej)

(1) Każdemu oferentowi przypisuje się numer w odniesieniu do każdego okresu ofertowego.

B. Bezwodny tłuszcz mleczny Państwo członkowskie: Przyznanie refundacji na bezwodny tłuszcz mleczny objęty kodem produktu ex 0405 90 10 9000 na wywóz do niektórych krajów trzecich (rozporządzenie (WE) nr 619/2008) Numer przetargu: …/R/200. Data zakończenia okresu przetargowego:

1 Oferta nr 2 Oferent nr (1) 3 Ilość (w tonach) 4 Miejsce przeznaczenia 5 Poziom refundacji wywozowej (EUR/100 kg) (w kolejności rosnącej)

(1) Każdemu oferentowi przypisuje się numer w odniesieniu do każdego okresu ofertowego.

C. Odtłuszczone mleko w proszku Państwo członkowskie: Przyznanie refundacji na odtłuszczone mleko w proszku objęte kodem produktu ex 0402 10 19 9000 na wywóz do niektórych krajów trzecich (rozporządzenie (WE) nr 619/2008) Numer przetargu: …/R/200. Data zakończenia okresu przetargowego:

1 Oferta nr 2 Oferent nr (1) 3 Ilość (w tonach) 4 Miejsce przeznaczenia 5 Poziom refundacji wywozowej (EUR/100 kg) (w kolejności rosnącej)

(1) Każdemu oferentowi przypisuje się numer w odniesieniu do każdego okresu ofertowego.

L 168/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.6.2008

ZAŁĄCZNIK II Właściwe organy państw członkowskich, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1454/2007 oraz w niniejszym rozporządzeniu, do których należy składać oferty:

BE

Bureau d'intervention et de restitution belge Belgisch Interventie- en Restitutiebureau Rue de Trèves 82/Trierstraat 82 B-1040 Bruxelles/Brussel Tél.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 168 POZ 20 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L168 - 44 z 200828.6.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 972/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady mające zastosowanie do przywozu ryżu Basmati oraz przejściowego systemu kontroli w celu określenia jego pochodzenia (  Dz.U. L 176 z 30.6.2006)

 • Dz. U. L168 - 42 z 200828.6.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/491/WPZiB z dnia 26 czerwca 2008 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2007/406/WPZiB w sprawie misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (DRK) (EUSEC DR Konga)

 • Dz. U. L168 - 41 z 200828.6.2008

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUSEC/2/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. dotycząca mianowania szefa doradczej i pomocowej misji Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (EUSEC DR Konga)

 • Dz. U. L168 - 38 z 200828.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 27 czerwca 2008 r. dotycząca tymczasowych środków ochronnych przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) w Portugalii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3312)

 • Dz. U. L168 - 36 z 200828.6.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/65/WE z dnia 27 czerwca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 91/439/EWG w sprawie praw jazdy

 • Dz. U. L168 - 31 z 200828.6.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/64/WE z dnia 27 czerwca 2008 r. zmieniająca załączniki I–IV do dyrektywy Rady nr 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

 • Dz. U. L168 - 27 z 200828.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 620/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia (WE) nr 386/2008 ustalającego refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L168 - 17 z 200828.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 618/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. dostosowujące ilości zobowiązań dostawy cukru trzcinowego przewidzianego do przywozu w ramach protokołu AKP oraz umowy z Indiami na okres dostaw 2007/2008

 • Dz. U. L168 - 5 z 200828.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 617/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w zakresie norm handlowych w odniesieniu do jaj wylęgowych i piskląt drobiu hodowlanego

 • Dz. U. L168 - 3 z 200828.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 616/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L168 - 1 z 200828.6.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 615/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1405/2006 ustanawiające szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.