Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 168 POZ 31

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2008/64/WE z dnia 27 czerwca 2008 r. zmieniająca załączniki I–IV do dyrektywy Rady nr 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

Data ogłoszenia:2008-06-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 168 POZ 31

Strona 1 z 4
28.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 168/31

DYREKTYWY

DYREKTYWA KOMISJI 2008/64/WE z dnia 27 czerwca 2008 r. zmieniająca załączniki I–IV do dyrektywy Rady nr 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

w odniesieniu do tego organizmu. Załącznik II do decyzji 2000/29/WE należy zatem odpowiednio zmienić.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 14 ust. 2 lit. c) i d), po konsultacji z zainteresowanymi państwami członkowskimi, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

Z informacji dostarczonych przez Portugalię wynika, że wirus tristeza cytrusowych (izolaty europejskie) występuje obecnie na Maderze. Ta część terytorium portugalskiego nie powinna więc już być uznawana za strefę chronioną w odniesieniu do tego szkodliwego organizmu i należy odpowiednio zmienić załączniki II i IV do dyrektywy 2000/29/WE.

Dyrektywa nr 2000/29/WE ustanawia środki ochronne przeciwko wprowadzaniu do państw członkowskich z innych państw członkowskich lub krajów trzecich organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych. Ustanawia ona również określone strefy uznawane za strefy chronione.

(6)

Z informacji dostarczonych przez Hiszpanię wynika, że Thaumetopoea pityocampa (Den. oraz Schiff.) występuje obecnie na Ibizie. Ta część terytorium hiszpańskiego nie powinna więc już być uznawana za strefę chronioną w odniesieniu do tego szkodliwego organizmu i należy odpowiednio zmienić załączniki II i IV do dyrektywy 2000/29/WE.

(2)

Na podstawie informacji dostarczonych przez państwa członkowskie ustalono, że tylko niektóre rośliny przeznaczone do sadzenia z gatunków Dendranthema (DC.) Des Moul, Dianthus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait. oraz Solanaceae stwarzają zagrożenie rozprzestrzenienia się Heliothis armigera Hübner. Jako że ryzyko rozprzestrzeniania się tego organizmu jest ograniczone do tych roślin, organizm ten powinien zostać skreślony z załącznika I do dyrektywy 2000/29/WE, który nakłada ogólny zakaz, a wpisany do załącznika II do powyższej dyrektywy, który wprowadza zakaz wyłącznie w odniesieniu do określonych roślin stwarzających zagrożenie. Ponadto nazwa Heliothis armigera Hübner powinna zostać zmieniona na Helicoverpa armigera (Hübner), zgodnie z jej ostatnio zmienioną nazwą naukową. Z informacji dostarczonych przez państwa członkowskie jasno wynika, że Colletotrichum acutatum Simmonds powszechnie występuje na terenie Wspólnoty. Dlatego też organizm ten nie powinien znajdować się już w wykazie organizmów szkodliwych zawartym w dyrektywie 2000/29/WE i nie należy już podejmować środków ochronnych w ramach tej dyrektywy

Z informacji dostarczonych przez Słowenię wynika, że Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. występuje obecnie w regionach Koroška i Notranjska. Tych regionów nie należy już więc uznawać za strefę chronioną w odniesieniu do Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., a zatem należy odpowiednio zmienić załączniki II, III i IV do dyrektywy 2000/29/WE.

(7)

Włochy dostarczyły informacje, z których wynika, że Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. występuje obecnie w niektórych częściach regionów EmiliaRomania, Lombardia i Veneto. Tych części terytorium Włoch nie należy już więc uznawać za strefę chronioną w odniesieniu do Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., a zatem należy odpowiednio zmienić załączniki II, III i IV do dyrektywy 2000/29/WE.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 168 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L168 - 44 z 200828.6.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 972/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady mające zastosowanie do przywozu ryżu Basmati oraz przejściowego systemu kontroli w celu określenia jego pochodzenia (  Dz.U. L 176 z 30.6.2006)

 • Dz. U. L168 - 42 z 200828.6.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/491/WPZiB z dnia 26 czerwca 2008 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2007/406/WPZiB w sprawie misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (DRK) (EUSEC DR Konga)

 • Dz. U. L168 - 41 z 200828.6.2008

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUSEC/2/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. dotycząca mianowania szefa doradczej i pomocowej misji Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (EUSEC DR Konga)

 • Dz. U. L168 - 38 z 200828.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 27 czerwca 2008 r. dotycząca tymczasowych środków ochronnych przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) w Portugalii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3312)

 • Dz. U. L168 - 36 z 200828.6.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/65/WE z dnia 27 czerwca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 91/439/EWG w sprawie praw jazdy

 • Dz. U. L168 - 27 z 200828.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 620/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia (WE) nr 386/2008 ustalającego refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L168 - 20 z 200828.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 619/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. otwierające stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące niektórych przetworów mlecznych

 • Dz. U. L168 - 17 z 200828.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 618/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. dostosowujące ilości zobowiązań dostawy cukru trzcinowego przewidzianego do przywozu w ramach protokołu AKP oraz umowy z Indiami na okres dostaw 2007/2008

 • Dz. U. L168 - 5 z 200828.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 617/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w zakresie norm handlowych w odniesieniu do jaj wylęgowych i piskląt drobiu hodowlanego

 • Dz. U. L168 - 3 z 200828.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 616/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L168 - 1 z 200828.6.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 615/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1405/2006 ustanawiające szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.