Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 168 POZ 36

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2008/65/WE z dnia 27 czerwca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 91/439/EWG w sprawie praw jazdy

Data ogłoszenia:2008-06-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 168 POZ 36

L 168/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.6.2008

DYREKTYWA KOMISJI 2008/65/WE z dnia 27 czerwca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 91/439/EWG w sprawie praw jazdy

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Artykuł 1 W dyrektywie 91/439/EWG wprowadza się następujące zmiany:

uwzględniając dyrektywę Rady 91/439/EWG w sprawie praw jazdy (1), w szczególności jej art. 7a ust. 2, 1) w załączniku I pkt 2 w zakresie dotyczącym strony 4 prawa jazdy oraz w załączniku Ia pkt 2 w zakresie dotyczącym strony 2 prawa jazdy lit. a) pkt 12, tekst dotyczący kodu Wspólnoty 10.02 otrzymuje brzmienie:


a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy dostosować listę kodów zawartą w załączniku I i Ia do dyrektywy 91/439/EWG.

„10.02. Pojazdy bez pedału sprzęgła (albo dźwigni ręcznej dla kategorii A albo A1)”;

(2)

Kod wspólnotowy 78, ograniczający prawo do prowadzenia pojazdów w ramach danej kategorii prawa jazdy tylko do pojazdów z automatyczną skrzynią biegów, powinien zostać zmieniony w świetle postępu naukowego i technicznego dokonanego w tej dziedzinie.

2) w załączniku I pkt 2 w zakresie dotyczącym strony 4 prawa jazdy oraz w załączniku Ia pkt 2 w zakresie dotyczącym strony 2 prawa jazdy lit. a) pkt 12, tekst dotyczący kodu Wspólnoty 78 otrzymuje brzmienie:

(3)

Minimalne wymagania dotyczące pojazdów egzaminacyjnych, określone w załączniku II do dyrektywy 91/439/EWG, muszą zostać dostosowane do zmiany definicji kodu Wspólnoty 78.

„78. Ważne tylko dla pojazdów bez pedału sprzęgła (albo dźwigni ręcznej dla kategorii A albo A1)”;

3) w załączniku II wprowadza się następujące zmiany:

(4)

Minimalne wymagania dotyczące egzaminów praktycznych i teoretycznych, określone w załączniku II do dyrektywy 91/439/EWG, powinny zostać poddane przeglądowi, tak aby były one zgodne z wymogami codziennego ruchu drogowego w przypadku używania tunelów, w celu poprawy bezpieczeństwa drogowego tych części infrastruktury drogowej.

a) w pkt 2.1.3 dodaje się tiret w brzmieniu:

„— bezpieczna jazda w tunelach drogowych”;

(5)

Terminy ustanowione w pkt 5.2 i 6.2.5 załącznika II do dyrektywy 91/439/EWG okazały się niewystarczające dla zadowalającego wdrożenia koniecznych środków. Terminy te powinny zostać przedłużone.

b) w pkt 5.1 akapit drugi i trzeci otrzymują brzmienie:

(6)

Należy zatem 91/439/EWG.

odpowiednio

zmienić

dyrektywę

„Jeżeli osoba ubiegająca się o prawo jazdy zdaje egzamin umiejętności i zachowań w pojeździe bez pedału sprzęgła (albo dźwigni ręcznej dla kategorii A i A1), odnotowuje się to w każdym prawie jazdy wydanym na podstawie takiego egzaminu. Prawa jazdy posiadające taką adnotację uprawniają jedynie do prowadzenia pojazdów bez pedału sprzęgła (albo dźwigni ręcznej dla kategorii A albo A1).

(7)

Środki przyjęte w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Komitetu ds. Prawa Jazdy,

Dz.U. L 237 z 24.8.1991, s. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/103/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 344).

(1)

»Pojazd z automatyczną skrzynią biegów« oznacza pojazd, w którym nie ma pedału sprzęgła (albo dźwigni ręcznej dla kategorii A i A1).”;

28.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 168/37

c) w pkt 5.2 ostatni akapit otrzymuje brzmienie: „Pojazdy egzaminacyjne kategorii B+E, C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1 oraz D1+E, które nie spełniają minimalnych kryteriów podanych powyżej, ale których używano do dnia wskazanego w art. 3 dyrektywy Komisji 2008/65/WE (*), mogą być w dalszym ciągu używane do dnia 30 września 2013 r. Wymagania dotyczące obciążenia tych pojazdów mogą być wdrożone przez państwa członkowskie do dnia 30 września 2013 r. ___________ (*) Dz.U. L 168 z 28.6.2008, s. 36.” d) w pkt 6.2.5 akapit drugi wyrażenie „5 lat po wejściu w życie niniejszej dyrektywy” zastępuje się wyrażeniem „do dnia 30 września 2008 r.”; e) w pkt 6.3.8, 7.4.8 oraz 8.3.8 do listy obejmującej specjalne cechy drogi dodaje się słowo „tunele”.

przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy albo odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie. 2. Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą. Artykuł 3 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 4 Niniejsza dyrektywa jest skierowana do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 czerwca 2008 r. Artykuł 2 1. Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 30 września 2008 r. i niezwłocznie powiadamiają o tym Komisję. Przepisy W imieniu Komisji

Antonio TAJANI

Wiceprzewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 168 POZ 36 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L168 - 44 z 200828.6.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 972/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady mające zastosowanie do przywozu ryżu Basmati oraz przejściowego systemu kontroli w celu określenia jego pochodzenia (  Dz.U. L 176 z 30.6.2006)

 • Dz. U. L168 - 42 z 200828.6.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/491/WPZiB z dnia 26 czerwca 2008 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2007/406/WPZiB w sprawie misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (DRK) (EUSEC DR Konga)

 • Dz. U. L168 - 41 z 200828.6.2008

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUSEC/2/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. dotycząca mianowania szefa doradczej i pomocowej misji Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (EUSEC DR Konga)

 • Dz. U. L168 - 38 z 200828.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 27 czerwca 2008 r. dotycząca tymczasowych środków ochronnych przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) w Portugalii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3312)

 • Dz. U. L168 - 31 z 200828.6.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/64/WE z dnia 27 czerwca 2008 r. zmieniająca załączniki I–IV do dyrektywy Rady nr 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

 • Dz. U. L168 - 27 z 200828.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 620/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia (WE) nr 386/2008 ustalającego refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L168 - 20 z 200828.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 619/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. otwierające stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące niektórych przetworów mlecznych

 • Dz. U. L168 - 17 z 200828.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 618/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. dostosowujące ilości zobowiązań dostawy cukru trzcinowego przewidzianego do przywozu w ramach protokołu AKP oraz umowy z Indiami na okres dostaw 2007/2008

 • Dz. U. L168 - 5 z 200828.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 617/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w zakresie norm handlowych w odniesieniu do jaj wylęgowych i piskląt drobiu hodowlanego

 • Dz. U. L168 - 3 z 200828.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 616/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L168 - 1 z 200828.6.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 615/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1405/2006 ustanawiające szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.