Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 168 POZ 38

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 27 czerwca 2008 r. dotycząca tymczasowych środków ochronnych przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) w Portugalii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3312)

Data ogłoszenia:2008-06-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 168 POZ 38

Strona 1 z 2
L 168/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.6.2008

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 27 czerwca 2008 r. dotycząca tymczasowych środków ochronnych przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) w Portugalii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3312) (2008/489/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 16 ust. 5,

Portugalia przedstawiła Komisji propozycję planu badań, określonych w art. 4 akapit drugi decyzji 2006/133/WE, dla całego terytorium Portugalii. Propozycja została poddana pod dyskusję Stałemu Komitetowi ds. Zdrowia Roślin w dn. 26–27 maja 2008 r. Komisja, na podstawie wniosków Komitetu, nie zatwierdziła jednak planu z powodu niewystarczającej intensywności monitorowania.

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

W dniu 5 czerwca 2008 r. Portugalia poinformowała Komisję o odkryciu, w wyniku nadzwyczajnego postępowania stanowiącego uzupełnienie corocznych badań, nowych ognisk węgorka sosnowca na obszarach Portugalii, gdzie jak dotąd organizm ten nie występował.

(1)

Zgodnie z decyzją Komisji 2006/133/WE z dnia 13 lutego 2006 r. zobowiązującą państwa członkowskie do tymczasowego podjęcia dodatkowych środków przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) w odniesieniu do obszarów w Portugalii innych niż te, na których organizm ten nie występuje (2), Portugalia wdraża plan zwalczania mający zapobiec rozprzestrzenianiu się węgorka sosnowca.

(5)

Kontrola, przeprowadzona przez Biuro ds. Żywności i Weterynarii w dn. 2–6 czerwca 2008 r., wykazała, że dostępne dane nie są wystarczające, aby potwierdzić istnienie obszarów w Portugalii, które byłyby wolne od węgorka sosnowca. Ponadto środki wspólnotowe i krajowe nie są w pełni wdrożone.

(2)

Portugalia przyjęła rozporządzenie ministerialne (Portaria nr 358/2008 z dnia 12 maja 2008 r.) zakazujące wywozu z terenu Portugalii kontynentalnej podatnego drewna i roślin, chyba że drewno zostało poddane obróbce termicznej, a rośliny należytym badaniom.

(6)

(1) Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2007/41/WE (Dz.U. L 169 z 29.6.2007, s. 51). (2) Dz.U. L 52 z 23.2.2006, s. 34. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2008/378/WE (Dz.U. L 130 z 20.5.2008, s. 22).

Z tego powodu uznaje się, że środki podjęte dotychczas nie wydają się odpowiednie i nie można już wykluczyć natychmiastowego ryzyka rozprzestrzeniania się węgorka sosnowca poza granice Portugalii, spowodowanego przemieszczaniem podatnego drewna, kory i roślin. Ponadto państwa członkowskie inne niż Portugalia powinny mieć jak najszybciej możliwość kontroli nad przemieszczaniem na swoim terytorium podatnego drewna, kory i roślin, pochodzących ze wszystkich części Portugalii.

28.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 168/39

(7)

W wyniku odnotowanego ostatnio zwiększenia liczby ognisk węgorka sosnowca w Portugalii należy podjąć jak najszybciej działania celem zabezpieczenia terytorium innych państw członkowskich przed węgorkiem sosnowcem oraz ochrony interesów handlowych Wspólnoty z krajami trzecimi. Przemieszczanie podatnego drewna, kory i roślin z Portugalii do innych państw członkowskich oraz krajów trzecich powinno być zabronione, chyba że materiał ten został poddany odpowiedniej obróbce, a rośliny należytym badaniom.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 168 POZ 38 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L168 - 44 z 200828.6.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 972/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady mające zastosowanie do przywozu ryżu Basmati oraz przejściowego systemu kontroli w celu określenia jego pochodzenia (  Dz.U. L 176 z 30.6.2006)

 • Dz. U. L168 - 42 z 200828.6.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/491/WPZiB z dnia 26 czerwca 2008 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2007/406/WPZiB w sprawie misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (DRK) (EUSEC DR Konga)

 • Dz. U. L168 - 41 z 200828.6.2008

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUSEC/2/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. dotycząca mianowania szefa doradczej i pomocowej misji Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (EUSEC DR Konga)

 • Dz. U. L168 - 36 z 200828.6.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/65/WE z dnia 27 czerwca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 91/439/EWG w sprawie praw jazdy

 • Dz. U. L168 - 31 z 200828.6.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/64/WE z dnia 27 czerwca 2008 r. zmieniająca załączniki I–IV do dyrektywy Rady nr 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

 • Dz. U. L168 - 27 z 200828.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 620/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia (WE) nr 386/2008 ustalającego refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L168 - 20 z 200828.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 619/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. otwierające stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące niektórych przetworów mlecznych

 • Dz. U. L168 - 17 z 200828.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 618/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. dostosowujące ilości zobowiązań dostawy cukru trzcinowego przewidzianego do przywozu w ramach protokołu AKP oraz umowy z Indiami na okres dostaw 2007/2008

 • Dz. U. L168 - 5 z 200828.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 617/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w zakresie norm handlowych w odniesieniu do jaj wylęgowych i piskląt drobiu hodowlanego

 • Dz. U. L168 - 3 z 200828.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 616/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L168 - 1 z 200828.6.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 615/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1405/2006 ustanawiające szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.