Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 168 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 617/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w zakresie norm handlowych w odniesieniu do jaj wylęgowych i piskląt drobiu hodowlanego

Data ogłoszenia:2008-06-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 168 POZ 5

Strona 1 z 6
28.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 168/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 617/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w zakresie norm handlowych w odniesieniu do jaj wylęgowych i piskląt drobiu hodowlanego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (1), w szczególności jego art. 121 lit. f) w powiązaniu z jego art. 4,


(6)

Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 ustanowiło niektóre zasady dla produkcji jaj wylęgowych i piskląt drobiu hodowlanego oraz dla wprowadzania ich do obrotu. Wprowadzenie w życie tych zasad wymaga określenia szczegółowych przepisów wykonawczych mających na celu, między innymi, uniknięcie wprowadzania do obrotu wycofanych z inkubatora jaj, które nie są opatrzone specjalnymi znakami odróżniającymi, ustalenie oznakowania umieszczanego na jajach oraz na opakowaniach zawierających jaja wylęgowe i pisklęta drobiu hodowlanego, a także przekazywanie niezbędnych informacji.

a także mając na uwadze, co następuje:

Niezbędne okazuje się nadanie każdemu zakładowi odróżniającego numeru rejestracyjnego opartego na kodzie ustalonym w każdym państwie członkowskim w sposób pozwalający na ustalenie sektora działalności tego zakładu.

(1)

Od dnia 1 lipca 2008 r. rozporządzenie Rady (EWG) nr 2782/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie produkcji i obrotu jajami wylęgowymi i pisklętami drobiu hodowlanego (2) uchyla się rozporządzeniem (WE) nr 1234/2007.

(7)

(2)

Pewne postanowienia i obowiązki przewidziane w rozporządzeniu (EWG) nr 2782/75 nie zostały zachowane w rozporządzeniu (WE) nr 1234/2007.

(8)

Należy utrzymać system gromadzenia danych dotyczących wewnątrzwspólnotowego handlu i produkcji piskląt oraz jaj wylęgowych przy zachowaniu dokładności niezbędnej do opracowania krótkoterminowych prognoz produkcji. Ustanowienie kar za naruszanie tych przepisów należy do poszczególnych państw członkowskich.

(3)

W celu umożliwienia ciągłości i dobrego funkcjonowania wspólnej organizacji rynku należy przyjąć, w ramach rozporządzenia ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, pewne odpowiednie przepisy i zobowiązania, a w szczególności normy handlowe.

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł pierwszy

(4)

Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 określa podstawowe wymogi, które muszą spełniać jaja wylęgowe i pisklęta drobiu hodowlanego, aby mogły być wprowadzane do obrotu we Wspólnocie. W celu zapewnienia przejrzystości należy ustanowić nowe szczegółowe przepisy wykonawcze odnoszące się do tych wymogów. Należy zatem uchylić rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1868/77 (3), ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (EWG) nr 2782/75 oraz zastąpić je nowym rozporządzeniem.

Definicje Do celów niniejszego rozporządzenia zastosowanie mają następujące definicje:

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 510/2008 (Dz.U. L 149 z 7.6.2008, s. 61). (2) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, s. 100. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 1). (3) Dz.U. L 209 z 17.8.1977, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1792/2006 (Dz.U. L 362 z 20.12.2006, s. 1).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 168 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L168 - 44 z 200828.6.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 972/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady mające zastosowanie do przywozu ryżu Basmati oraz przejściowego systemu kontroli w celu określenia jego pochodzenia (  Dz.U. L 176 z 30.6.2006)

 • Dz. U. L168 - 42 z 200828.6.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/491/WPZiB z dnia 26 czerwca 2008 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2007/406/WPZiB w sprawie misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (DRK) (EUSEC DR Konga)

 • Dz. U. L168 - 41 z 200828.6.2008

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUSEC/2/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. dotycząca mianowania szefa doradczej i pomocowej misji Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (EUSEC DR Konga)

 • Dz. U. L168 - 38 z 200828.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 27 czerwca 2008 r. dotycząca tymczasowych środków ochronnych przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) w Portugalii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3312)

 • Dz. U. L168 - 36 z 200828.6.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/65/WE z dnia 27 czerwca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 91/439/EWG w sprawie praw jazdy

 • Dz. U. L168 - 31 z 200828.6.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/64/WE z dnia 27 czerwca 2008 r. zmieniająca załączniki I–IV do dyrektywy Rady nr 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

 • Dz. U. L168 - 27 z 200828.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 620/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia (WE) nr 386/2008 ustalającego refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L168 - 20 z 200828.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 619/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. otwierające stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące niektórych przetworów mlecznych

 • Dz. U. L168 - 17 z 200828.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 618/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. dostosowujące ilości zobowiązań dostawy cukru trzcinowego przewidzianego do przywozu w ramach protokołu AKP oraz umowy z Indiami na okres dostaw 2007/2008

 • Dz. U. L168 - 3 z 200828.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 616/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L168 - 1 z 200828.6.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 615/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1405/2006 ustanawiające szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.