Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 169 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 594/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie niektórych procedur stosowania Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony, oraz stosowania umowy przejściowej w sprawie handlu i spraw związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2008-06-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 169 POZ 1

Strona 1 z 4
30.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 169/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

Rozporządzenie Rady (WE) nr 594/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie niektórych procedur stosowania Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony, oraz stosowania umowy przejściowej w sprawie handlu i spraw związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony


RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje: (1) Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony, (zwany dalej „USiS”) został podpisany w Luksemburgu w dniu 16 czerwca 2008 r.

L 169/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.6.2008

(2)

W dniu 16 czerwca 2008 r. Rada zawarła Umowę przejściową w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony1 (zwaną dalej „umową przejściową”) przewidującą wcześniejsze wejście w życie postanowień USiS dotyczących handlu i kwestii związanych z handlem. Umowa przejściowa wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia ostatniego instrumentu ratyfikacyjnego lub zatwierdzającego.

(3)

Należy ustanowić procedury stosowania niektórych postanowień umowy przejściowej. Ponieważ postanowienia dotyczące handlu i kwestii związanych z handlem zawarte w obu aktach są w dużej mierze identyczne, niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie także do wdrażania USiS, po jego wejściu życie.

(4)

USiS oraz umowa przejściowa przewidują, że produkty rybactwa pochodzące z Bośni i Hercegowiny mogą być przywożone do Wspólnoty po obniżonych stawkach celnych, w ramach wyznaczonych kontyngentów taryfowych. W związku z tym konieczne jest ustanowienie przepisów regulujących zarządzanie tymi kontyngentami taryfowymi.

(5)

W przypadkach, w których konieczne jest przyjęcie środków ochrony handlu, środki te powinny być przyjmowane zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami ustanowionymi w rozporządzeniu Rady (WE) nr 3285/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu2, rozporządzenia Rady (EWG) nr 2603/69 z dnia 20 grudnia 1969 r. ustanawiającego wspólne reguły wywozu3, rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej4 lub, w odpowiednich przypadkach, rozporządzenia Rady (WE) nr 2026/97 z dnia 6 października 1997 r. w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej5.

1 2 3 4 5

Zob. s. […] niniejszego Dzennika Urzędowego. Dz.U. L 349 z 31.12.1994, s. 53. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2200/2004 (Dz.U. L 374 z 22.12.2004, s. 1). Dz.U. L 324 z 27.12.1969, s. 25. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 3918/91 (Dz.U. L 372 z 31.12.1991, s. 31). Dz.U. L 56 z 6.3.1996, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, s. 17). Dz.U. L 288 z 21.10.1997, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, s. 12).

30.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 169/3

(6)

W przypadkach, w których państwo członkowskie poinformuje Komisję o potencjalnych nadużyciach finansowych lub braku współpracy administracyjnej, zastosowanie mają właściwe przepisy wspólnotowe, w szczególności rozporządzenie Rady (WE) nr 515/97 z dnia 13 marca 1997 r.1 w sprawie wzajemnej pomocy między organami administracyjnymi państw członkowskich i współpracy między państwami członkowskimi a Komisją w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów prawa celnego i rolnego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 169 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L169 - 13 z 200830.6.2008

    Umowa przejściowa w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony

  • Dz. U. L169 - 10 z 200830.6.2008

    Decyzja Rady z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.