Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 169 POZ 10

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2008-06-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 169 POZ 10

L 169/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.6.2008

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

Decyzja Rady z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną z drugiej strony

(2008/474/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy i art. 300 ust. 3 zdanie pierwsze, uwzględniając wniosek Komisji,


30.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 169/11

a także mając na uwadze, co następuje: (1) Do czasu wejścia w życie Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną z drugiej strony, podpisanego w Luksemburgu w dniu 16 czerwca 2008 r., należy zatwierdzić Umowę przejściową w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną z drugiej strony (zwaną dalej „Umową”). (2) Postanowienia handlowe zawarte w Umowie mają charakter wyjątkowy, związany z polityką realizowaną w ramach procesu stabilizacji i stowarzyszenia oraz w żaden sposób nie wpłyną, w kontekście Unii Europejskiej, na politykę handlową Wspólnoty wobec państw trzecich innych niż państwa Bałkanów Zachodnich. (3) W związku z tym Umowa powinna zostać podpisana i zatwierdzona,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

L 169/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.6.2008

Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Umowę przejściową w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną z drugiej strony, załączniki i protokoły do tej umowy, jak również wspólna deklaracja i deklaracja Wspólnoty dołączone do aktu końcowego. Teksty, o których mowa w akapicie pierwszym, stanowią załączniki do niniejszej decyzji.

Artykuł 2 Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osób umocowanych w imieniu Wspólnoty do podpisania Umowy i złożenia dokumentu zatwierdzającego, przewidzianego w art. 58 Umowy. Sporządzono w Luksemburgu 16 czerwca 2008 r.

W imieniu Rady D. RUPEL Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 169 POZ 10 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L169 - 13 z 200830.6.2008

    Umowa przejściowa w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony

  • Dz. U. L169 - 1 z 200830.6.2008

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 594/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie niektórych procedur stosowania Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony, oraz stosowania umowy przejściowej w sprawie handlu i spraw związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.