Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 169 POZ 13

Tytuł:

Umowa przejściowa w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2008-06-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 169 POZ 13

Strona 1 z 257
30.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 169/13

UMOWA PRZEJŚCIOWA W SPRAWIE HANDLU I KWESTII ZWIĄZANYCH Z HANDLEM MIĘDZY WSPÓLNOTĄ EUROPEJSKĄ Z JEDNEJ STRONY, A BOŚNIĄ I HERCEGOWINĄ Z DRUGIEJ STRONY

L 169/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.6.2008

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, zwana dalej „Wspólnotą”, z jednej strony, oraz BOŚNIA I HERCEGOWINA, z drugiej strony, zwane dalej wspólnie „Stronami”,

30.6.2008


PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 169/15

MAJĄC NA UWADZE, CO NASTĘPUJE: (1) Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną z drugiej strony (zwany dalej "układem o stabilizacji i stowarzyszeniu" lub „USiS”) został podpisany w Luksemburgu dnia szesnastego czerwca dwa tysiące ósmego roku. (2) Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu ma na celu ustanowienie bliskich i długotrwałych stosunków opartych na wzajemności i wspólnym interesie, które umożliwiłyby Bośni i Hercegowinie dalsze zacieśnianie i rozwijanie już istniejących stosunków z Unią Europejską. (3) Konieczne jest zapewnienie rozwoju powiązań handlowych poprzez wzmocnienie i rozszerzenie nawiązanych wcześniej stosunków. (4) W tym celu konieczne jest jak najszybsze wdrożenie postanowień USiS dotyczących handlu i kwestii związanych z handlem za pomocą umowy przejściowej. (5) Niektóre postanowienia związane z tranzytem drogowym, zawarte w protokole 3 do USiS w sprawie transportu lądowego, są bezpośrednio związane ze swobodnym przepływem towarów i w związku z tym powinny zostać włączone do umowy. (6) Wobec braku wcześniejszych struktur umownych, umowa ta ustanawia Komitet Przejściowy w celu jej wykonania,

L 169/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.6.2008

POSTANOWILI zawrzeć niniejszą umowę i w tym celu powołali jako swoich pełnomocników: WSPÓLNOTA EUROPEJSKA Dimitrij RUPEL, minister spraw zagranicznych Republiki Słowenii, przewodniczący Rady Unii Europejskiej Olli REHN, członek Komisji Wspólnot Europejskich (zwanej dalej „Komisją Europejską”) odpowiedzialny za rozszerzenie BOŚNIA I HERCEGOWINA Nikola ŠPIRIĆ, prezes Rady Ministrów Bośni i Hercegowiny KTÓRZY, po wymianie swych pełnomocnictw uznanych za należyte i sporządzone we właściwej formie, UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE:

30.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 169/17

TYTUŁ I ZASADY OGÓLNE

ARTYKUŁ 1 (Artykuł 2 USiS) Poszanowanie zasad demokracji i praw człowieka, które zostały proklamowane w Powszechnej deklaracji praw człowieka oraz określone w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, w Akcie końcowym z Helsinek i w Karcie paryskiej dla Nowej Europy, przestrzeganie zasad prawa międzynarodowego - w tym pełna współpraca z Międzynarodowym Trybunałem dla byłej Jugosławii (MTJ) - i zasad państwa prawa, a także zasad gospodarki rynkowej opisanych w dokumencie z konferencji KBWE w Bonn poświęconej współpracy gospodarczej, stanowią podstawę polityki wewnętrznej i zagranicznej Stron oraz zasadnicze elementy niniejszej umowy.

ARTYKUŁ 2 (Artykuł 9 USiS) Niniejsza umowa jest w pełni zgodna z właściwymi postanowieniami WTO, a w szczególności art. XXIV Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT z 1994 r.) oraz art. V Układu ogólnego w sprawie handlu usługami (GATS) i jest wdrażana w sposób spójny z tymi postanowieniami.

L 169/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.6.2008

TYTUŁ II SWOBODNY PRZEPŁYW TOWARÓW

ARTYKUŁ 3 (Artykuł 18 USiS) 1. Wspólnota oraz Bośnia i Hercegowina stopniowo ustanawiają strefę wolnego handlu

w okresie przejściowym wynoszącym maksymalnie pięć lat od daty wejścia w życie niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz postanowieniami układu GATT z 1994 r. oraz porozumienia WTO. Strony uwzględniają przy tym szczególne wymagania określone poniżej. 2. Nomenklaturę scaloną stosuje się do klasyfikacji towarów w handlu między obiema

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 169 POZ 13 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L169 - 10 z 200830.6.2008

    Decyzja Rady z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony

  • Dz. U. L169 - 1 z 200830.6.2008

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 594/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie niektórych procedur stosowania Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony, oraz stosowania umowy przejściowej w sprawie handlu i spraw związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.