Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 17 POZ 11

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz Portugalii przeznaczonego na realizację jej programu wzmocnienia w 2008 r. infrastruktury inspekcji w zakresie kontroli zdrowia roślin i produktów roślinnych pochodzących z państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 43)

Data ogłoszenia:2008-01-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 17 POZ 11

22.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 17/11

DECYZJA KOMISJI z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz Portugalii przeznaczonego na realizację jej programu wzmocnienia w 2008 r. infrastruktury inspekcji w zakresie kontroli zdrowia roślin i produktów roślinnych pochodzących z państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 43)

(Jedynie tekst w języku portugalskim jest autentyczny)

(2008/66/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 13c ust. 5 akapit szósty, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

wzmacniania uprawnionych punktów kontroli, w których podano również szczegółowe informacje na temat objętej wnioskiem kwoty wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz każdego z programów. Informacje te zostały przeanalizowane przez Stały Komitet ds. Zdrowia Roślin.

(4)

Po dokonaniu oceny programu Komisja uznała, że warunki i kryteria ustanowione w dyrektywie 2000/29/WE i w rozporządzeniu (WE) nr 998/2002 dla przyznania wkładu finansowego Wspólnoty zostały spełnione.

Dyrektywa 2000/29/WE przewiduje przyznanie państwom członkowskim wkładu finansowego Wspólnoty w celu wzmocnienia infrastruktury inspekcji w zakresie kontroli zdrowia roślin i produktów roślinnych pochodzących z państw trzecich. W piśmie z dnia 21 maja 2007 r. (sygn. DGPC 070521 000604) Portugalia przedstawiła program wzmocnienia w 2008 r. infrastruktury inspekcji w zakresie kontroli zdrowia roślin i produktów roślinnych pochodzących z państw trzecich (2). Portugalia zwróciła się z wnioskiem o przyznanie wkładu finansowego Wspólnoty na 2008 r. na rzecz tego programu zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 998/2002 z dnia 11 czerwca 2002 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wprowadzania w życie przepisów odnoszących się do przydziału państwom członkowskim wkładu finansowego Wspólnoty w celu wzmocnienia infrastruktury inspekcji w zakresie kontroli zdrowia roślin i produktów roślinnych pochodzących z państw trzecich (3). Informacje techniczne dostarczone przez Portugalię umożliwiły Komisji dokładną i wszechstronną analizę sytuacji. Komisja przygotowała wykaz programów

(5)

W związku z powyższym właściwe jest przyznanie wkładu finansowego Wspólnoty w celu pokrycia wydatków na program Portugalii na 2008 r.

(6) (2)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się przyznanie wkładu finansowego Wspólnoty na pokrycie wydatków, które zostaną poniesione przez Portugalię w 2008 r. na realizację programu wzmocnienia punktów kontroli.

Artykuł 2 Maksymalna kwota wkładu finansowego Wspólnoty na cel wskazany w art. 1 wynosi 25 960 EUR, a jej podział jest zgodny z zawartym w załączniku.

(3)

(1) Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2007/41/WE (Dz.U. L 169 z 29.6.2007, s. 51). (2) Program ten jest zawierającą pewne zmiany wersją programu przedstawionego już w 2006 r., dla którego zasada finansowania wspólnotowego została określona w decyzji Komisji 2006/84/WE (Dz.U. L 40 z 11.2.2006, s. 21). Portugalia nie zakupiła urządzeń w terminie określonym w rozporządzeniu (WE) nr 998/2002 i zdecydowała w związku z tym ponownie wprowadzić program w 2007 r. (3) Dz.U. L 152 z 12.6.2002, s. 16. Rozporządzenie zostało opublikowane jako rozporządzenie 997/2002/WE, jednakże numer został skorygowany w sprostowaniu (Dz.U. L 153 z 13.6.2002, s. 18).

Artykuł 3 Wkład finansowy Komisji na rzecz programu określonego w załączniku zostaje wypłacony, wyłącznie gdy:

a) zainteresowane państwo członkowskie przekaże Komisji w formie właściwej dokumentacji dowody zakupu i/lub ulepszenia urządzeń i/lub sprzętu wymienionego w programie; oraz

L 17/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.1.2008

b) zainteresowane państwo członkowskie przedłoży Komisji wniosek o wypłatę wkładu finansowego Wspólnoty, zgodnie z zasadami określonymi w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 998/2002. Artykuł 4 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Portugalskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 21 stycznia 2008 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK PROGRAMY WZMOCNIENIA PUNKTÓW KONTROLI Programy oraz odpowiadające im kwoty wkładu finansowego Wspólnoty w 2008 r.

(w EUR) Państwo członkowskie Nazwa punktu kontroli (jednostka administracyjna, nazwa) Wydatki kwalifikowalne Maksymalny wkład finansowy Wspólnoty przy stopie 50 %

Portugalia

Porto (port lotniczy) Leixões (port) Aveiro (port) Lizbona (port lotniczy) Lizbona (port) Setúbal (port) Sines (port) Faro (port lotniczy) Ponta Delgada (port lotniczy) Funchal (port lotniczy)

4 202 6 182 6 182 4 202 6 182 6 182 6 182 4 202 4 202 4 202

2 101 3 091 3 091 2 101 3 091 3 091 3 091 2 101 2 101 2 101 25 960

Całkowity wkład finansowy Wspólnoty

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 17 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L17 - 13 z 200822.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 stycznia 2008 r. ustanawiająca wkład finansowy Wspólnoty przeznaczony na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu ptasiej grypy w Niemczech w 2003 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 144)

 • Dz. U. L17 - 8 z 200822.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 17 stycznia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/718/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy na Cyprze (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 29) (1)

 • Dz. U. L17 - 6 z 200822.1.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/3/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2003/54/WE w odniesieniu do stosowania niektórych przepisów w Estonii

 • Dz. U. L17 - 5 z 200822.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 49/2008 z dnia 21 stycznia 2008 r. ustalające ilość kukurydzy, która pozostaje do dyspozycji do skupu interwencyjnego na etapie drugim roku gospodarczego 2007/2008

 • Dz. U. L17 - 3 z 200822.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 48/2008 z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni stycznia 2008 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 616/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L17 - 1 z 200822.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 47/2008 z dnia 21 stycznia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.