Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 17 POZ 13

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 stycznia 2008 r. ustanawiająca wkład finansowy Wspólnoty przeznaczony na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu ptasiej grypy w Niemczech w 2003 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 144)

Data ogłoszenia:2008-01-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 17 POZ 13

22.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 17/13

DECYZJA KOMISJI z dnia 21 stycznia 2008 r. ustanawiająca wkład finansowy Wspólnoty przeznaczony na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu ptasiej grypy w Niemczech w 2003 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 144)

(Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny)

(2008/67/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 3 ust. 3 oraz art. 3a, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (7)

W świetle powyższego należy obecnie ustalić całkowitą kwotę wkładu finansowego Wspólnoty w wydatki poniesione w związku ze zwalczaniem ptasiej grypy w Niemczech w 2003 r. Wyniki kontroli przeprowadzonych przez Komisję zgodnie ze wspólnotowymi przepisami weterynaryjnymi oraz warunkami przyznawania wspólnotowej pomocy finansowej wskazują, że cała zgłoszona we wniosku kwota wydatków nie może być uznana jako koszty kwalifikowane. Uwagi Komisji oraz sposób obliczenia kosztów kwalifikowanych zostały przekazane Niemcom w piśmie z dnia 21 listopada 2007 r. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

W Niemczech wystąpiły w 2003 r. ogniska ptasiej grypy. Pojawienie się tej choroby jest poważnym zagrożeniem dla zwierząt gospodarskich we Wspólnocie. W celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się tej choroby i jej możliwie najszybszego zwalczenia, Wspólnota powinna wnieść wkład finansowy w kwalifikowalne wydatki poniesione przez państwo członkowskie w ramach środków stosowanych w stanach zagrożenia, służących zwalczaniu choroby, zgodnie z decyzją 90/424/EWG. Na mocy decyzji Komisji 2004/51/WE z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na pokrycie kosztów zwalczania ptasiej grypy w Niemczech w 2003 r. (2) przyznano wkład finansowy Wspólnoty na rzecz Niemiec w wydatki poniesione w ramach środków nadzwyczajnych dotyczących zwalczania tej choroby epizootycznej w 2003 r. Zgodnie z wymienioną decyzją przyznano pierwszą ratę w wysokości 135 000 EUR. Na mocy wymienionej decyzji pozostałą kwotę wkładu finansowego Wspólnoty ustala się na podstawie wniosku złożonego przez Niemcy w dniu 25 lutego 2004 r., dokumentów potwierdzających dane liczbowe zawarte we wniosku oraz wyników kontroli na miejscu przeprowadzonych przez Komisj. Kwota wymieniona w złożonym wniosku dotyczącym wkładu finansowego w 2003 r. wynosi 514 392,42 EUR, w odniesieniu do których wkład finansowy Wspólnoty nie może przekroczyć 50 % kosztów kwalifikowanych.

(8)

(2)

(9)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(3)

Artykuł 1 Całkowity wkład finansowy Wspólnoty w wydatki związane ze zwalczaniem ptasiej grypy w Niemczech w 2003 r. przyznane na mocy decyzji 2004/51/WE ustala się na 239 196,53 EUR. Ponieważ pierwszą transzę w wysokości 135 000 EUR przekazano już na mocy decyzji 2004/51/WE, pozostałą kwotę wkładu finansowego Wspólnoty ustala się na 104 196,53 EUR. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Federalnej Niemiec.

(4) (5)

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 stycznia 2008 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/965/WE (Dz.U. L 397 z 30.12.2006, str. 22). (2) Dz.U. L 10 z 16.1.2004, str. 60. Niniejsza decyzja nie została opublikowana w polskiej wersji językowej.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 17 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L17 - 11 z 200822.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz Portugalii przeznaczonego na realizację jej programu wzmocnienia w 2008 r. infrastruktury inspekcji w zakresie kontroli zdrowia roślin i produktów roślinnych pochodzących z państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 43)

 • Dz. U. L17 - 8 z 200822.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 17 stycznia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/718/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy na Cyprze (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 29) (1)

 • Dz. U. L17 - 6 z 200822.1.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/3/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2003/54/WE w odniesieniu do stosowania niektórych przepisów w Estonii

 • Dz. U. L17 - 5 z 200822.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 49/2008 z dnia 21 stycznia 2008 r. ustalające ilość kukurydzy, która pozostaje do dyspozycji do skupu interwencyjnego na etapie drugim roku gospodarczego 2007/2008

 • Dz. U. L17 - 3 z 200822.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 48/2008 z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni stycznia 2008 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 616/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L17 - 1 z 200822.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 47/2008 z dnia 21 stycznia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.