Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 17 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 49/2008 z dnia 21 stycznia 2008 r. ustalające ilość kukurydzy, która pozostaje do dyspozycji do skupu interwencyjnego na etapie drugim roku gospodarczego 2007/2008

Data ogłoszenia:2008-01-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 17 POZ 5

22.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 17/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 49/2008 z dnia 21 stycznia 2008 r. ustalające ilość kukurydzy, która pozostaje do dyspozycji do skupu interwencyjnego na etapie drugim roku gospodarczego 2007/2008

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 824/2000 z dnia 19 kwietnia 2000 r. ustanawiające procedury przejęcia zbóż przez agencje interwencyjne oraz metody analizy do oznaczania jakości zbóż (2), w szczególności jego art. 3a ust. 2 akapit drugi, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Zgodnie z art. 3a ust. 1 akapit trzeci etap drugi rozpoczyna się w dniu następującym po ogłoszeniu przez Komisję w drodze publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ilości pozostającej do dyspozycji do skupu interwencyjnego na tym etapie. Dzień ten jest pierwszym dniem składania ofert we wszystkich państwach członkowskich, a etap ten kończy się najpóźniej dnia 30 kwietnia w przypadku Grecji, Hiszpanii, Włoch i Portugalii, dnia 30 czerwca w przypadku Szwecji i dnia 31 maja w przypadku pozostałych państw członkowskich. Wskazane jest zatem przewidzieć wejście w życie niniejszego rozporządzenia następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

Artykuł 3a rozporządzenia (WE) nr 824/2000 ustala zasady przyznawania ilości kukurydzy kwalifikujących się do skupu interwencyjnego w latach gospodarczych 2007/2008 i 2008/2009. Proces ten odbywa się w dwóch etapach zwanych „etapem pierwszym” i „etapem drugim”. Całkowita ilość kukurydzy dostępna do skupu interwencyjnego w trakcie etapu pierwszego, który trwał od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia 2007 r., nie przekroczyła pułapu ustalonego w art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003. W związku z powyższym w drodze publikacji należy ogłosić ilość kukurydzy, która pozostaje do dyspozycji do skupu interwencyjnego na etapie drugim roku gospodarczego 2007/2008.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Ilość kukurydzy, która pozostaje do dyspozycji do skupu interwencyjnego na etapie drugim roku gospodarczego 2007/2008, zgodnie z art. 3a rozporządzenia (WE) nr 824/2000, wynosi 1 500 000 ton.

(2)

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 stycznia 2008 r. W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 735/2007 (Dz.U. L z 29.6.2007, str. 6). (2) Dz.U. L 100 z 20.4.2000, str. 31. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 883/2007 (Dz.U. L z 27.7.2007, str. 3).

zmie169 zmie195

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 17 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L17 - 13 z 200822.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 stycznia 2008 r. ustanawiająca wkład finansowy Wspólnoty przeznaczony na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu ptasiej grypy w Niemczech w 2003 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 144)

 • Dz. U. L17 - 11 z 200822.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz Portugalii przeznaczonego na realizację jej programu wzmocnienia w 2008 r. infrastruktury inspekcji w zakresie kontroli zdrowia roślin i produktów roślinnych pochodzących z państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 43)

 • Dz. U. L17 - 8 z 200822.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 17 stycznia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/718/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy na Cyprze (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 29) (1)

 • Dz. U. L17 - 6 z 200822.1.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/3/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2003/54/WE w odniesieniu do stosowania niektórych przepisów w Estonii

 • Dz. U. L17 - 3 z 200822.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 48/2008 z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni stycznia 2008 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 616/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L17 - 1 z 200822.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 47/2008 z dnia 21 stycznia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.