Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 17 POZ 6

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/3/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2003/54/WE w odniesieniu do stosowania niektórych przepisów w Estonii

Data ogłoszenia:2008-01-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 17 POZ 6

Strona 1 z 2
L 17/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.1.2008

DYREKTYWY

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/3/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2003/54/WE w odniesieniu do stosowania niektórych przepisów w Estonii

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 47 ust. 2, art. 55 i 95,

Dyrektywa 96/92/WE została zastąpiona dyrektywą 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającą dyrektywę 96/92/WE (4), której skutkiem było przyspieszenie otwarcia rynku energii elektrycznej.


uwzględniając wniosek Komisji,

(5)

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1),

po konsultacji z Komitetem Regionów,

Pismem z dnia 17 września 2003 r. Estonia przekazała wniosek mający na celu niestosowanie art. 21 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2003/54/WE w sprawie otwarcia rynku dla odbiorców niebędących gospodarstwami domowymi do dnia 31 grudnia 2012 r. W kolejnym piśmie z dnia 5 grudnia 2003 r. Estonia zwróciła uwagę na fakt, że planuje osiągnąć pełne otwarcie rynku przewidziane w art. 21 ust. 1 lit. c) tej dyrektywy do dnia 31 grudnia 2015 r.

stanowiąc zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 251 Traktatu (2),

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

Wniosek Estonii był oparty na wiarygodnym planie restrukturyzacji sektora olejów łupkowych, obejmującym okres do 31 grudnia 2012 r.

(1)

Podczas negocjacji w sprawie przystąpienia Estonia powołała się na szczególne cechy swojego sektora energii elektrycznej w celu wystąpienia z wnioskiem o przyznanie okresu przejściowego dla stosowania dyrektywy 96/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 grudnia 1996 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (3).

(7)

Oleje łupkowe to jedyne istotne miejscowe źródło energii w Estonii, a produkcja krajowa stanowi prawie 84 % produkcji światowej. 90 % energii elektrycznej wytworzonej w Estonii pochodzi z tego paliwa stałego. Dlatego ma ono ogromne znaczenie strategiczne dla bezpieczeństwa dostaw w Estonii.

(2)

W załączniku VI do Aktu przystąpienia z 2003 r. Estonii przyznano okres przejściowy do dnia 31 grudnia 2008 r. w zakresie stosowania art. 19 ust. 2 dyrektywy 96/92/WE odnoszącego się do stopniowego otwierania rynku.

(8)

Przyznanie dalszego odstępstwa na okres 2009–2012 wydawało się konieczne dla zagwarantowania bezpieczeństwa inwestycji w elektrownie i bezpieczeństwa dostaw w Estonii, pozwalając równocześnie na rozwiązanie poważnych problemów dotyczących środowiska powodowanych przez te elektrownie.

(3)

Ponadto w deklaracji nr 8 załączonej do aktu końcowego Traktatu o przystąpieniu z 2003 r. uznano, że szczególna sytuacja dotycząca restrukturyzacji sektora olejów łupkowych w Estonii wymaga szczególnych działań do końca 2012 r.

(9)

(1) Opinia wydana dnia 24 października 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 29 listopada 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 17 grudnia 2007 r. (3) Dz.U. L 27 z 30.1.1997, s. 20. Dyrektywa uchylona dyrektywą 2003/54/WE (Dz.U. L 176 z 15.7.2003, s. 37).

W dniu 28 czerwca 2004 r. Rada przyjęła dyrektywę 2004/85/WE z dnia 28 czerwca 2004 r. zmieniającą dyrektywę 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do stosowania niektórych przepisów w Estonii (5), przyznającą odstępstwo, o które wnioskowano.

(4) Dz.U. L 176 z 15.7.2003, s. 37. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2006/653/WE (Dz.U. L 270 z 29.9.2006, s. 72). (5) Dz.U. L 236 z 7.7.2004, s. 10.

22.1.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 17 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L17 - 13 z 200822.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 stycznia 2008 r. ustanawiająca wkład finansowy Wspólnoty przeznaczony na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu ptasiej grypy w Niemczech w 2003 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 144)

 • Dz. U. L17 - 11 z 200822.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz Portugalii przeznaczonego na realizację jej programu wzmocnienia w 2008 r. infrastruktury inspekcji w zakresie kontroli zdrowia roślin i produktów roślinnych pochodzących z państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 43)

 • Dz. U. L17 - 8 z 200822.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 17 stycznia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/718/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy na Cyprze (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 29) (1)

 • Dz. U. L17 - 5 z 200822.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 49/2008 z dnia 21 stycznia 2008 r. ustalające ilość kukurydzy, która pozostaje do dyspozycji do skupu interwencyjnego na etapie drugim roku gospodarczego 2007/2008

 • Dz. U. L17 - 3 z 200822.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 48/2008 z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni stycznia 2008 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 616/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L17 - 1 z 200822.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 47/2008 z dnia 21 stycznia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.