Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 17 POZ 8

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 17 stycznia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/718/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy na Cyprze (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 29) (1)

Data ogłoszenia:2008-01-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 17 POZ 8

L 17/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.1.2008

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 17 stycznia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/718/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy na Cyprze (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 29)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/65/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

wzmocnienia środków zwalczania pryszczycy przedsięwziętych przez to państwo członkowskie w ramach dyrektywy Rady 2003/85/WE z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania pryszczycy (4), uchylająca dyrektywę 85/511/EWG oraz decyzje 84/531/EWG i 91/665/EWG, oraz zmieniająca dyrektywę 92/46/EWG.

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 9 ust. 4,

(2)

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (2), w szczególności jej art. 10 ust. 4,

W decyzji 2007/718/WE Komisja ustanowiła zasady wysyłki niektórych kategorii mięsa z niektórych obszarów wymienionych w załączniku III do tej decyzji, na których nie odnotowano żadnych ognisk pryszczycy przez co najmniej 90 dni przed ubojem i które spełniają niektóre określone warunki. Obecnie zezwala się jedynie na wysyłkę mięsa wieprzowego ze wskazanych obszarów.

(3)

a także mając na uwadze, co następuje:

W związku z rozwojem sytuacji dotyczącej zdrowia zwierząt na Cyprze, a w szczególności mając na uwadze pozytywne wyniki prowadzonego nadzoru, możliwe jest obecnie wskazanie obszarów, które należy wymienić, w odniesieniu do wołowiny, w załączniku III do decyzji 2007/718/WE.

(1)

Po ostatnim wystąpieniu ognisk pryszczycy na Cyprze została przyjęta decyzja Komisji 2007/718/WE z dnia 6 listopada 2007 r. dotycząca niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy na Cyprze (3) w celu

(4)

Należy zatem 2007/718/WE.

odpowiednio

zmienić

decyzję

(1) Dz.U. L 395 z 30.12.1989, str. 13. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 157 z 30.4.2004, str. 33). (2) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2002/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 315 z 19.11.2002, str. 14). (3) Dz.U. L 289 z 7.11.2007, str. 45. Decyzja zmieniona decyzją 2007/832/WE (Dz.U. L 329 z 14.12.2007, str. 56).

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(4) Dz.U. L 306 z 22.11.2003, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/104/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 352).

22.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 17/9

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Załącznik III do decyzji 2007/718/WE zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Państwa członkowskie zmieniają środki stosowane w handlu w celu dostosowania ich do niniejszej decyzji. Informują o tym niezwłocznie Komisję. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 17 stycznia 2008 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

L 17/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.1.2008

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK III

1 Grupa

2 ADNS

3 Jednostka administracyjna

4 B

5 O/K

6 W

7 DZH

8 PLN

Cypr

00001 00003 00004

Lefkosia Ammochostos Larnaka, z wyjątkiem następujących jednostek administracyjnych: Agia Anna Alethriko Aradippou Dromolaxia Kalo Chorio Kellia Kiti Kivisili Klavdia Kochi Larnaka Livadia Meneou Softades Tersefanou

+ + + – – – – – – – – – – – – – – – + +

– – –

+ + + – – – – – – – – – – – – – – –

– – –

– – –

00005 00006

ADNS B O/K W DZH PLN = = = = = =

Lemesos Paphos

– –

+ +

– –

– –

Kod systemu zgłaszania chorób zwierzęcych (decyzja 2005/176/WE) mięso pochodzące z bydła mięso owiec i kóz mięso wieprzowe mięso z dziczyzny hodowlanej podatnej na pryszczycę mięso ze zwierząt łownych podatnych na pryszczycę”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 17 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L17 - 13 z 200822.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 stycznia 2008 r. ustanawiająca wkład finansowy Wspólnoty przeznaczony na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu ptasiej grypy w Niemczech w 2003 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 144)

 • Dz. U. L17 - 11 z 200822.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz Portugalii przeznaczonego na realizację jej programu wzmocnienia w 2008 r. infrastruktury inspekcji w zakresie kontroli zdrowia roślin i produktów roślinnych pochodzących z państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 43)

 • Dz. U. L17 - 6 z 200822.1.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/3/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2003/54/WE w odniesieniu do stosowania niektórych przepisów w Estonii

 • Dz. U. L17 - 5 z 200822.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 49/2008 z dnia 21 stycznia 2008 r. ustalające ilość kukurydzy, która pozostaje do dyspozycji do skupu interwencyjnego na etapie drugim roku gospodarczego 2007/2008

 • Dz. U. L17 - 3 z 200822.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 48/2008 z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni stycznia 2008 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 616/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L17 - 1 z 200822.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 47/2008 z dnia 21 stycznia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.