Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 172 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 624/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. dotyczące zmiany współczynników korygujących, stosowanych od dnia 1 lipca 2007 r. do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pełniących służbę w krajach trzecich, a także do niektórych urzędników pozostających na stanowiskach w dwóch nowych państwach członkowskich, w okresie maksymalnie dziewiętnastu miesięcy po przystąpieniu do UE

Data ogłoszenia:2008-07-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 172 POZ 1

Strona 1 z 2
2.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 172/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 624/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. dotyczące zmiany współczynników korygujących, stosowanych od dnia 1 lipca 2007 r. do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pełniących służbę w krajach trzecich, a także do niektórych urzędników pozostających na stanowiskach w dwóch nowych państwach członkowskich, w okresie maksymalnie dziewiętnastu miesięcy po przystąpieniu do UE


RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

powodować korekty wynagrodzeń in plus lub in minus ze skutkiem wstecznym.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(3)

uwzględniając regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot, określone w rozporządzeniu (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 (1), w szczególności art. 13 akapit pierwszy załącznika X do tego rozporządzenia,

W przypadku wzrostu wynagrodzeń wskutek zastosowania nowych współczynników korygujących należy przewidzieć wyrównania.

(4)

uwzględniając Akt przystąpienia z 2005 r., w szczególności jego art. 27 ust. 4,

(5)

W przypadku obniżki wynagrodzeń wskutek zastosowania nowych współczynników korygujących należy przewidzieć potrącenie nadpłaty za okres między dniem 1 lipca 2007 r. a datą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy uwzględnić zmiany kosztów utrzymania w krajach spoza Wspólnoty i odpowiednio ustalić współczynniki korygujące, stosowane od dnia 1 lipca 2007 r. do wynagrodzeń wypłacanych w walucie kraju zatrudnienia urzędnikom, pracownikom zatrudnionym na czas określony i pracownikom kontraktowym Wspólnot Europejskich pełniącym służbę w krajach trzecich.

Należy również ustalić, że ewentualne potrącenie nadpłaty będzie mogło dotyczyć co najwyżej sześciomiesięcznego okresu poprzedzającego wejście w życie niniejszego rozporządzenia oraz że jego skutki mogą być rozłożone na okres nieprzekraczający dwunastu miesięcy, począwszy od tej daty, analogicznie do zasad przewidzianych dla współczynników korygujących stosowanych na terytorium Wspólnoty do wynagrodzeń i świadczeń emerytalnych dla urzędników i pozostałych pracowników Wspólnot Europejskich,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(2)

Współczynniki korygujące zastosowane do wypłat na podstawie rozporządzenia (WE) nr 453/2007 (2) mogą

(1) Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 420/2008 (Dz.U. L 127 z 15.5.2008, s. 1). (2) Dz.U. L 109 z 26.4.2007, s. 22.

Z mocą od dnia 1 lipca 2007 r. obowiązującymi współczynnikami korygującymi, stosowanymi do wypłacanych w walucie kraju zatrudnienia wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony oraz pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pełniących służbę w krajach trzecich, są współczynniki wskazane w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

L 172/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.7.2008

Kursy walutowe wykorzystywane do naliczenia tych wynagrodzeń są ustalane zgodnie z przepisami wykonawczymi do rozporządzenia finansowego i odpowiadają dacie określonej w akapicie pierwszym. Artykuł 2 1. W przypadku wzrostu wynagrodzeń wskutek zastosowania nowych współczynników korygujących określonych w załączniku instytucje dokonują wypłaty wyrównań. 2. W przypadku obniżki wynagrodzeń wskutek zastosowania nowych współczynników korygujących określonych w załączniku instytucje dokonują korekty wynagrodzeń in

minus za okres między dniem 1 lipca 2007 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 172 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L172 - 28 z 20082.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie mianowania członków Komitetu ds. Sierocych Produktów Leczniczych (1)

 • Dz. U. L172 - 25 z 20082.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 7 maja 2008 r. dotycząca tymczasowego zakazu stosowania i sprzedaży w Austrii zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy (Zea mays L. linii MON810) zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1718) (1)

 • Dz. U. L172 - 15 z 20082.7.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 626/2008/WE z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie selekcji i zezwoleń dotyczących systemów dostarczających satelitarne usługi komunikacji ruchomej (MSS) (1)

 • Dz. U. L172 - 9 z 20082.7.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/69/WE z dnia 1 lipca 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej klofentezyny, dikamby, difenokonazolu, diflubenzuronu, imazachinu, lenacylu, oksadiazonu, pikloramu i pyriproksyfenu jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L172 - 7 z 20082.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 625/2008 z dnia 1 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.