Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 172 POZ 28

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie mianowania członków Komitetu ds. Sierocych Produktów Leczniczych (1)

Data ogłoszenia:2008-07-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 172 POZ 28

L 172/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.7.2008

DECYZJA KOMISJI z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie mianowania członków Komitetu ds. Sierocych Produktów Leczniczych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/496/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

Europejska Agencja Leków zaleciła mianowanie dwóch osób. Mianuje się członków Komitetu na okres trzech lat rozpoczynający się w dniu 2 lipca 2008 r.,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


(4)

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 141/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie sierocych produktów leczniczych (1), w szczególności jego art. 4 ust. 3, uwzględniając zalecenie Europejskiej Agencji Leków z dnia 19 grudnia 2007 r., a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł Na wniosek Europejskiej Agencji Leków niniejszym mianuje się niżej wymienione osoby członkami Komitetu na trzyletnią kadencję, począwszy od dnia 2 lipca 2008 r.: dr János BORVENDÉG Bruno SEPODES

W drodze decyzji 2006/286/WE z dnia 12 kwietnia 2006 r. (2) na wniosek Europejskiej Agencji Leków Komisja mianowała trzech członków Komitetu ds. Sierocych Produktów Leczniczych, zwanego dalej „Komitetem”, na trzyletnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 16 kwietnia 2006 r. Członkostwo dwóch z tych członków zakończyło się odpowiednio w grudniu 2006 r. (prof. Gianmartino Benzi) i w sierpniu 2007 r. (dr Julia Dunne). Niezbędne jest zatem mianowanie dwóch nowych członków Komitetu.

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 lipca 2008 r.

(2)

W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący

(1) Dz.U. L 18 z 22.1.2000, s. 1. (2) Dz.U. L 104 z 13.4.2006, s. 54.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 172 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L172 - 25 z 20082.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 7 maja 2008 r. dotycząca tymczasowego zakazu stosowania i sprzedaży w Austrii zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy (Zea mays L. linii MON810) zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1718) (1)

 • Dz. U. L172 - 15 z 20082.7.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 626/2008/WE z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie selekcji i zezwoleń dotyczących systemów dostarczających satelitarne usługi komunikacji ruchomej (MSS) (1)

 • Dz. U. L172 - 9 z 20082.7.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/69/WE z dnia 1 lipca 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej klofentezyny, dikamby, difenokonazolu, diflubenzuronu, imazachinu, lenacylu, oksadiazonu, pikloramu i pyriproksyfenu jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L172 - 7 z 20082.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 625/2008 z dnia 1 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L172 - 1 z 20082.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 624/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. dotyczące zmiany współczynników korygujących, stosowanych od dnia 1 lipca 2007 r. do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pełniących służbę w krajach trzecich, a także do niektórych urzędników pozostających na stanowiskach w dwóch nowych państwach członkowskich, w okresie maksymalnie dziewiętnastu miesięcy po przystąpieniu do UE

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.