Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 173 POZ 17

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 8 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2001/781/WE przyjmującą podręcznik agencji przyjmujących oraz słownik dokumentów, jakie mogą być doręczane na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1348/2000 w sprawie doręczania w państwach członkowskich sądowych i pozasądowych dokumentów w sprawach cywilnych lub handlowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1259)

Data ogłoszenia:2008-07-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 173 POZ 17

Strona 1 z 3
3.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 173/17

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 8 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2001/781/WE przyjmującą podręcznik agencji przyjmujących oraz słownik dokumentów, jakie mogą być doręczane na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1348/2000 w sprawie doręczania w państwach członkowskich sądowych i pozasądowych dokumentów w sprawach cywilnych lub handlowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1259) (2008/541/WE)


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1348/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie doręczania w państwach członkowskich sądowych i pozasądowych dokumentów w sprawach cywilnych i handlowych (1), w szczególności jego art. 17 lit. a), po konsultacji z komitetem ustanowionym na mocy art. 18 rozporządzenia (WE) nr 1348/2000, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (3)

W związku ze zmianą informacji przekazanych Komisji na mocy art. 2 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1348/2000 w podręczniku należy wprowadzić zmiany. Odpowiednich 2001/781/WE, zmian wymaga zatem decyzja

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł Podręcznik zawierający informacje dotyczące agencji przyjmujących zamieszczony w załączniku I do decyzji 2001/781/WE zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Wdrożenie rozporządzenia (WE) nr 1348/2000 wymagało sporządzenia i opublikowania podręcznika zawierającego informacje na temat agencji przyjmujących wyznaczonych zgodnie z art. 2 tego rozporządzenia. Podręcznik ten zamieszczony jest w załączniku I do decyzji Komisji 2001/781/WE z dnia 25 września 2001 r. przyjmującej podręcznik agencji przyjmujących oraz słownik dokumentów, jakie mogą być doręczane na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1348/2000 w sprawie doręczania w państwach członkowskich sądowych i pozasądowych dokumentów w sprawach cywilnych lub handlowych (2).

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 kwietnia 2008 r. W imieniu Komisji

Jacques BARROT

Wiceprzewodniczący

(1) Dz.U. L 160 z 30.6.2000, s. 37. (2) Dz.U. L 298 z 15.11.2001, s. 1. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2007/500/WE (Dz.U. L 185 z 17.7.2007, s. 24).

L 173/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.7.2008

ZAŁĄCZNIK W podręczniku zawierającym informacje dotyczące agencji przyjmujących po części dotyczącej Zjednoczonego Królestwa wprowadza się części w brzmieniu: „REPUBLIKA CZESKA I. Agencje przyjmujące: sądy rejonowe (okresní soudy). Dane kontaktowe znajdują się w katalogu agencji przyjmujących dostępnym na stronie internetowej Europejskiego atlasu sądowniczego w sprawach cywilnych: http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/ II. Możliwości przyjmowania dokumentów, którymi dysponują jednostki: — za pośrednictwem podmiotów upoważnionych do świadczenia usług pocztowych, — faks, — poczta elektroniczna. III. Standardowy formularz może być wypełniony w języku czeskim, słowackim, angielskim lub niemieckim.

DANIA I. Rolę agencji przyjmującej pełni Ministerstwo Sprawiedliwości. Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Tel.: + 45 7226 8400 Faks: + 45 3393 3510 E-mail: jm@jm.dk Ministerstwo Sprawiedliwości pełni rolę agencji przyjmującej terytorium całego kraju. II. Dokumenty mogą być przesyłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną, pod warunkiem że przekazane dokumenty są kompletne, a ich wszystkie elementy są dobrze czytelne. III. Dania zgadza się na wypełnianie formularza dołączonego do rozporządzenia w języku duńskim, angielskim lub francuskim.

ESTONIA I. Agencje przyjmujące Rolę agencji przyjmującej dokumenty sądowe pełni Ministerstwo Sprawiedliwości.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 173 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L173 - 31 z 20083.7.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 554/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. dotyczącego zezwolenia na stosowanie 6-fitazy (Quantum Phytase) jako dodatku paszowego (  Dz.U. L 158 z 18.6.2008)

 • Dz. U. L173 - 30 z 20083.7.2008

  Decyzja Komitetu Politycznego I Bezpieczeństwa ZPUE/1/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję ZPUE/2/2007 w sprawie mianowania szefa zespołu Unii Europejskiej ds. planowania (ZPUE dla Kosowa)

 • Dz. U. L173 - 27 z 20083.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2004/858/WE w celu przekształcenia „Agencji wykonawczej programu zdrowia publicznego” w „Agencję wykonawczą ds. zdrowia i konsumentów”

 • Dz. U. L173 - 25 z 20083.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 18 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2701) (1)

 • Dz. U. L173 - 22 z 20083.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 13 czerwca 2008 r. powołująca Grupę Ekspertów ds. Historii Kredytowej

 • Dz. U. L173 - 16 z 20083.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 632/2008 z dnia 2 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1019/2002 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L173 - 14 z 20083.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 631/2008 z dnia 2 lipca 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L173 - 10 z 20083.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 630/2008 z dnia 2 lipca 2008 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 23 do dnia 27 czerwca 2008 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L173 - 6 z 20083.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 629/2008 z dnia 2 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych (1)

 • Dz. U. L173 - 3 z 20083.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 628/2008 z dnia 2 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1898/2006 określające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. L173 - 1 z 20083.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 627/2008 z dnia 2 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.