Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 173 POZ 22

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 13 czerwca 2008 r. powołująca Grupę Ekspertów ds. Historii Kredytowej

Data ogłoszenia:2008-07-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 173 POZ 22

Strona 1 z 2
L 173/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.7.2008

DECYZJA KOMISJI z dnia 13 czerwca 2008 r. powołująca Grupę Ekspertów ds. Historii Kredytowej (2008/542/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (4),

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a także mając na uwadze, co następuje: Artykuł 1

(1)

Do komunikatu Komisji w sprawie jednolitego rynku Europy XXI wieku (1), przyjętego w listopadzie 2007 r., dołączono dokument roboczy poświęcony detalicznym usługom finansowym (2), w którym podkreślono znaczenie dostępności danych kredytowych w promowaniu konkurencyjnych rynków detalicznych usług finansowych. Zapowiedziano w nim również powołanie grupy ekspertów do spraw historii kredytowej. W Białej księdze dotyczącej integracji rynków kredytu hipotecznego w UE (3) stwierdzono, że powinno wymagać się od kredytodawców hipotecznych i pośredników należytej oceny zdolności kredytowej kredytobiorcy przed przyznaniem kredytu hipotecznego, przy użyciu wszelkich odpowiednich środków. Należy również zagwarantować, by kredytodawcy hipoteczni nie byli dyskryminowani w zakresie dostępu do rejestrów kredytowych innych państw członkowskich oraz by dane kredytowe przepływały w sposób niezakłócony, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej zgodności z przepisami wspólnotowymi w zakresie ochrony danych. Komisja dąży do określenia wszystkich przeszkód prawnych, regulacyjnych, administracyjnych i innych w dostępie do danych kredytowych i możliwościach ich wymiany, jak również potrzebuje doradztwa w zakresie sposobów zniesienia tych przeszkód przy równoczesnym utrzymaniu wysokiego poziom ochrony konsumentów. W skład grupy ekspertów wchodzić powinny osoby mające wiedzę i kompetencje w zakresie danych kredytowych. Ważne jest, aby członkowie grupy udzielali obiektywnych porad specjalistycznych. Dane osobowe dotyczące członków grupy powinny być przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez


Niniejszym Komisja powołuje Grupę Ekspertów ds. Historii Kredytowej (zwaną dalej „grupą”). Artykuł 2 Zadania Do zadań grupy należy: — określenie wszystkich przeszkód prawnych, regulacyjnych, administracyjnych i innych w dostępie do danych kredytowych i możliwościach ich wymiany. Grupa powinna w szczególności przeanalizować skutki współistnienia różnych podejść do organizacji i działania rejestrów kredytowych we Wspólnocie oraz określić konsekwencje takiego stanu rzeczy z punktu widzenia gospodarki. Grupa będzie również zajmować się analizą bieżącej sytuacji z perspektywy ochrony konsumentów (w tym również ochrony danych), — przedstawienie proponowanych sposobów zniesienia zidentyfikowanych przeszkód. W tym celu grupa powinna określić rozwiązania, które zoptymalizują możliwości przepływu danych kredytowych przy równoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony konsumentów. Artykuł 3 Skład grupy i powoływanie członków 1. W skład grupy wchodzi nie więcej niż 20 członków.

(2)

(3)

(4)

(5)

2. Członkowie grupy są powoływani przez Komisję spośród ekspertów kompetentnych w zakresie, który pokrywa się z mandatem grupy, po publikacji zaproszenia do wyrażenia zainteresowania, na podstawie zgłoszeń przedłożonych przez: — zrzeszenia europejskie lub krajowe, reprezentujące interesy konsumentów lub branżę usług finansowych, — prywatne lub publiczne podmioty z państw członkowskich, zajmujące się gromadzeniem lub przetwarzaniem danych kredytowych,

(4) Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.

(6)

(1) COM(2007) 724 wersja ostateczna. (2) SEC(2007) 1520. (3) COM(2007) 807 wersja ostateczna.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 173 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L173 - 31 z 20083.7.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 554/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. dotyczącego zezwolenia na stosowanie 6-fitazy (Quantum Phytase) jako dodatku paszowego (  Dz.U. L 158 z 18.6.2008)

 • Dz. U. L173 - 30 z 20083.7.2008

  Decyzja Komitetu Politycznego I Bezpieczeństwa ZPUE/1/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję ZPUE/2/2007 w sprawie mianowania szefa zespołu Unii Europejskiej ds. planowania (ZPUE dla Kosowa)

 • Dz. U. L173 - 27 z 20083.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2004/858/WE w celu przekształcenia „Agencji wykonawczej programu zdrowia publicznego” w „Agencję wykonawczą ds. zdrowia i konsumentów”

 • Dz. U. L173 - 25 z 20083.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 18 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2701) (1)

 • Dz. U. L173 - 17 z 20083.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 8 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2001/781/WE przyjmującą podręcznik agencji przyjmujących oraz słownik dokumentów, jakie mogą być doręczane na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1348/2000 w sprawie doręczania w państwach członkowskich sądowych i pozasądowych dokumentów w sprawach cywilnych lub handlowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1259)

 • Dz. U. L173 - 16 z 20083.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 632/2008 z dnia 2 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1019/2002 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L173 - 14 z 20083.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 631/2008 z dnia 2 lipca 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L173 - 10 z 20083.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 630/2008 z dnia 2 lipca 2008 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 23 do dnia 27 czerwca 2008 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L173 - 6 z 20083.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 629/2008 z dnia 2 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych (1)

 • Dz. U. L173 - 3 z 20083.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 628/2008 z dnia 2 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1898/2006 określające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. L173 - 1 z 20083.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 627/2008 z dnia 2 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.