Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 173 POZ 25

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2701) (1)

Data ogłoszenia:2008-07-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 173 POZ 25

3.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 173/25

DECYZJA KOMISJI z dnia 18 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2701)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/543/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 9 ust. 4,

w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu we Wspólnocie i uchylająca decyzję 2006/135/WE (4) określa niektóre środki ochronne, które należy stosować w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się tej choroby, łącznie z wyznaczeniem obszarów A i B w następstwie podejrzenia lub potwierdzenia ogniska tej choroby. Obszary te zostały wymienione w załączniku do decyzji 2006/415/WE i obecnie obejmują części terytorium Niemiec i Polski. Decyzję tę stosuje się obecnie do dnia 30 czerwca 2008 r.

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (2), w szczególności jej art. 10 ust. 4,

(3)

Biorąc pod uwagę ciągłe zagrożenie wystąpienia ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1, środki określone w decyzji 2006/415/WE powinny być w dalszym ciągu stosowane w przypadku wykrycia wirusa u drobiu, uzupełniając w ten sposób środki ustanowione w dyrektywie 2005/94/WE.

uwzględniając dyrektywę Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy ptaków i uchylającą dyrektywę 92/40/EWG (3), w szczególności jej art. 63 ust. 3,

(4)

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną dotyczącą grypy ptaków we Wspólnocie właściwe jest przedłużenie okresu stosowania decyzji 2006/415/WE do dnia 30 czerwca 2009 r.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Dyrektywa 2005/94/WE określa pewne środki zapobiegawcze dotyczące nadzoru i wczesnego wykrywania grypy ptaków oraz minimalne środki kontroli, które należy stosować w przypadku pojawienia się ogniska tej choroby u drobiu lub innych ptaków żyjących w niewoli. Zgodnie z tą dyrektywą należy określić szczegółowe przepisy wymagane w danej sytuacji epidemiologicznej dla uzupełnienia minimalnych środków kontroli przewidzianych we wspomnianej dyrektywie.

(6)

Niemcy i Polska zawiadomiły Komisję, że w związku z korzystną sytuacją chorobową na ich terytorium zaprzestały stosowania środków ochronnych dotyczących występowania ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1. Środki ustanowione zgodnie z art. 4 ust. 2 decyzji 2006/415/WE dla obszarów A i B w tych państwach członkowskich nie są już zatem konieczne.

W decyzji 2006/415/WE należy zatem wprowadzić poniższe zmiany.

(2)

Decyzja Komisji 2006/415/WE z dnia 14 czerwca 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych

(7)

(1) Dz.U. L 395 z 30.12.1989, s. 13. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 157 z 30.4.2004, s. 33). 2) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona ( dyrektywą 2002/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 315 z 19.11.2002, s. 14). (3) Dz.U. L 10 z 14.1.2006, s. 16.

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(4) Dz.U. L 164 z 16.6.2006, s. 51. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2008/70/WE (Dz.U. L 18 z 23.1.2008, s. 25).

L 173/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.7.2008

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 lipca 2008 r.

Artykuł 1 W decyzji 2006/415/WE wprowadza się następujące zmiany:

Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

1) w art. 12 datę „30 czerwca 2008 r.” zastępuje się datą „30 czerwca 2009 r.”;

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 czerwca 2008 r. W imieniu Komisji

2) w częściach A i B załącznika usuwa się zapisy dotyczące Niemiec i Polski.

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 173 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L173 - 31 z 20083.7.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 554/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. dotyczącego zezwolenia na stosowanie 6-fitazy (Quantum Phytase) jako dodatku paszowego (  Dz.U. L 158 z 18.6.2008)

 • Dz. U. L173 - 30 z 20083.7.2008

  Decyzja Komitetu Politycznego I Bezpieczeństwa ZPUE/1/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję ZPUE/2/2007 w sprawie mianowania szefa zespołu Unii Europejskiej ds. planowania (ZPUE dla Kosowa)

 • Dz. U. L173 - 27 z 20083.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2004/858/WE w celu przekształcenia „Agencji wykonawczej programu zdrowia publicznego” w „Agencję wykonawczą ds. zdrowia i konsumentów”

 • Dz. U. L173 - 22 z 20083.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 13 czerwca 2008 r. powołująca Grupę Ekspertów ds. Historii Kredytowej

 • Dz. U. L173 - 17 z 20083.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 8 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2001/781/WE przyjmującą podręcznik agencji przyjmujących oraz słownik dokumentów, jakie mogą być doręczane na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1348/2000 w sprawie doręczania w państwach członkowskich sądowych i pozasądowych dokumentów w sprawach cywilnych lub handlowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1259)

 • Dz. U. L173 - 16 z 20083.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 632/2008 z dnia 2 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1019/2002 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L173 - 14 z 20083.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 631/2008 z dnia 2 lipca 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L173 - 10 z 20083.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 630/2008 z dnia 2 lipca 2008 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 23 do dnia 27 czerwca 2008 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L173 - 6 z 20083.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 629/2008 z dnia 2 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych (1)

 • Dz. U. L173 - 3 z 20083.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 628/2008 z dnia 2 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1898/2006 określające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. L173 - 1 z 20083.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 627/2008 z dnia 2 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.