Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 173 POZ 27

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2004/858/WE w celu przekształcenia „Agencji wykonawczej programu zdrowia publicznego” w „Agencję wykonawczą ds. zdrowia i konsumentów”

Data ogłoszenia:2008-07-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 173 POZ 27

Strona 1 z 2
3.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 173/27

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2004/858/WE w celu przekształcenia „Agencji wykonawczej programu zdrowia publicznego” w „Agencję wykonawczą ds. zdrowia i konsumentów” (2008/544/WE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 58/2003 z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiające statut agencji wykonawczych, którym zostaną powierzone niektóre zadania w zakresie zarządzania programami wspólnotowymi (1),


Parlament Europejski i Radę w dniu 18 grudnia 2006 r. (5) (dalej zwany „programem ochrony konsumentów na lata 2007–2013”, ustanawia ogólne ramy finansowania działań wspólnotowych wspierających politykę ochrony konsumenta na lata 2007–2013. Program ma na celu uzupełnienie, wsparcie i monitorowanie polityki państw członkowskich; ma także przyczynić się do ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i interesów gospodarczych i prawnych konsumentów, jak również do wspierania ich prawa do informacji, edukacji i organizowania się w celu bronienia swoich interesów.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4)

(1)

Agencja wykonawcza programu zdrowia publicznego (zwana dalej „PHEA”) została ustanowiona decyzją Komisji 2004/858/WE (2) do zarządzania programem działań wspólnotowych w dziedzinie zdrowia publicznego (zwanego dalej „programem w dziedzinie zdrowia publicznego na lata 2003–2008”), przyjętym decyzją nr 1786/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (3). Na mocy decyzji 2004/858/WE PHEA będzie wykonywać swoje zadania do dnia 31 grudnia 2010 r. celem zrealizowania umów oraz dotacji w ramach programu w dziedzinie zdrowia publicznego na lata 2003–2008.

(2)

Decyzja nr 1350/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. ustanawiająca drugi program działań wspólnotowych w dziedzinie zdrowia (2008–2013) (4) (zwany dalej „drugim programem w dziedzinie zdrowia publicznego na lata 2003–2008”) weszła w życie dnia 21 listopada 2007 r. Zadaniem drugiego programu w dziedzinie zdrowia publicznego jest kontynuowanie działań Wspólnoty w dziedzinie zdrowia publicznego, dzięki skupieniu się na trzech ogólnych celach: zwiększenie bezpieczeństwa zdrowia obywateli; promocja zdrowia w celu zapewnienia dobrobytu i solidarności; opracowywanie i rozpowszechnianie informacji na temat zdrowia.

Artykuł 51 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie oficjalnych kontroli przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (6) umożliwia organizację przez Komisję kursów szkoleniowych dla personelu właściwych organów państw członkowskich oraz dla uczestników z krajów trzecich, m.in. z krajów rozwijających się. Dziedzinami objętymi tego rodzaju szkoleniami są prawo żywnościowe i prawo paszowe oraz wymogi dotyczące zdrowia zwierząt i ich dobrostanu. Dodatkowo art. 2 ust. 1 lit. i) dyrektywy Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (7) stanowi podstawę prawną prowadzenia szkoleń w dziedzinie zdrowia roślin, a więc działania szkoleniowe organizowane przez Komisję stanowią kompletną strategię szkoleniową Wspólnoty w dziedzinie prawa żywnościowego, prawa paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt, jak również zasad dotyczących zdrowia roślin (zwane dalej „środkami szkoleniowymi w zakresie bezpieczeństwa żywności określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 882/2004 i w dyrektywie 2000/29/WE”).

(5)

(3)

Program działań Wspólnoty w dziedzinie polityki ochrony konsumentów na lata 2007–13, przyjęty przez

Przeprowadzona przez zewnętrznych konsultantów analiza kosztów i korzyści wykazała, że dalsze powierzanie zadań związanych z drugim programem dotyczącym zdrowia publicznego na lata 2008–2013 już istniejącej PHEA będzie najbardziej korzystną opcją.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 173 POZ 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L173 - 31 z 20083.7.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 554/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. dotyczącego zezwolenia na stosowanie 6-fitazy (Quantum Phytase) jako dodatku paszowego (  Dz.U. L 158 z 18.6.2008)

 • Dz. U. L173 - 30 z 20083.7.2008

  Decyzja Komitetu Politycznego I Bezpieczeństwa ZPUE/1/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję ZPUE/2/2007 w sprawie mianowania szefa zespołu Unii Europejskiej ds. planowania (ZPUE dla Kosowa)

 • Dz. U. L173 - 25 z 20083.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 18 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2701) (1)

 • Dz. U. L173 - 22 z 20083.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 13 czerwca 2008 r. powołująca Grupę Ekspertów ds. Historii Kredytowej

 • Dz. U. L173 - 17 z 20083.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 8 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2001/781/WE przyjmującą podręcznik agencji przyjmujących oraz słownik dokumentów, jakie mogą być doręczane na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1348/2000 w sprawie doręczania w państwach członkowskich sądowych i pozasądowych dokumentów w sprawach cywilnych lub handlowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1259)

 • Dz. U. L173 - 16 z 20083.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 632/2008 z dnia 2 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1019/2002 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L173 - 14 z 20083.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 631/2008 z dnia 2 lipca 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L173 - 10 z 20083.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 630/2008 z dnia 2 lipca 2008 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 23 do dnia 27 czerwca 2008 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L173 - 6 z 20083.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 629/2008 z dnia 2 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych (1)

 • Dz. U. L173 - 3 z 20083.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 628/2008 z dnia 2 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1898/2006 określające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. L173 - 1 z 20083.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 627/2008 z dnia 2 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.