Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 173 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 628/2008 z dnia 2 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1898/2006 określające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

Data ogłoszenia:2008-07-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 173 POZ 3

3.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 173/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 628/2008 z dnia 2 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1898/2006 określające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 16 lit. g), a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (5)

pochodzenia. Z tego względu należy stosować różne kolory w symbolach przedstawiających te dwa oznaczenia. Aby zmiana kolorów symboli Wspólnoty nie przyniosła niekorzystnych skutków ekonomicznych dla zainteresowanych producentów i podmiotów gospodarczych, należy przewidzieć wprowadzenie okresu przejściowego, w którego czasie będzie można stosować symbole Wspólnoty zgodne z przepisami obowiązującymi przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Chronionych Oznaczeń Geograficznych i Chronionych Nazw Pochodzenia,

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1898/2006 (2) określa w załączniku V cechy charakterystyczne symboli Wspólnoty, które mogą być zamieszczane na etykiecie lub opakowaniu produktu, którego nazwa została zarejestrowana jako chronione oznaczenie geograficzne lub chroniona nazwa pochodzenia. Wspomniane powyżej symbole Wspólnoty przyczyniły się do zwiększenia znaczenia chronionych oznaczeń geograficznych i chronionych nazw pochodzenia oraz ułatwiły konsumentom odróżnić niektóre produkty, których cechy charakterystyczne są związane z miejscem pochodzenia. Symbole dotyczące chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych posiadają obecnie taki sam kształt, kolory i rysunek. Tylko napis znajdujący się wewnątrz przedmiotowych symboli pozwala je odróżnić. W świetle doświadczenia zdobytego od czasu przyjęcia symboli oraz w celu promowania ich stosowania należy ułatwić konsumentom możliwość rozróżnienia chronionego oznaczenia geograficznego i chronionej nazwy

(6)

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik V do rozporządzenia (WE) nr 1898/2006 zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jednakże opakowania i etykiety, zawierające symbole Wspólnoty zgodne z załącznikiem V do rozporządzenia (WE) nr 1898/2006 w wersji stosowanej przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, mogą być stosowane do dnia 1 maja 2010 r.

(3)

(4)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 lipca 2008 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 510/2008 (Dz.U. L 149 z 7.6.2008, s. 61). (2) Dz.U. L 369 z 23.12.2006, s. 1.

L 173/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.7.2008

ZAŁĄCZNIK W załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 1898/2006 pkt 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„1. SYMBOLE WSPÓLNOTY W WERSJI KOLOROWEJ I CZARNO-BIAŁEJ W przypadku stosowania symboli w wersji kolorowej można użyć kolorów podstawowych (Pantone) lub kolorów uzyskanych w drodze procesu czterobarwnego. Kolory bazowe zostały określone poniżej.

Symbol Wspólnoty »Chroniona nazwa pochodzenia« w systemie Pantone

Symbol Wspólnoty »Chronione oznaczenie geograficzne« w systemie Pantone

Symbole Wspólnoty w procesie czterobarwnym: Symbol Wspólnoty »Chroniona nazwa pochodzenia« w procesie czterobarwnym Symbol Wspólnoty »Chronione oznaczenie geograficzne« w procesie czterobarwnym

3.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 173/5

Symbole Wspólnoty w wersji czarno-białej

2. SYMBOLE WSPÓLNOTY W NEGATYWIE Jeśli tło na opakowaniu lub etykiecie jest w ciemnym kolorze, symbole mogą zostać użyte w negatywie, z użyciem koloru tła opakowania lub etykiety.

3. KONTRAST Z BARWAMI W TLE W przypadku gdy stosowany jest kolorowy symbol na kolorowym tle, co ogranicza czytelność, należy zastosować wokół symbolu okrąg dla wzmocnienia kontrastu z kolorami tła: Symbol Wspólnoty »Chroniona nazwa pochodzenia« Symbol Wspólnoty »Chronione oznaczenie geograficzne«

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 173 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L173 - 31 z 20083.7.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 554/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. dotyczącego zezwolenia na stosowanie 6-fitazy (Quantum Phytase) jako dodatku paszowego (  Dz.U. L 158 z 18.6.2008)

 • Dz. U. L173 - 30 z 20083.7.2008

  Decyzja Komitetu Politycznego I Bezpieczeństwa ZPUE/1/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję ZPUE/2/2007 w sprawie mianowania szefa zespołu Unii Europejskiej ds. planowania (ZPUE dla Kosowa)

 • Dz. U. L173 - 27 z 20083.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2004/858/WE w celu przekształcenia „Agencji wykonawczej programu zdrowia publicznego” w „Agencję wykonawczą ds. zdrowia i konsumentów”

 • Dz. U. L173 - 25 z 20083.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 18 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2701) (1)

 • Dz. U. L173 - 22 z 20083.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 13 czerwca 2008 r. powołująca Grupę Ekspertów ds. Historii Kredytowej

 • Dz. U. L173 - 17 z 20083.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 8 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2001/781/WE przyjmującą podręcznik agencji przyjmujących oraz słownik dokumentów, jakie mogą być doręczane na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1348/2000 w sprawie doręczania w państwach członkowskich sądowych i pozasądowych dokumentów w sprawach cywilnych lub handlowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1259)

 • Dz. U. L173 - 16 z 20083.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 632/2008 z dnia 2 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1019/2002 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L173 - 14 z 20083.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 631/2008 z dnia 2 lipca 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L173 - 10 z 20083.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 630/2008 z dnia 2 lipca 2008 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 23 do dnia 27 czerwca 2008 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L173 - 6 z 20083.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 629/2008 z dnia 2 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych (1)

 • Dz. U. L173 - 1 z 20083.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 627/2008 z dnia 2 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.