Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 173 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 629/2008 z dnia 2 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych (1)

Data ogłoszenia:2008-07-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 173 POZ 6

Strona 1 z 3
L 173/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.7.2008

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 629/2008 z dnia 2 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 315/93 z dnia 8 lutego 1993 r. ustanawiające procedury Wspólnoty w odniesieniu do substancji skażających w żywności (1), w szczególności jego art. 2 ust. 3,


(5)

ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do suplementów diety (3) oraz były zgłaszane poprzez system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt (RASFF). Wykazano, że suplementy te mogą mieć znaczący udział w narażeniu konsumentów na ołów, kadm i rtęć. W celu ochrony zdrowia publicznego stosowne jest zatem określenie najwyższych dopuszczalnych poziomów zawartości ołowiu, kadmu i rtęci w suplementach diety. Poziomy te muszą być bezpieczne i najniższe z rozsądnie osiągalnych zgodnie z dobrymi praktykami produkcyjnymi. Wodorosty morskie w sposób naturalny gromadzą kadm. Dlatego też zawartość kadmu w suplementach diety składających się wyłącznie lub głównie z suszonych wodorostów morskich lub produktów otrzymanych z wodorostów morskich może być wyższa niż w innych suplementach diety. W celu uwzględnienia tego faktu niezbędne jest ustalenie wyższego maksymalnego dopuszczalnego poziomu zawartości kadmu w suplementach diety składających się wyłącznie lub głównie z suszonych wodorostów morskich. Państwa członkowskie i podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze powinny dysponować wystarczającym czasem na dostosowanie się do nowych najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w suplementach diety. Stosowanie najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w suplementach diety powinno zatem zostać odroczone. Niezbędna jest zmiana treści przypisu nr 1 w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1881/2006 w celu wyjaśnienia, że najwyższy dopuszczalny poziom w owocach nie ma zastosowania do orzechów. Nowe zalecenia w sprawie monitorowania zostały wprowadzone zaleceniem Komisji 2007/196/WE z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie monitorowania obecności furanu w żywności (4) oraz zaleceniem Komisji 2007/331/WE z dnia 3 maja 2007 r. w sprawie monitorowania poziomów akrylamidu w żywności (5). W związku z powyższym przepisy rozporządzenia (WE) nr 1881/2006 dotyczące monitoringu i sprawozdawczości powinny zostać uzupełnione odniesieniami do tych nowych zaleceń. Proces monitorowania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, określony w zaleceniu Komisji 2005/108/WE (6), został zakończony. W związku z powyższym odniesienie do tego zalecenia w sprawie monitorowania może zostać usunięte.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 (2) ustala najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych, w tym najwyższe dopuszczalne poziomy ołowiu, kadmu i rtęci.

(6)

(2)

Dla ochrony zdrowia publicznego jest rzeczą zasadniczą, by zanieczyszczenia te nie przekraczały poziomów, których wpływ na zdrowie budzi obawy. Limity zawartości ołowiu, kadmu i rtęci muszą być bezpieczne oraz na najniższym poziomie, który jest rozsądnie osiągalny przy stosowaniu dobrej praktyki produkcyjnej oraz dobrych praktyk w rolnictwie i rybołówstwie.

(7)

(3)

Z nowych informacji wynika, że dobre praktyki w rolnictwie i rybołówstwie nie pozwalają na utrzymanie zawartości ołowiu, kadmu i rtęci w niektórych gatunkach organizmów wodnych oraz w grzybach na tak niskim poziomie, jak jest to wymagane w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1881/2006. Należy zatem zmienić najwyższe dopuszczalne poziomy ustalone dla tych zanieczyszczeń przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu ochrony konsumentów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 173 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L173 - 31 z 20083.7.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 554/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. dotyczącego zezwolenia na stosowanie 6-fitazy (Quantum Phytase) jako dodatku paszowego (  Dz.U. L 158 z 18.6.2008)

 • Dz. U. L173 - 30 z 20083.7.2008

  Decyzja Komitetu Politycznego I Bezpieczeństwa ZPUE/1/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję ZPUE/2/2007 w sprawie mianowania szefa zespołu Unii Europejskiej ds. planowania (ZPUE dla Kosowa)

 • Dz. U. L173 - 27 z 20083.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2004/858/WE w celu przekształcenia „Agencji wykonawczej programu zdrowia publicznego” w „Agencję wykonawczą ds. zdrowia i konsumentów”

 • Dz. U. L173 - 25 z 20083.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 18 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2701) (1)

 • Dz. U. L173 - 22 z 20083.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 13 czerwca 2008 r. powołująca Grupę Ekspertów ds. Historii Kredytowej

 • Dz. U. L173 - 17 z 20083.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 8 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2001/781/WE przyjmującą podręcznik agencji przyjmujących oraz słownik dokumentów, jakie mogą być doręczane na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1348/2000 w sprawie doręczania w państwach członkowskich sądowych i pozasądowych dokumentów w sprawach cywilnych lub handlowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1259)

 • Dz. U. L173 - 16 z 20083.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 632/2008 z dnia 2 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1019/2002 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L173 - 14 z 20083.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 631/2008 z dnia 2 lipca 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L173 - 10 z 20083.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 630/2008 z dnia 2 lipca 2008 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 23 do dnia 27 czerwca 2008 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L173 - 3 z 20083.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 628/2008 z dnia 2 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1898/2006 określające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. L173 - 1 z 20083.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 627/2008 z dnia 2 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.