Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 175 POZ 1

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 1 na rok budżetowy 2008

Data ogłoszenia:2008-07-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 175 POZ 1

Strona 1 z 26
4.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 175/1

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

BUDŻETY

PARLAMENT EUROPEJSKI

OSTATECZNE PRZYJĘCIE

budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 1 na rok budżetowy 2008

(2008/488/WE, Euratom)

PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 272 ust. 7, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 177, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (1), uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008, w brzmieniu przyjętym w dniu 13 grudnia 2007 r., uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami zawarte między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w dniu 17 maja 2006 r. (2), uwzględniając wstępny projekt budżetu korygującego nr 1 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008, przedstawiony przez Komisję w dniu 18 stycznia 2008 r., uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 1/2008 ustanowiony przez Radę w dniu 4 marca 2008 r., uwzględniając rezolucję przyjętą przez Parlament w dniu 11 marca 2008 r., uwzględniając poprawkę do budżetu korygującego nr 1/2008 przyjętą przez Parlament w dniu 11 marca 2008 r., uwzględniając drugie czytanie Rady w dniu 7 kwietnia 2008 r., uwzględniając pismo Rady z dnia 9 kwietnia 2008 r., w którym informuje ona Parlament Europejski o zaakceptowaniu jego poprawki, uwzględniając art. 69 i załącznik IV Regulaminu Parlamentu Europejskiego,


(1) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, s. 9). (2) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1. Porozumienie zmienione decyzją 2008/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 6 z 10.1.2008, s. 7).

L 175/2

STWIERDZA:

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.7.2008

Artykuł

Procedura przewidziana w art. 272 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz w art. 177 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej została zakończona, a budżet korygujący Unii Europejskiej nr 1 na rok budżetowy 2008 został ostatecznie przyjęty.

Sporządzono w Brukseli w dniu 9 kwietnia 2008 r.

H.-G. PÖTTERING

Przewodniczący

4.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 175/3

OSTATECZNE PRZYJĘCIE BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 1 UNII EUROPEJSKIEJ NA ROK BUDŻETOWY 2008

TREŚĆ

Strona

DOCHODY OGÓŁEM A. Wprowadzenie i finansowanie budżetu ogólnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Ogólne zestawienie dochodów według pozycji budżetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 1: Zasoby własne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Personel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . STAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W PODZIALE NA SEKCJE Sekcja III: Komisja — Wydatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł XX: Wydatki administracyjne przypisane obszarom polityki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 175 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.