Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 177 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 592/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (1)

Data ogłoszenia:2008-07-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 177 POZ 1

Strona 1 z 4
4.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 177/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 592/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie


(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

niektórych załączników nr 1408/71 (3).

(2)

do

rozporządzenia

(EWG)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 42 i 308, uwzględniając wniosek Komisji,

W związku z tym należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (EWG) nr 1408/71,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1), po konsultacji z Komitetem Regionów, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 W załącznikach I, II, IIa, III, IV, VI i VIII do rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W celu uwzględnienia zmian przepisów w niektórych państwach członkowskich konieczne jest dostosowanie

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Strasburgu dnia 17 czerwca 2008 r. W imieniu Parlamentu Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

W imieniu Rady

J. LENARČIČ

Przewodniczący

Przewodniczący

(1) Opinia z dnia 25 października 2007 r. (Dz.U. C 44 z 16.2.2008, s. 106). (2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 15 stycznia 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 14 maja 2008 r.

(3) Dz.U. L 149 z 5.7.1971, s. 2. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1992/2006 (Dz.U. L 392 z 30.12.2006, s. 1).

L 177/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK

4.7.2008

W załącznikach do rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 wprowadza się następujące zmiany: 1) w załączniku I wprowadza się następujące zmiany: a) w części I, w sekcji „J. IRLANDIA” tekst otrzymuje brzmienie: „1. Każda osoba ubezpieczona obowiązkowo lub dobrowolnie zgodnie z sekcjami 12, 24 i 70 ujednoliconej ustawy o ochronie socjalnej z 2005 r. (Social Welfare Consolidation Act 2005) uważana jest za pracownika najemnego w rozumieniu art. 1 lit. a) ppkt (ii) rozporządzenia. Każda osoba ubezpieczona obowiązkowo lub dobrowolnie zgodnie z sekcjami 20 i 24 ujednoliconej ustawy o ochronie socjalnej z 2005 r. (Social Welfare Consolidation Act 2005) uważana jest za osobę prowadzącą działalność na własny rachunek w rozumieniu art. 1 lit. a) ppkt (ii) rozporządzenia.”;

2.

b)

w części II wprowadza się następujące zmiany: (i) w sekcji „J. IRLANDIA” tekst otrzymuje brzmienie: „W celu ustalenia prawa do świadczeń rzeczowych z tytułu choroby i macierzyństwa zgodnie z rozporządzeniem określenie »członek rodziny« oznacza każdą osobę uznaną za pozostającą na utrzymaniu pracownika najemnego lub osoby prowadzącej działalność na własny rachunek do celów stosowania ustaw o zdrowiu z lat 1947–2004 (Health Acts 1947–2004).”; (ii) w sekcji „P. WĘGRY” tekst otrzymuje brzmienie: „W celu ustalenia prawa do świadczeń rzeczowych zgodnie z przepisami tytułu III rozdział 1 rozporządzenia przez »członka rodziny« rozumie się małżonka lub dziecko pozostające na utrzymaniu zgodnie z definicją w art. 685 lit. b) Kodeksu cywilnego.”;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 177 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L177 - 6 z 20084.7.2008

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.