Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 178 POZ 11

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 640/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2568/91 w sprawie właściwości oliwy z oliwek i oliwy z wytłoczyn oliwek oraz w sprawie odpowiednich metod analizy

Data ogłoszenia:2008-07-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 178 POZ 11

Strona 1 z 5
5.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 178/11

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 640/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2568/91 w sprawie właściwości oliwy z oliwek i oliwy z wytłoczyn oliwek oraz w sprawie odpowiednich metod analizy

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (1), w szczególności jego art. 113 ust. 1 lit. a) i art. 121 lit. h), w powiązaniu z jego art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

narodową Radę ds. Oliwy z Oliwek, określono między innymi warunki nieobowiązkowego stosowania na etykietach niektórych terminów i wyrażeń odnoszących się do właściwości organoleptycznych oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia. Należy ustalić, że kierownicy zespołu degustatorów mogą potwierdzać zgodność oliwy z definicjami dotyczącymi stosowania takich terminów i wyrażeń.

(5) (6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (EWG) nr 2568/91. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2568/91 z dnia 11 lipca 1991 r. w sprawie właściwości oliwy z oliwek i oliwy z wytłoczyn oliwek oraz w sprawie odpowiednich metod analizy (2) określa właściwości chemiczne i organoleptyczne oliwy z oliwek i oliwy z wytłoczyn oliwek oraz odpowiednie metody ich oceny. Zgodnie z art. 2 ust. 1 tiret dziesiąte rozporządzenia (EWG) nr 2568/91 ocena właściwości organoleptycznych oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia przeprowadzana jest za pomocą metody opisanej w załączniku XII do wspomnianego rozporządzenia. W listopadzie 2007 r. Międzynarodowa Rada ds. Oliwy z Oliwek (IOOC) przyjęła zrewidowaną metodę oceny organoleptycznej oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia. W ramach rewizji metody zaktualizowano opis pozytywnych i negatywnych właściwości oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia, a także opis samej metody. Wprowadzono również zmiany w zakresie dopuszczalnego poziomu percepcji wad oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia. W zrewidowanej metodzie oceny organoleptycznej oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia, przyjętej przez Między-

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (EWG) nr 2568/91 wprowadza się następujące zmiany: 1) w tabeli znajdującej się w załączniku I, w kolumnie jedenastej („ocena organoleptyczna mediana błędów (Md)” liczbę „2,5” zastępuje się liczbą „3,5” w drugiej linii, w trzeciej linii i w przypisie 2; 2) załącznik XII zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 października 2008 r.

(2)

(3)

(4)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 lipca 2008 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 510/2008 (Dz.U. L 149 z 7.6.2008, s. 61). (2) Dz.U. L 248 z 5.9.1991, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 702/2007 (Dz.U. L 161 z 22.6.2007, s. 11).

L 178/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.7.2008

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK XII METODA MIĘDZYNARODOWEJ RADY DS. OLIWY Z OLIWEK SŁUŻĄCA ORGANOLEPTYCZNEJ OLIWY Z OLIWEK Z PIERWSZEGO TŁOCZENIA DO OCENY

1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 178 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L178 - 46 z 20085.7.2008

  Budżet Europolu na rok 2009

 • Dz. U. L178 - 45 z 20085.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2008 r. uchylająca decyzję 2008/377/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w związku z klasycznym pomorem świń na Słowacji (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3223) (1)

 • Dz. U. L178 - 43 z 20085.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/716/WE w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2931) (1)

 • Dz. U. L178 - 38 z 20085.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 12/07 (ex N 799/06) planowanej przez Republikę Słowacką na rzecz Glunz&Jensen s.r.o. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6045) (1)

 • Dz. U. L178 - 19 z 20085.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 642/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych przetworzonych lub zakonserwowanych owoców cytrusowych (tj. mandarynek itd.) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L178 - 17 z 20085.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 641/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 40/2008 w odniesieniu do wykazu statków dokonujących nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów na północnym Atlantyku

 • Dz. U. L178 - 9 z 20085.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 639/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2005 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji

 • Dz. U. L178 - 7 z 20085.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 638/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L178 - 1 z 20085.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 i ustanawiające krajowe programy restrukturyzacji sektora bawełny

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.