Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 178 POZ 17

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 641/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 40/2008 w odniesieniu do wykazu statków dokonujących nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów na północnym Atlantyku

Data ogłoszenia:2008-07-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 178 POZ 17

5.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 178/17

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 641/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 40/2008 w odniesieniu do wykazu statków dokonujących nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów na północnym Atlantyku

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 40/2008 z dnia 16 stycznia 2008 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2008 r. i związane z nimi warunki dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (1), w szczególności pkt 4 jego załącznika XIII, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

zmienić wykaz statków, w stosunku do których potwierdzono, że dokonywały nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów. Należy zapewnić wprowadzenie wymienionego zalecenia do wspólnotowego porządku prawnego.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 40/2008,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Od roku 1981 Wspólnota Europejska jest stroną Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-wschodnim Atlantyku (2). W marcu 2008 r. Komisja Rybołówstwa PółnocnoWschodniego Atlantyku (NEAFC) wydała zalecenie, aby Dodatek do załącznika XIII do rozporządzenia (WE) nr 40/2008 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 lipca 2008 r. W imieniu Komisji

Joe BORG

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 19 z 23.1.2008, s. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 541/2008 (Dz.U. L 157 z 17.6.2008, s. 23). (2) Dz.U. L 227 z 12.8.1981, s. 21.

L 178/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.7.2008

ZAŁĄCZNIK W załączniku XIII do rozporządzenia (WE) nr 40/2008 dodatek otrzymuje brzmienie: „Dodatek do załącznika XIII Wykaz statków o następujących numerach IMO, w stosunku do których NEAFC oraz NAFO potwierdziły, że dokonywały nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów

Identyfikacyjny numer statku według IMO (1) Nazwa statku (2) Państwo bandery (2)

7436533 7612321 8522030 7700104 8028424 8422852 7321374 8522119 6719419 7332218 8422838 8522042 6614700 7385174 8421937 8914221 8522169 7347407 8606836

(1)

ALFA AVIOR CARMEN CEFEY CLIFF DOLPHIN ENXEMBRE EVA GORILERO IANNIS I ISABELLA JUANITA KABOU MURTOSA NICOLAY CHUDOTVORETS POLESTAR ROSITA SUNNY JANE ULLA

Gruzja Gruzja Wcześniej – Gruzja Rosja Kambodża Rosja Panama Wcześniej – Gruzja Sierra Leone Panama Wcześniej – Gruzja Wcześniej – Gruzja Gwinea – Konakry Togo Rosja Panama Wcześniej – Gruzja

Wcześniej – Gruzja

Międzynarodowa Organizacja Morska (2) Wszelkie zmiany nazw i bander oraz dodatkowe informacje na temat statków są dostępne na stronie internetowej NEAFC: www.neafc.org”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 178 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L178 - 46 z 20085.7.2008

  Budżet Europolu na rok 2009

 • Dz. U. L178 - 45 z 20085.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2008 r. uchylająca decyzję 2008/377/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w związku z klasycznym pomorem świń na Słowacji (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3223) (1)

 • Dz. U. L178 - 43 z 20085.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/716/WE w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2931) (1)

 • Dz. U. L178 - 38 z 20085.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 12/07 (ex N 799/06) planowanej przez Republikę Słowacką na rzecz Glunz&Jensen s.r.o. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6045) (1)

 • Dz. U. L178 - 19 z 20085.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 642/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych przetworzonych lub zakonserwowanych owoców cytrusowych (tj. mandarynek itd.) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L178 - 11 z 20085.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 640/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2568/91 w sprawie właściwości oliwy z oliwek i oliwy z wytłoczyn oliwek oraz w sprawie odpowiednich metod analizy

 • Dz. U. L178 - 9 z 20085.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 639/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2005 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji

 • Dz. U. L178 - 7 z 20085.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 638/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L178 - 1 z 20085.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 i ustanawiające krajowe programy restrukturyzacji sektora bawełny

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.