Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 178 POZ 38

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 12/07 (ex N 799/06) planowanej przez Republikę Słowacką na rzecz Glunz&Jensen s.r.o. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6045) (1)

Data ogłoszenia:2008-07-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 178 POZ 38

Strona 1 z 5
L 178/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.7.2008

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 12/07 (ex N 799/06) planowanej przez Republikę Słowacką na rzecz Glunz&Jensen s.r.o. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6045)

(jedynie tekst w języku słowackim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)


(2008/551/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

odpowiedziały pismem z dnia 20 lutego 2007 r. (A/31585).

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,

(3)

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

(4)

Pismem z dnia 24 kwietnia 2007 r. (zwanym dalej „decyzją o wszczęciu postępowania”), Komisja poinformowała Słowację o podjęciu decyzji w sprawie wszczęcia postępowania przewidzianego w art. 88 ust. 2 Traktatu WE w odniesieniu do tej pomocy.

po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z przywołanymi artykułami (1) i po uwzględnieniu tych uwag,

Decyzja Komisji o wszczęciu postępowania została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2). Komisja wezwała zainteresowane strony do przedstawienia uwag. Komisja nie otrzymała żadnych uwag od zainteresowanych stron ani od Republiki Słowackiej.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

I. PROCEDURA

(1)

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS POMOCY II.1. Cel pomocy

(6)

Powiadomieniem w formie elektronicznej z dnia 29 listopada 2006 r., zarejestrowanym przez Komisję w dniu 30 listopada 2006 r. pod numerem referencyjnym A/39718, władze słowackie poinformowały Komisję zgodnie z art. 88 ust. 3 Traktatu WE o zamiarze przyznania regionalnej pomocy inwestycyjnej ad hoc na rzecz spółki Glunz&Jensen s.r.o.

(2)

W dniu 26 stycznia 2007 r. wysłano wniosek o udzielenie informacji (D/50360). Władze słowackie

Celem środka pomocy jest wsparcie rozwoju regionalnego w regionie Presowa (Słowacja Wschodnia), który jest obszarem objętym pomocą na mocy art. 87 ust. 3 lit. a) Traktatu WE zgodnie ze słowacką mapą pomocy regionalnej (3) obowiązującą w dniu powiadomienia. Regionalny pułap pomocy wynosi 50 % ekwiwalentu dotacji netto (EDN).

(1) Dz.U. C 189 z 14.8.2007, s. 2.

(2) Idem. (3) SK 72/2003 – Republika Słowacka – „Mapa regionalnej pomocy państwa dla Republiki Słowackiej”; C(2004) 1757/7 z 28.4.2004.

5.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 178/39

(7)

Planowany projekt stanowi środek pomocy ad hoc zgłoszony przez władze słowackie. Przedmiotowa pomoc nie jest przyznawana w ramach istniejącego programu (tj. jej podstawa prawna nie została wymieniona w Traktacie Akcesyjnym jako istniejący system pomocy, nie była też przedmiotem tzw. mechanizmu przejściowego, a Komisja nie zatwierdziła systemu pomocy na podstawie tych przepisów prawnych po przystąpieniu Słowacji do UE). II.2. Forma i charakter pomocy

II.5. Projekt inwestycyjny

(12)

W 2004 r. spółka Glunz&Jensen s.r.o. rozpoczęła prace nad nową inwestycją w Słowacji, wymagającą nakładów inwestycyjnych w wysokości 213 mln SKK (około 5,8 mln EUR). Realizacja projektu inwestycyjnego odbywa się według władz słowackich w latach 2004–2009 w dwóch fazach: 2004–2006 i 2007–2009. Projekt ma na celu przeniesienie do Presowa produkcji, która w 2004 r. odbywała się w Zjednoczonym Królestwie i w Danii. W wyniku projektu przeniesienia produkcji, zakłady w Thetford zostały zamknięte z końcem 2006 r. Zakłady w Presowie mają stać się głównym zakładem produkcyjnym przedsiębiorstwa. W rzeczywistości, jak poinformowały władze słowackie, wszystkie urządzenia, które mają zostać zainstalowane w słowackim zakładzie są przywożone bezpośrednio z Danii i ze Zjednoczonego Królestwa.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 178 POZ 38 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L178 - 46 z 20085.7.2008

  Budżet Europolu na rok 2009

 • Dz. U. L178 - 45 z 20085.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2008 r. uchylająca decyzję 2008/377/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w związku z klasycznym pomorem świń na Słowacji (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3223) (1)

 • Dz. U. L178 - 43 z 20085.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/716/WE w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2931) (1)

 • Dz. U. L178 - 19 z 20085.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 642/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych przetworzonych lub zakonserwowanych owoców cytrusowych (tj. mandarynek itd.) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L178 - 17 z 20085.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 641/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 40/2008 w odniesieniu do wykazu statków dokonujących nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów na północnym Atlantyku

 • Dz. U. L178 - 11 z 20085.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 640/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2568/91 w sprawie właściwości oliwy z oliwek i oliwy z wytłoczyn oliwek oraz w sprawie odpowiednich metod analizy

 • Dz. U. L178 - 9 z 20085.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 639/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2005 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji

 • Dz. U. L178 - 7 z 20085.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 638/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L178 - 1 z 20085.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 i ustanawiające krajowe programy restrukturyzacji sektora bawełny

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.