Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 178 POZ 43

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/716/WE w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2931) (1)

Data ogłoszenia:2008-07-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 178 POZ 43

5.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 178/43

DECYZJA KOMISJI z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/716/WE w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2931)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/552/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Akt przystąpienia w szczególności jego art. 42, Bułgarii i Rumunii,


(4)

proces modernizacji i są obecnie w pełni zgodne z prawem wspólnotowym. Zakłady te powinny zatem zostać skreślone z wykazu zakładów znajdujących się w okresie transformacji. W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić załącznik do decyzji 2007/716/WE. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 9 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Decyzja Komisji 2007/716/WE (2) ustanawia środki przejściowe odnoszące się do wymagań strukturalnych dla niektórych zakładów sektorów mięsnego i mleczarskiego w Bułgarii przewidziane w rozporządzeniach (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady. Dopóki zakłady te znajdują się w okresie przejściowym, produkty w nich wytworzone mogą być wprowadzane wyłącznie na rynek krajowy lub dalej przetwarzane w bułgarskich zakładach przechodzących transformację. Decyzja 2007/716/WE została zmieniona decyzjami Komisji 2008/290/WE (3) oraz 2008/330/WE. Zgodnie z oficjalnym oświadczeniem właściwego organu bułgarskiego niektóre zakłady w sektorach mięsnym i mleczarskim zaprzestały działalności lub zakończyły

Artykuł 1 Zakłady wymienione w załączniku do niniejszej decyzji skreśla się z załącznika do decyzji 2007/716/WE. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 czerwca 2008 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

(3)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 395 z 30.12.1989, s. 13. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 157 z 30.4.2004, s. 33). (2) Dz.U. L 289 z 7.11.2007, s. 14. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2008/330/WE (Dz.U. L 114 z 26.4.2008, s. 94). (3) Dz.U. L 96 z 9.4.2008, s. 35.

L 178/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.7.2008

ZAŁĄCZNIK Wykaz zakładów, które skreśla się z załącznika do decyzji 2007/716/WE Zakłady przetwórstwa mięsnego

Nr Nr weterynaryjny Nazwa zakładu Miasto/ulica lub wieś/region

41. 53. 70. 78. 111. 130. 154. 245. 298. 308. 319. 332.

BG 1201006 BG 1601017 BG 2001021 BG 2501009 BG 0802043 BG 2302002 BG 0805011 BG 0804006 BG 1604046 BG 1904002 BG 2204013 BG 2204087

„Monti-Miyt“ AD ET „Vet – 33 Gyokchen Rasim“ ET „Iva Kris-Stayko Ivanov“ „Rodopa-2005“ OOD „Ptitseklanitsa“ AD „Polo Komers“ OOD „Kati“ OOD „Ani-I“ OOD ET „Hristo Darakiev“ „Aktual“ OOD gr. Silistra „Salam i KO“ OOD ET „SIAT-Slavcho Iliev“

gr. Montana Nova promishlena zona gr. Asenovgrad mestnost „Gorna voda“ kv. Gorni Voden obl. Plovp gr. Nova Zagora Kv.Industrialen gr. Targovishte gr. Dobrich industrialna zona gr. Kostinbrod IKHT gr. Dobrich, bul. „3 ti mart“ 57 gr. Dobrich ul. „Angel Stoyanov“ 1 gr. Plovp Zemlishte „Plovp Zapad“ 24A gr. Silistra Promishlena zona-Iztok gr. Sofia ul. „Prof. Tsvetan Lazarov“ 13 gr. Sofia ul. „Moma Irina“ 4

Zakłady mleczarskie

Nr Nr weterynaryjny Nazwa zakładu Miasto/ulica lub wieś/region

1. 28. 30. 49. 82. 84. 99. 162. 195.

BG 0112004 BG 1812002 BG 1912004 BG 1212001 BG 0712004 BG0712028 BG 1312002 BG 2312026 BG 0218009

„Matand“ EOOD „Laktis-Byala“ AD „Merone – N“ EOOD „S i S – 7“ EOOD „Cheh-99“ OOD ET „Mik“ „Milk Grup“ EOOD „Dyado Liben“ OOD „Helios milk“ EOOD

s. Eleshnitsa gr. Byala ul. „Stefan Stambolov“ 75 gr. Alfatar gr. Montana „Vrachansko shose“ 1 s. Sokolovo obsht. Dryanovo gr. Dryanovo ul. „Shipka„ 226 s. Yunacite gr. Koprivshtitsa bul. „H. Nencho Palaveev“ gr. Aytos

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 178 POZ 43 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L178 - 46 z 20085.7.2008

  Budżet Europolu na rok 2009

 • Dz. U. L178 - 45 z 20085.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2008 r. uchylająca decyzję 2008/377/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w związku z klasycznym pomorem świń na Słowacji (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3223) (1)

 • Dz. U. L178 - 38 z 20085.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 12/07 (ex N 799/06) planowanej przez Republikę Słowacką na rzecz Glunz&Jensen s.r.o. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6045) (1)

 • Dz. U. L178 - 19 z 20085.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 642/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych przetworzonych lub zakonserwowanych owoców cytrusowych (tj. mandarynek itd.) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L178 - 17 z 20085.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 641/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 40/2008 w odniesieniu do wykazu statków dokonujących nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów na północnym Atlantyku

 • Dz. U. L178 - 11 z 20085.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 640/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2568/91 w sprawie właściwości oliwy z oliwek i oliwy z wytłoczyn oliwek oraz w sprawie odpowiednich metod analizy

 • Dz. U. L178 - 9 z 20085.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 639/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2005 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji

 • Dz. U. L178 - 7 z 20085.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 638/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L178 - 1 z 20085.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 i ustanawiające krajowe programy restrukturyzacji sektora bawełny

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.