Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 178 POZ 46

Tytuł:

Budżet Europolu na rok 2009

Data ogłoszenia:2008-07-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 178 POZ 46

Strona 1 z 5
L 178/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.7.2008

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU VI TRAKTATU UE

Budżet Europolu na rok 2009 (1) (2008/554/WSiSW) Europol

Tytuł Rozdział Artykuł Opis Wyniki za 2007 r. (EUR) Budżet na rok 2008 (EUR) Budżet na rok 2009 (EUR) Uwagi

1 10 100

DOCHODY Składki Składki państw członkowskich 51 936 872 51 374 870 55 685 934 W ramach środków na rok 2009 kwota 7 700 000 EUR nie zostanie wstępnie uruchomiona. Kwota ta zostanie uruchomiona jedynie po podjęciu jednomyślnej decyzji przez Zarząd, nie naruszając postanowień art. 38 ust. 1 rozporządzenia finansowego.


101

Saldo z roku budżetowego t-2 Rozdział 10 ogółem

9 472 669 61 409 541

9 193 630 60 568 500

6 672 066 62 358 000

11 110 111 112

Inne dochody Odsetki Opodatkowanie personelu Europolu Różne Rozdział 11 ogółem 1 542 845 1 974 351 50 340 3 567 536 1 150 000 2 102 500 100 000 3 352 500 650 000 2 345 000 55 000 3 050 000

12 121

Składki od stron trzecich Finansowanie projektów przez Komisję Europejską i inne zainteresowane strony — p.m. p.m. Nie naruszając postanowień art. 35 Konwencji o Europolu i art. 16 rozporządzenia finansowego, Zarząd może, działając jednomyślnie i na podstawie propozycji dyrektora, wprowadzić poprawki do środków, o ile dochód ogółem pokrywa wydatki ogółem (zob. art. 321). W niniejszym artykule mogą zostać także ujęte składki od uczestników. Składki własne Europolu na wszelkie projekty będą finansowane z innych artykułów.

(1) Przyjęty przez Radę dnia 5 czerwca 2008 r.

5.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 178/47

Tytuł Rozdział Artykuł

Opis

Wyniki za 2007 r. (EUR)

Budżet na rok 2008 (EUR)

Budżet na rok 2009 (EUR)

Uwagi

122

Inne składki od stron trzecich

p.m.

p.m.

Nie naruszając postanowień art. 35 Konwencji o Europolu i art. 16 rozporządzenia finansowego, Zarząd może, działając jednomyślnie i na podstawie propozycji Dyrektora, wprowadzić poprawki do środków, o ile dochód ogółem pokrywa wydatki ogółem (zob. art. 322). W niniejszym artykule mogą zostać także ujęte składki od uczestników. Składki własne Europolu na wszelkie projekty będą finansowane z innych artykułów.

Rozdział 12 ogółem TYTUŁ 1 OGÓŁEM 2 20 PERSONEL Koszty związane z wynagrodzeniami

— 64 977 077

p.m. 63 921 000

p.m. 65 408 000

Zob. załącznik A. W tym rozdziale ujęto także pracowników tymczasowych zatrudnionych przez agencje lub firmy konsultacyjne, w przypadku gdy pracownicy ci zajmują nieobsadzone stanowisko lub odbywają praktykę. 35 833 740 541 421 42 106 000 655 000 41 185 000 1 345 000 W ramach tych środków kwota 650 000 EUR nie zostanie wstępnie uruchomiona. Zob. art. 100 i załącznik C.

200 201

Personel Europolu Personel miejscowy

202

Wyrównanie wynagrodzeń Rozdział 20 ogółem

— 36 375 161

380 000 43 141 000

395 000 42 925 000

21 210 211

Inne koszty związane z personelem Rekrutacja Szkolenie personelu Europolu 423 037 551 851 490 000 460 000 520 000 720 000 W ramach tych środków kwota 30 000 EUR nie zostanie wstępnie uruchomiona. Zob. art. 100 i załącznik C.

Rozdział 21 ogółem TYTUŁ 2 OGÓŁEM

974 888 37 350 049

950 000 44 091 000

1 240 000 44 165 000 W ramach tych środków kwota 5 025 000 EUR nie zostanie wstępnie uruchomiona. Zob. art. 100 i załącznik C.

3 30 300

INNE WYDATKI Koszty związane z działalnością Posiedzenia 650 702 710 000 762 500 W ramach tych środków kwota 10 000 EUR nie zostanie wstępnie uruchomiona. Zob. art. 100 i załącznik C. W ramach tych środków kwota 11 000 EUR nie zostanie wstępnie uruchomiona. Zob. art. 100 i załącznik C. W ramach tych środków kwota 86 000 EUR nie zostanie wstępnie uruchomiona. Zob. art. 100 i załącznik C. W ramach tych środków kwota 40 000 EUR nie zostanie wstępnie uruchomiona. Zob. art. 100 i załącznik C.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 178 POZ 46 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L178 - 45 z 20085.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2008 r. uchylająca decyzję 2008/377/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w związku z klasycznym pomorem świń na Słowacji (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3223) (1)

 • Dz. U. L178 - 43 z 20085.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/716/WE w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2931) (1)

 • Dz. U. L178 - 38 z 20085.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 12/07 (ex N 799/06) planowanej przez Republikę Słowacką na rzecz Glunz&Jensen s.r.o. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6045) (1)

 • Dz. U. L178 - 19 z 20085.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 642/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych przetworzonych lub zakonserwowanych owoców cytrusowych (tj. mandarynek itd.) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L178 - 17 z 20085.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 641/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 40/2008 w odniesieniu do wykazu statków dokonujących nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów na północnym Atlantyku

 • Dz. U. L178 - 11 z 20085.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 640/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2568/91 w sprawie właściwości oliwy z oliwek i oliwy z wytłoczyn oliwek oraz w sprawie odpowiednich metod analizy

 • Dz. U. L178 - 9 z 20085.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 639/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2005 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji

 • Dz. U. L178 - 7 z 20085.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 638/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L178 - 1 z 20085.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 i ustanawiające krajowe programy restrukturyzacji sektora bawełny

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.