Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 178 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 639/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2005 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji

Data ogłoszenia:2008-07-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 178 POZ 9

Strona 1 z 2
5.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 178/9

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 639/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2005 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3448/93 z dnia 6 grudnia 1993 r. ustanawiające zasady handlu mające zastosowanie do niektórych towarów pochodzących z przetwórstwa produktów rolnych (1), w szczególności jego art. 8 ust. 3 akapit pierwszy,

za wypłaty zapisuje wnioskowane kwoty refundacji wywozowych na świadectwie refundacji. Biorąc jednak pod uwagę ilość czasu niezbędną do przetworzenia dokumentacji dotyczącej refundacji wywozowych, zróżnicowaną w zależności od miejsca przeznaczenia, okres ten może być niewystarczający, należy zatem go wydłużyć.

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

W art. 38a ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1043/2005 określa się warunki powiadamiania Komisji przez państwa członkowskie o wnioskach oraz następującego po powiadomieniu wydawania świadectw refundacji. W związku z wprowadzeniem bardziej wydajnych systemów sprawozdawczości i komunikacji należy dostosować odpowiednie terminy. W art. 33 rozporządzenia (WE) nr 1043/2005 przewiduje się system transz dotyczący wydawania świadectw refundacji. W art. 39 wspomnianego rozporządzenia ustala się okres ważności tych świadectw refundacji. W celu ułatwienia funkcjonowania systemu świadectw refundacji należy wydłużyć okres ważności świadectw wystawionych w ramach pierwszej transzy i świadectw, o których wydanie złożono wnioski na podstawie art. 38a. W art. 45 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1043/2005 przewiduje się, w celu umożliwienia skorzystania ze zmniejszenia kwoty zabezpieczenia ulegającej przepadkowi, że niewykorzystane świadectwa lub ich wyciągi należy zwrócić organom wydającym nie później niż do dnia 30 czerwca w okresie budżetowym, w odniesieniu do którego świadectwa te lub ich wyciągi zostały wydane. Wprowadzenie bardziej wydajnych systemów sprawozdawczości pozwala na przedłużenie tego terminu. W art. 47 rozporządzenia (WE) nr 1043/2005 określa się szczególne warunki, na których można przyznawać refundacje wywozowe małym eksporterom. Dla uproszczenia mali eksporterzy powinni mieć prawo do korzystania ze świadectw refundacji bez utraty statusu małego eksportera; należy także podnieść próg wypłaty. Aby zapewnić funkcjonowanie środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu w należytym terminie, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1043/2005.

(1)

Niedawne obniżki refundacji wywozowych, spowodowane połączeniem takich czynników, jak reforma wspólnej polityki rolnej i zmiany cen towarów rolnych na światowym rynku, doprowadziły do spadku liczby wniosków o świadectwa wywozowe, dzięki czemu zmniejszyło się obciążenie budżetu Wspólnoty refundacjami wywozowymi dla towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu. W tych okolicznościach, gdy Wspólnocie nie grozi naruszenie jej zobowiązań międzynarodowych, należy uprościć system przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu, co pozwoli na zmniejszenie obciążenia administracyjnego podmiotów wywożących te towary.

(5)

(6)

(2)

Zgodnie z art. 27 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1043/2005 (2) pod pewnymi warunkami można przenosić prawa wynikające ze świadectw refundacji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 178 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L178 - 46 z 20085.7.2008

  Budżet Europolu na rok 2009

 • Dz. U. L178 - 45 z 20085.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2008 r. uchylająca decyzję 2008/377/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w związku z klasycznym pomorem świń na Słowacji (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3223) (1)

 • Dz. U. L178 - 43 z 20085.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/716/WE w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2931) (1)

 • Dz. U. L178 - 38 z 20085.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 12/07 (ex N 799/06) planowanej przez Republikę Słowacką na rzecz Glunz&Jensen s.r.o. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6045) (1)

 • Dz. U. L178 - 19 z 20085.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 642/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych przetworzonych lub zakonserwowanych owoców cytrusowych (tj. mandarynek itd.) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L178 - 17 z 20085.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 641/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 40/2008 w odniesieniu do wykazu statków dokonujących nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów na północnym Atlantyku

 • Dz. U. L178 - 11 z 20085.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 640/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2568/91 w sprawie właściwości oliwy z oliwek i oliwy z wytłoczyn oliwek oraz w sprawie odpowiednich metod analizy

 • Dz. U. L178 - 7 z 20085.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 638/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L178 - 1 z 20085.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 i ustanawiające krajowe programy restrukturyzacji sektora bawełny

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.