Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 179 POZ 12

Tytuł:

Zmiany regulaminu Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich

Data ogłoszenia:2008-07-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 179 POZ 12

L 179/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.7.2008

REGULAMINY

ZMIANY REGULAMINU SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności jego art. 224 akapit piąty,

2004 r. (Dz.U. L 132 z 29.4.2004, s. 3), dnia 21 kwietnia 2004 r. (Dz.U. L 127 z 29.4.2004, s. 108), dnia 12 października 2005 r. (Dz.U. L 298 z 15.11.2005, s. 1, ze sprostowaniem w Dz.U. L 63 z 1.3.2007, s. 38) i z dnia 18 grudnia 2006 r. (Dz.U. L 386 z 29.12.2006, s. 45), wprowadza się następujące zmiany:


uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, a w szczególności jego art. 140 akapit piąty,

1) W art. 24 par. 7 dodaje się nowe zdanie:

uwzględniając art. 63 Protokołu w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości,

za zgodą Trybunału Sprawiedliwości,

„Odpisy skargi i odpowiedzi na skargę przesyłane są także, w ten sam sposób, do Parlamentu Europejskiego, w celu umożliwienia mu stwierdzenia, czy w sprawie powołano się, na podstawie art. 241 traktatu WE, na niemożność stosowania aktu przyjętego wspólnie przez tę instytucję i Radę.”.

po zatwierdzeniu przez Radę w dniu 14 maja 2008 r.,

2) W art. 51 par. 1 akapit pierwszy ostatnie zdanie otrzymuje następujące brzmienie:

zważywszy, że należy zmienić niektóre przepisy regulaminu, po pierwsze, w celu uwzględnienia roli Parlamentu Europejskiego w ramach procedury legislacyjnej oraz, po drugie, w celu ich dostosowania do wymagań prawidłowej organizacji Sądu,

„W przedmiocie przekazania sprawy składowi orzekającemu złożonemu z większej liczby sędziów Sąd decyduje w pełnym składzie, po wysłuchaniu rzecznika generalnego.”.

zważywszy, że w świetle nabytych doświadczeń dostosowanie przepisów jest konieczne w celu umożliwienia Sądowi podejmowania rozstrzygnięć w sposób bardziej efektywny w sprawach z zakresu własności intelektualnej,

3) W art. 77 lit. c) kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się lit. d) w następującym brzmieniu:

PRZYJMUJE NASTĘPUJĄCE ZMIANY DO SWOJEGO REGULAMINU:

„d) w innych szczególnych przypadkach, gdy wymagają tego względy prawidłowego administrowania wymierzaniem sprawiedliwości.”.

Artykuł 1 Do regulaminu Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich z dnia 2 maja 1991 r. (Dz.U. L 136 z 30.5.1991, s. 1), zmienionego dnia 15 września 1994 r. (Dz.U. L 249 z 24.9.1994, s. 17), dnia 17 lutego 1995 r. (Dz.U. L 44 z 28.2.1995, s. 64), dnia 6 lipca 1995 r. (Dz.U. L 172 z 22.7.1995, s. 3), dnia 12 marca 1997 r. (Dz.U. L 103 z 19.4.1997, s. 6, ze sprostowaniem w Dz.U. L 351 z 23.12.1997, s. 72), dnia 17 maja 1999 r. (Dz.U. L 135 z 29.5.1999, s. 92), dnia 6 grudnia 2000 r. (Dz.U. L 322 z 19.12.2000, s. 4), dnia 21 maja 2003 r. (Dz.U. L 147 z 14.6.2003, s. 22), dnia 19 kwietnia 4) W art. 100 par. 2 akapit pierwszy regulaminu wyrazy „inne niż wyroki lub postanowienia Sądu” zastępuje się wyrazami „w tym wyroki i postanowienia Sądu”. Po akapicie pierwszym dodaje się nowy akapit w następującym brzmieniu: „Wyroki i postanowienia doręczane zgodnie z art. 55 statutu Trybunału Sprawiedliwości państwom członkowskim i instytucjom, które nie były stronami sporu, są im przesyłane za pośrednictwem faksu lub innego technicznego środka komunikacji.”. W kolejnym akapicie skreśla się wyrazy „charakter lub”.

8.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 179/13

5) Po art. 135 dodaje się nowy art. 135a w następującym brzmieniu:

Artykuł 2 Niniejsze zmiany regulaminu, których tekstami autentycznymi są ich wersje językowe, sporządzone w językach określonych w art. 35 par. 1 regulaminu, zostają opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wchodzą w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po ich opublikowaniu.

„Artykuł 135a Po przedłożeniu pism procesowych, o których mowa w art. 135 par. 1, oraz, w stosownym przypadku, pism procesowych, o których mowa w art. 135 par. 2 i 3 niniejszego regulaminu, Sąd Pierwszej Instancji może, na podstawie sprawozdania sędziego sprawozdawcy i po wysłuchaniu rzecznika generalnego oraz stron, orzec w przedmiocie skargi bez przeprowadzenia części ustnej postępowania, chyba że jedna ze stron przedłoży wniosek wskazujący powody, dla których wnosi o jej wysłuchanie. Wniosek ten składa się w terminie miesiąca od dnia powiadomienia strony o zakończeniu procedury pisemnej. Prezes może przedłużyć ten termin.”.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 12 czerwca 2008 r.

E. COULON

M. JAEGER

Sekretarz

Prezes

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 179 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L179 - 17 z 20088.7.2008

  Sprostowanie do dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE (  Dz.U. L 345 z 31.12.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 6, tom 6, s. 356)

 • Dz. U. L179 - 14 z 20088.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 26 czerwca 2008 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 w Chorwacji i Szwajcarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3020) (1)

 • Dz. U. L179 - 5 z 20088.7.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/51/WE z dnia 21 maja 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni

 • Dz. U. L179 - 3 z 20088.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 644/2008 z dnia 7 lipca 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L179 - 1 z 20088.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 643/2008 z dnia 7 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.