Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 179 POZ 14

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 26 czerwca 2008 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 w Chorwacji i Szwajcarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3020) (1)

Data ogłoszenia:2008-07-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 179 POZ 14

Strona 1 z 3
L 179/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.7.2008

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 26 czerwca 2008 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 w Chorwacji i Szwajcarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3020)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/555/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnych zwierząt wprowadzanych na rynek Wspólnoty z państw trzecich i zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG (1), w szczególności jej art. 8 ust. 1 i 6, uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (2), w szczególności jej art. 2 ust. 1 i 5, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

warunki dotyczące wystawiania świadectw weterynaryjnych przy przywozie do Wspólnoty drobiu oraz niektórych produktów drobiowych i przy tranzycie drobiu i niektórych produktów drobiowych przez jej terytorium. W celu zachowania jasności i spójności zasad wspólnotowych należy również, dla celów niniejszej decyzji, wziąć pod uwagę definicje drobiu i jaj wylęgowych zawarte we wspomnianej decyzji.

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 318/2007 z dnia 23 marca 2007 r. ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (4) ustanawia warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty z państw trzecich i ich obszarów. W celu zachowania jasności i spójności zasad wspólnotowych należy również, dla celów niniejszej decyzji, wziąć pod uwagę definicję ptaków zawartą we wspomnianej decyzji. Decyzję Komisji 2006/265/WE z dnia 31 marca 2006 r. dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Szwajcarii (5) oraz decyzję Komisji 2006/533/WE z dnia 28 lipca 2006 r. dotyczącą niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Chorwacji (6) przyjęto w następstwie wykrycia przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1

Decyzja Komisji 2006/696/WE z dnia 28 sierpnia 2006 r. ustanawiająca wykaz państw trzecich, z których dopuszczalny jest przywóz do i tranzyt przez terytorium Wspólnoty drobiu, jaj wylęgowych, jednodniowych piskląt, mięsa drobiu, ptaków bezgrzebieniowych i dzikich ptaków łownych, jaj i przetworów jajecznych oraz jaj wolnych od określonych czynników chorobotwórczych, oraz stosowne warunki wystawiania świadectw weterynaryjnych oraz zmieniająca decyzje 93/342/EWG, 2000/585/WE i 2003/812/WE (3) określa

(3)

(1) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, s. 56. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/104/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 352). (2) Dz.U. L 24 z 31.1.1998, s. 9. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/104/WE. (3) Dz.U. L 295 z 25.10.2006, s. 1. Decyzja ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1237/2007 (Dz.U. L 280 z 24.10.2007, s. 5).

(4) Dz.U. L 84 z 24.3.2007, s. 7. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 311/2008 (Dz.U. L 93 z 4.4.2008, s. 3). (5) Dz.U. L 95 z 4.4.2006, s. 9. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/892/WE (Dz.U. L 343 z 8.12.2006, s. 99). (6) Dz.U. L 212 z 2.8.2006, s. 19. Decyzja zmieniona decyzją 2006/892/WE.

8.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 179/15

u dzikich ptaków w obu wymienionych państwach trzecich.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 179 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L179 - 17 z 20088.7.2008

  Sprostowanie do dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE (  Dz.U. L 345 z 31.12.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 6, tom 6, s. 356)

 • Dz. U. L179 - 12 z 20088.7.2008

  Zmiany regulaminu Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L179 - 5 z 20088.7.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/51/WE z dnia 21 maja 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni

 • Dz. U. L179 - 3 z 20088.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 644/2008 z dnia 7 lipca 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L179 - 1 z 20088.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 643/2008 z dnia 7 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.