Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 179 POZ 17

Tytuł:

Sprostowanie do dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE (  Dz.U. L 345 z 31.12.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 6, tom 6, s. 356)

Data ogłoszenia:2008-07-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 179 POZ 17

Strona 1 z 7
8.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 179/17

SPROSTOWANIA Sprostowanie do dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 345 z dnia 31 grudnia 2003 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 6, tom 6, s. 356) 1. W całym tekście, z odpowiednim dostosowaniem form gramatycznych: zamiast: powinno być: „program oferty”, „program ofertowy”.


2. W całym tekście i w załącznikach, z odpowiednim dostosowaniem form gramatycznych: zamiast: powinno być: „kapitałowe papiery wartościowe”, „udziałowe papiery wartościowe”.

3. W całym tekście, z odpowiednim dostosowaniem form gramatycznych: zamiast: powinno być: „niekapitałowe papiery wartościowe”, „nieudziałowe papiery wartościowe”.

4. W całym tekście, z odpowiednim dostosowaniem form gramatycznych: zamiast: powinno być: „pojedyncze zezwolenie”, „paszport jednolity”.

5. W całym tekście i w załącznikach, z odpowiednim dostosowaniem form gramatycznych: zamiast: powinno być: „opis papierów wartościowych”, „nota o papierach wartościowych”.

6. W całym tekście, z odpowiednim dostosowaniem form gramatycznych: zamiast: powinno być: „rodzime państwo członkowskie”, „macierzyste państwo członkowskie”.

7. Strona 356, motyw 5 zdanie drugie: c): zamiast: powinno być: „(…) uważana jest za sprzedaż pakietu akcji inwestorowi instytucjonalnemu, a w innych (…)”, „(…) uważana jest za ofertę na rynku niepublicznym, a w innych (…)”.

8. Strona 356, motyw 8: zamiast: powinno być: „(…) Komisji ds. Gospodarczych i Pieniężnych (…)”, „(…) Komisji ds. Gospodarczych i Monetarnych (…)”.

9. Strona 357, motyw 12 zdanie trzecie: zamiast: powinno być: „(…) w drodze rozliczenia ustalonego (…) papierów wartościowych, dewiz, odsetek lub zysków, towarów giełdowych lub innych wskaźników lub środków.”, „(…) w drodze rozliczenia gotówkowego ustalonego (…) papierów wartościowych, walut, stóp procentowych lub stóp zwrotu, towarów giełdowych lub innych wskaźników lub mierników.”.

L 179/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.7.2008

10. Strona 357, motyw 12 zdanie czwarte: zamiast: powinno być: „Kwity depozytowe i obligacje zamienne (…)”, „Kwity depozytowe i papiery zamienne (…)”.

11. Strona 357, motyw 13 zdanie drugie: zamiast: powinno być: „(…) w odniesieniu do zasady starszeństwa, typów pierwszeństwa lub (…)”, „(…) w odniesieniu do uprzywilejowania, instrumentu bazowego lub (…)”.

12. Strona 357, motyw 15 zdanie pierwsze: zamiast: powinno być: „Wymogi ujawniania zawarte (…)”, „Obowiązki informacyjne zawarte (…)”.

13. Strona 357, motyw 16 zdanie drugie: zamiast: powinno być: „Ujawnienie w postaci prospektu emisyjnego nie jest wymagane dla ofert ograniczonych do wykwalifikowanych inwestorów.”, „Obowiązek informacyjny w postaci prospektu emisyjnego nie jest wymagany dla ofert ograniczonych do inwestorów kwalifikowanych.”.

14. Strona 358, motyw 22 zdanie pierwsze: zamiast: „(…) zostały najlepsze praktyki w celu umożliwienia dokonywania ponadgranicznych ofert akcji z wykorzystaniem jednolitego zestawu norm ujawniania ustalonych przez Międzynarodową Organizację Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO); normy ujawniania IOSCO (1) (…)”, „(…) zostały standardy w celu umożliwienia dokonywania transgranicznych ofert akcji z wykorzystaniem jednolitego zestawu standardów informacyjnych ustalonych przez Międzynarodową Organizację Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO); standardy informacyjne IOSCO (1) (…)”.

powinno być:

15. Strona 358, motyw 22 zdanie drugie: zamiast: powinno być: „(…) dostosowane normy ujawniania dla innych (…)”, „(…) dostosowane standardy informacyjne dla innych (…)”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 179 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L179 - 14 z 20088.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 26 czerwca 2008 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 w Chorwacji i Szwajcarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3020) (1)

 • Dz. U. L179 - 12 z 20088.7.2008

  Zmiany regulaminu Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L179 - 5 z 20088.7.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/51/WE z dnia 21 maja 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni

 • Dz. U. L179 - 3 z 20088.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 644/2008 z dnia 7 lipca 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L179 - 1 z 20088.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 643/2008 z dnia 7 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.