Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 179 POZ 5

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/51/WE z dnia 21 maja 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni

Data ogłoszenia:2008-07-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 179 POZ 5

Strona 1 z 7
8.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 179/5

DYREKTYWY

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/51/WE z dnia 21 maja 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

niony protokół (dalej zwany „protokołem”) w dniu 16 stycznia 2002 r.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95 ust. 1,


(3)

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1),

Przystąpienie Wspólnoty do protokołu wymaga zmiany niektórych przepisów dyrektywy 91/477/EWG. Należy bowiem zapewnić spójną, skuteczną i szybką realizację zobowiązań międzynarodowych, które nie pozostają bez wpływu na tę dyrektywę. Ponadto konieczne jest wykorzystanie okazji, jaką daje przegląd tej dyrektywy, do jej udoskonalenia poprzez rozwiązanie pewnych kwestii, zwłaszcza kwestii wskazanych w sprawozdaniu Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie wdrażania dyrektywy 91/477/EWG.

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

Dane dostarczane przez służby wywiadowcze wskazują na wzrost użycia we Wspólnocie broni przerobionej. Dlatego sprawą zasadniczą jest zagwarantowanie, że dająca się przerobić broń zostanie objęta definicją „broni palnej” do celów dyrektywy 91/477/EWG.

(1)

Dyrektywa Rady 91/477/EWG (3) wprowadziła środek wspomagający tworzenie rynku wewnętrznego. Wprowadza ona równowagę między, z jednej strony, zobowiązaniem zagwarantowania pewnej swobody obrotu w odniesieniu do określonej broni palnej na terenie Wspólnoty, a z drugiej strony – koniecznością stworzenia ram tej swobody poprzez niektóre zabezpieczenia o charakterze ochronnym, przewidziane dla tego rodzaju produktów.

(5)

Importowana z państw trzecich broń palna, jej części i amunicja podlegają prawodawstwu Wspólnoty, a zatem wymaganiom dyrektywy 91/477/EWG.

(6)

W związku z powyższym do celów dyrektywy 91/477/EWG należy dokładnie określić pojęcia nielegalnego wytwarzania i obrotu bronią palną, jej częściami i amunicją, a także pojęcie śledzenia jej historii.

(2)

Zgodnie z decyzją Rady 2001/748/WE z dnia 16 października 2001 r. dotyczącą podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej Protokołu Narodów Zjednoczonych przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją, załączonego do Konwencji przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej (4) Komisja podpisała w imieniu Wspólnoty wyżej wymie-

(7)

(1) Dz.U. C 318 z 23.12.2006, s. 83. (2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 29 listopada 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 17 kwietnia 2008 r. (3) Dz.U. L 256 z 13.9.1991, s. 51. Sprostowanie w Dz.U. L 54 z 5.3.1993, s. 22. (4) Dz.U. L 280 z 24.10.2001, s. 5.

Ponadto protokół ustala obowiązek znakowania broni podczas jej wytwarzania i podczas przekazywania broni palnej z zapasów rządowych do stałego użytku cywilnego, natomiast dyrektywa 91/477/EWG zawiera jedynie pośrednie odniesienie do obowiązku znakowania. Aby ułatwić śledzenie historii broni, należy stosować kody alfanumeryczne i zawrzeć w oznakowaniu rok produkcji broni (jeśli nie został zawarty w numerze seryjnym). Punktem odniesienia dla systemu znakowania w całej Wspólnocie powinna być w jak najszerszym zakresie Konwencja z dnia 1 lipca 1969 r. o wzajemnym uznawaniu oznakowania broni strzeleckiej.

L 179/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.7.2008

(8)

Z drugiej strony, chociaż protokół stanowi, że okres przechowywania rejestrów zawierających informacje o broni powinien zostać przedłużony do co najmniej dziesięciu lat, ze względu na niebezpieczny charakter i trwałość broni konieczne jest przedłużenie tego okresu do co najmniej dwudziestu lat, aby umożliwić właściwe śledzenie historii broni palnej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 179 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L179 - 17 z 20088.7.2008

  Sprostowanie do dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE (  Dz.U. L 345 z 31.12.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 6, tom 6, s. 356)

 • Dz. U. L179 - 14 z 20088.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 26 czerwca 2008 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 w Chorwacji i Szwajcarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3020) (1)

 • Dz. U. L179 - 12 z 20088.7.2008

  Zmiany regulaminu Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L179 - 3 z 20088.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 644/2008 z dnia 7 lipca 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L179 - 1 z 20088.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 643/2008 z dnia 7 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.