Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 18 POZ 21

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w wydatki poniesione przez państwa członkowskie w związku z wdrażaniem systemów monitorowania i kontroli mających zastosowanie do wspólnej polityki rybackiej na 2007 r. (druga rata) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6595)

Data ogłoszenia:2008-01-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 18 POZ 21

23.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 18/21

DECYZJA KOMISJI z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w wydatki poniesione przez państwa członkowskie w związku z wdrażaniem systemów monitorowania i kontroli mających zastosowanie do wspólnej polityki rybackiej na 2007 r. (druga rata) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6595) (2008/69/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


być obliczona na podstawie stosunku działań w zakresie inspekcji i kontroli prowadzonych przez statki rybackie do ich całkowitej rocznej działalności zadeklarowanej przez państwa członkowskie.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 861/2006 z dnia 22 maja 2006 r. ustanawiające wspólnotowe środki finansowe na rzecz wdrażania wspólnej polityki rybołówstwa oraz w obszarze prawa morza (1), w szczególności jego art. 21,

(6)

Na mocy art. 8 rozporządzenia (WE) nr 391/2007 projekty wymienione w programie kontroli rybołówstwa należy realizować zgodnie z harmonogramem ustalonym w tym programie.

a także mając na uwadze, co następuje:

(7)

Wnioski o zwrot kosztów związanych z tymi projektami należy przedkładać Komisji zgodnie z art. 11 rozporządzenia (WE) nr 391/2007.

(1)

Państwa członkowskie przesłały do Komisji swoje programy kontroli rybołówstwa na rok 2007 wraz z wnioskami o wkład finansowy Wspólnoty w wydatki, które będą ponoszone przy realizacji projektów zawartych w tych programach.

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

(2)

Wnioski dotyczące działań wymienionych w art. 8 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 861/2006 mogą kwalifikować się do finansowania wspólnotowego.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

(3)

Wnioski o finansowanie wspólnotowe muszą być zgodne z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 391/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 861/2006 w zakresie wydatków poniesionych przez państwa członkowskie w ramach wdrażania systemów monitorowania i kontroli mających zastosowanie do wspólnej polityki rybackiej (2).

Przedmiot Niniejsza decyzja ustanawia wkład finansowy Wspólnoty na 2007 r. w wydatki poniesione przez państwa członkowskie w związku z wdrażaniem systemów monitorowania i kontroli mających zastosowanie do wspólnej polityki rybackiej na 2007 r., o których mowa w art. 8 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 861/2006. Ustanawia ona kwotę wkładu finansowego Wspólnoty dla każdego państwa członkowskiego, stawkę wkładu finansowego Wspólnoty oraz warunki, na jakich taki wkład może zostać przyznany.

(4)

Należy zatem ustalić maksymalne kwoty i wysokość wkładu finansowego Wspólnoty w granicach ustanowionych w art. 15 rozporządzenia (WE) nr 861/2006 oraz ustanowić warunki, na jakich taki wkład może być przyznawany.

Artykuł 2 Nowe technologie i sieci informatyczne Wydatki poniesione na zakup, instalację i pomoc techniczną w dziedzinie techniki komputerowej oraz budowy sieci informatycznych w celu umożliwienia skutecznej i bezpiecznej wymiany danych w związku z monitorowaniem, kontrolowaniem i nadzorowaniem działalności połowowej, kwalifikują się do uzyskania wkładu finansowego w wysokości 50 % wydatków kwalifikowalnych w granicach określonych w załączniku I.

(5)

Kwota wkładu wspólnotowego, który ma być przyznany każdemu państwu członkowskiemu na wydatki związane z zakupem i modernizacją statków rybackich, powinna

(1) Dz.U. L 160 z 14.6.2006, str. 1. (2) Dz.U. L 97 z 12.4.2007, str. 30.

L 18/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.1.2008

Artykuł 3 Statki do patrolowania połowów Wydatki związane z zakupem i modernizacją statków przeznaczonych do inspekcji i nadzoru działalności połowowej przez właściwe organy państw członkowskich kwalifikują się, w granicach określonych w załączniku II, do uzyskania wkładu finansowego nieprzekraczającego 50 % wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez państwa członkowskie. Artykuł 4 Adresaci Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 grudnia 2007 r. W imieniu Komisji

Joe BORG

Członek Komisji

23.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 18/23

ZAŁĄCZNIK I Nowe technologie i sieci informatyczne

(EUR) Państwo członkowskie Wydatki planowane w krajowym programie kontroli rybołówstwa Wkład Wspólnoty

Belgia Bułgaria Cypr Republika Czeska Dania Niemcy Estonia Grecja Hiszpania Francja Irlandia Włochy Łotwa Litwa Luksemburg Węgry Malta Niderlandy Austria Polska Portugalia Rumunia Słowenia Słowacja Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo Razem

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 745 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 745 399

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 372 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 372 700

L 18/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.1.2008

ZAŁĄCZNIK II Statki patrolowe

(EUR) Państwo członkowskie Wydatki planowane w krajowym programie kontroli rybołówstwa Wkład Wspólnoty

Belgia Bułgaria Cypr Republika Czeska Dania Niemcy Estonia Grecja Hiszpania Francja Irlandia Włochy Łotwa Litwa Luksemburg Węgry Malta Niderlandy Austria Polska Portugalia Rumunia Słowenia Słowacja Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo Razem

0 0 0 0 0 0 0 19 600 000 2 762 931 0 0 0 0 0 0 0 0 120 750 0 0 0 0 0 0 0 116 700 000 0 139 183 681

0 0 0 0 0 0 0 9 800 000 1 381 466 0 0 0 0 0 0 0 0 60 375 0 0 0 0 0 0 0 14 587 500 0 25 829 341

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 18 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L18 - 38 z 200823.1.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1799/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 26/2004 dotyczące rejestru statków rybackich Wspólnoty (  Dz.U. L 341 z 7.12.2006)

 • Dz. U. L18 - 36 z 200823.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 22 stycznia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/718/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy na Cyprze (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 186) (1)

 • Dz. U. L18 - 25 z 200823.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 22 stycznia 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Niemczech, Polsce i Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 55) (1)

 • Dz. U. L18 - 12 z 200823.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2007 r. wyłączająca z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6514)

 • Dz. U. L18 - 10 z 200823.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 54/2008 z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie pozwoleń na przywóz grzybów zakonserwowanych w 2008 r.

 • Dz. U. L18 - 7 z 200823.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 53/2008 z dnia 22 stycznia 2008 r. otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na wina pochodzące z Republiki Czarnogóry

 • Dz. U. L18 - 5 z 200823.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 52/2008 z dnia 22 stycznia 2008 r. otwierające na rok 2008 i na lata następne kontyngent taryfowy mający zastosowanie w przywozie do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Islandii uzyskanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

 • Dz. U. L18 - 3 z 200823.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 51/2008 z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie pozwoleń na przywóz czosnku w podokresie od dnia 1 marca r. do dnia 31 maja 2008 r.

 • Dz. U. L18 - 1 z 200823.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 50/2008 z dnia 22 stycznia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.