Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 18 POZ 25

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 stycznia 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Niemczech, Polsce i Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 55) (1)

Data ogłoszenia:2008-01-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 18 POZ 25

Strona 1 z 4
23.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 18/25

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 stycznia 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Niemczech, Polsce i Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 55)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/70/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


W związku z wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 w Niemczech i w Polsce decyzja 2006/415/WE została ostatnio zmieniona i decyzją decyzją Komisji 2007/878/WE (5) 2007/885/WE (6).

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 9 ust. 4,

(3)

Środki ochronne przedsięwzięte przez Niemcy na podstawie decyzji 2006/415/WE, w tym ustanowienie obszarów A i B zgodnie z art. 4 tejże decyzji, zostały poddane ocenie Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt i mogą zostać potwierdzone.

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (2), w szczególności jej art. 10 ust. 4,

(4)

W związku z wystąpieniem kolejnego ogniska choroby w Polsce w obszarze objętym ograniczeniami należy zmienić czas trwania środków, dostosowując je do sytuacji epidemiologicznej.

uwzględniając dyrektywę Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy ptaków i uchylającą dyrektywę 92/40/EWG (3), w szczególności jej art. 63 ust. 3,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

Rumunia powiadomiła Komisję, że w związku z korzystną sytuacją chorobową w tym państwie członkowskim wszystkie środki kontroli dotyczące ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 na jej terytorium zostały zniesione do dnia 31 grudnia 2007 r., a zatem nie jest już konieczne określanie obszarów A i B w tym państwie członkowskim zgodnie z art. 4 ust. 2 decyzji 2006/415/WE.

(1)

Decyzja Komisji 2006/415/WE z dnia 14 czerwca 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu we Wspólnocie i uchylająca decyzję 2006/135/WE (4) ustanawia niektóre środki ochronne, które należy stosować, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się tej choroby, łącznie z określeniem obszarów A i B w następstwie podejrzenia lub potwierdzenia ogniska tej choroby.

(6)

W celu zapewnienia jasności należy zastąpić w całości załącznik do decyzji 2006/415/WE.

(7)

Należy zatem 2006/415/WE.

odpowiednio

zmienić

decyzję

(1) Dz.U. L 395 z 30.12.1989, s. 13. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 157 z 30.4.2004, s. 33). (2) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2002/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 315 z 19.11.2002, s. 14). (3) Dz.U. L 10 z 14.1.2006, s. 16. (4) Dz.U. L 164 z 16.6.2006, s. 51. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2007/885/WE (Dz.U. L 346 z 29.12.2007, s. 23).

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(5) Dz.U. L 344 z 28.12.2007, s. 54. (6) Dz.U. L 346 z 29.12.2007, s. 23.

L 18/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.1.2008

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Załącznik do decyzji 2006/415/WE zastępuje się tekstem załącznika do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 18 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L18 - 38 z 200823.1.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1799/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 26/2004 dotyczące rejestru statków rybackich Wspólnoty (  Dz.U. L 341 z 7.12.2006)

 • Dz. U. L18 - 36 z 200823.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 22 stycznia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/718/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy na Cyprze (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 186) (1)

 • Dz. U. L18 - 21 z 200823.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w wydatki poniesione przez państwa członkowskie w związku z wdrażaniem systemów monitorowania i kontroli mających zastosowanie do wspólnej polityki rybackiej na 2007 r. (druga rata) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6595)

 • Dz. U. L18 - 12 z 200823.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2007 r. wyłączająca z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6514)

 • Dz. U. L18 - 10 z 200823.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 54/2008 z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie pozwoleń na przywóz grzybów zakonserwowanych w 2008 r.

 • Dz. U. L18 - 7 z 200823.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 53/2008 z dnia 22 stycznia 2008 r. otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na wina pochodzące z Republiki Czarnogóry

 • Dz. U. L18 - 5 z 200823.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 52/2008 z dnia 22 stycznia 2008 r. otwierające na rok 2008 i na lata następne kontyngent taryfowy mający zastosowanie w przywozie do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Islandii uzyskanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

 • Dz. U. L18 - 3 z 200823.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 51/2008 z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie pozwoleń na przywóz czosnku w podokresie od dnia 1 marca r. do dnia 31 maja 2008 r.

 • Dz. U. L18 - 1 z 200823.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 50/2008 z dnia 22 stycznia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.