Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 18 POZ 36

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 stycznia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/718/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy na Cyprze (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 186) (1)

Data ogłoszenia:2008-01-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 18 POZ 36

L 18/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.1.2008

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 stycznia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/718/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy na Cyprze (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 186)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/71/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 9 ust. 4, uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (2), w szczególności jej art. 10 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

pozytywne wyniki przeprowadzonego nadzoru, możliwe jest obecnie zniesienie obszaru wysokiego ryzyka wymienionego w załączniku I i uznanie Cypru za obszar niskiego ryzyka określony w załączniku II do decyzji 2007/718/WE.

(4)

Należy zatem 2007/718/WE.

odpowiednio

zmienić

decyzję

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Załączniki do decyzji 2007/718/WE zastępuje się tekstem załącznika do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Państwa członkowskie zmieniają środki stosowane w handlu w celu dostosowania ich do niniejszej decyzji. Informują o tym niezwłocznie Komisję. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Po ostatnim wystąpieniu ognisk pryszczycy na Cyprze Komisja przyjęła decyzję 2007/718/WE z dnia 6 listopada 2007 r. dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy na Cyprze (3) w celu wzmocnienia środków zwalczania pryszczycy przedsięwziętych przez to państwo członkowskie w ramach dyrektywy Rady 2003/85/WE z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania pryszczycy, uchylającej dyrektywę 85/511/EWG i decyzje 89/531/EWG i 91/665/EWG oraz zmieniającej dyrektywę 92/46/EWG (4). W decyzji 2007/718/WE Komisja ustanowiła zasady wysyłki niektórych kategorii mięsa z niektórych obszarów wymienionych w załączniku III do tej decyzji, na których nie odnotowano żadnych ognisk pryszczycy przez co najmniej 90 dni przed ubojem i które spełniają niektóre określone warunki. W związku z rozwojem sytuacji dotyczącej zdrowia zwierząt na Cyprze, w szczególności mając na uwadze

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 stycznia 2008 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

(3)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 395 z 30.12.1989, s. 13. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 157 z 30.4.2004, s. 33). (2) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2002/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 315 z 19.11.2002, s. 14). 3) Dz.U. L 289 z 7.11.2007, s. 45. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją ( 2008/65/WE (Dz.U. L 17 z 22.1.2008, s. 8). (4) Dz.U. L 306 z 22.11.2003, s. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/104/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 352).

23.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 18/37

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK I —

ZAŁĄCZNIK II Cypr

ZAŁĄCZNIK III

1 Grupa

2 ADNS

3 Jednostka administracyjna

4 B

5 O/K

6 W

7 DZH

8 ZŁ

ADNS B O/K W DZH ZŁ

= = = = = =

kod systemu zgłaszania chorób zwierzęcych (decyzja 2005/176/WE) mięso pochodzące z bydła mięso owiec i kóz mięso wieprzowe mięso z dziczyzny hodowlanej podatnej na pryszczycę mięso zwierząt łownych podatnych na pryszczycę”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 18 POZ 36 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L18 - 38 z 200823.1.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1799/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 26/2004 dotyczące rejestru statków rybackich Wspólnoty (  Dz.U. L 341 z 7.12.2006)

 • Dz. U. L18 - 25 z 200823.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 22 stycznia 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Niemczech, Polsce i Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 55) (1)

 • Dz. U. L18 - 21 z 200823.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w wydatki poniesione przez państwa członkowskie w związku z wdrażaniem systemów monitorowania i kontroli mających zastosowanie do wspólnej polityki rybackiej na 2007 r. (druga rata) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6595)

 • Dz. U. L18 - 12 z 200823.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2007 r. wyłączająca z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6514)

 • Dz. U. L18 - 10 z 200823.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 54/2008 z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie pozwoleń na przywóz grzybów zakonserwowanych w 2008 r.

 • Dz. U. L18 - 7 z 200823.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 53/2008 z dnia 22 stycznia 2008 r. otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na wina pochodzące z Republiki Czarnogóry

 • Dz. U. L18 - 5 z 200823.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 52/2008 z dnia 22 stycznia 2008 r. otwierające na rok 2008 i na lata następne kontyngent taryfowy mający zastosowanie w przywozie do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Islandii uzyskanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

 • Dz. U. L18 - 3 z 200823.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 51/2008 z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie pozwoleń na przywóz czosnku w podokresie od dnia 1 marca r. do dnia 31 maja 2008 r.

 • Dz. U. L18 - 1 z 200823.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 50/2008 z dnia 22 stycznia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.