Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 18 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 53/2008 z dnia 22 stycznia 2008 r. otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na wina pochodzące z Republiki Czarnogóry

Data ogłoszenia:2008-01-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 18 POZ 7

Strona 1 z 2
23.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 18/7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 53/2008 z dnia 22 stycznia 2008 r. otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na wina pochodzące z Republiki Czarnogóry

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (4), skodyfikowało zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi przeznaczonymi do stosowania zgodnie z porządkiem chronologicznym dat zgłoszeń celnych.


uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (1), w szczególności jego art. 62,

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony (2) (zwany dalej „Układem o stabilizacji i stowarzyszeniu”), został podpisany w Luksemburgu dnia 15 października 2007 r. Trwa proces ratyfikacji Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu.

(7)

Należy zwracać szczególną uwagę na zapewnienie wszystkim importerom z obszaru Wspólnoty równego i stałego dostępu do kontyngentów taryfowych oraz aby ustalone stawki dla kontyngentów były stosowane nieprzerwanie w odniesieniu do przywozu wszystkich przedmiotowych produktów na obszar wszystkich państw członkowskich do momentu wyczerpania powyższych kontyngentów. W celu zapewnienia skuteczności wspólnego zarządzania tymi kontyngentami nie powinno być przeszkód w upoważnieniu państw członkowskich do podejmowania z kwoty kontyngentu niezbędnych ilości odpowiadających aktualnemu przywozowi. Przekazywanie informacji pomiędzy państwami członkowskimi a Komisją powinno, w miarę możliwości, odbywać się drogą elektroniczną.

(2)

W dniu 15 października 2007 r. Rada zawarła Umowę przejściową w sprawie handlu i kwestii dotyczących handlu między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony (3) (zwaną dalej „umową przejściową”), w której przewiduje się wcześniejsze wejście w życie postanowień Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu dotyczących handlu i kwestii związanych z handlem.

Niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane od dnia wejścia w życie umowy przejściowej, a jego stosowanie powinno w dalszym ciągu obowiązywać po wejściu w życie Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wina,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (3)

Umowa przejściowa oraz Układ o i stowarzyszeniu stanowią, że wina z Czarnogóry mogą być przywożone do w granicach wspólnotowych kontyngentów po zerowej stawce celnej.

stabilizacji pochodzące Wspólnoty taryfowych,

Artykuł 1 1. Otwiera się kontyngenty taryfowe o zerowej stawce celnej na przywożone do Wspólnoty wina pochodzące z Czarnogóry, zgodnie z załącznikiem.

(4)

Kontyngenty taryfowe przewidziane w umowie przejściowej i w Układzie o stabilizacji i stowarzyszeniu są wyznaczane na rok i przedłużane przez czas nieokreślony. Komisja powinna przyjąć środki wykonawcze w celu otwarcia kontyngentów taryfowych Wspólnoty i administrowania nimi.

2. Zerowa stawka celna stosowana jest pod następującymi warunkami:

(1) Dz.U. L 179 z 14.7.1999, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 1). (2) Dz.U. L 345 z 28.12.2007, s. 1. (3) Dz.U. L 345 z 28.12.2007, s. 2.

a) do przywożonych win dołączony jest dowód pochodzenia przewidziany w protokole 3 do umowy przejściowej i do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu;

(4) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 214/2007 (Dz.U. L 62 z 1.3.2007, s. 6).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 18 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L18 - 38 z 200823.1.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1799/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 26/2004 dotyczące rejestru statków rybackich Wspólnoty (  Dz.U. L 341 z 7.12.2006)

 • Dz. U. L18 - 36 z 200823.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 22 stycznia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/718/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy na Cyprze (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 186) (1)

 • Dz. U. L18 - 25 z 200823.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 22 stycznia 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Niemczech, Polsce i Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 55) (1)

 • Dz. U. L18 - 21 z 200823.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w wydatki poniesione przez państwa członkowskie w związku z wdrażaniem systemów monitorowania i kontroli mających zastosowanie do wspólnej polityki rybackiej na 2007 r. (druga rata) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6595)

 • Dz. U. L18 - 12 z 200823.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2007 r. wyłączająca z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6514)

 • Dz. U. L18 - 10 z 200823.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 54/2008 z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie pozwoleń na przywóz grzybów zakonserwowanych w 2008 r.

 • Dz. U. L18 - 5 z 200823.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 52/2008 z dnia 22 stycznia 2008 r. otwierające na rok 2008 i na lata następne kontyngent taryfowy mający zastosowanie w przywozie do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Islandii uzyskanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

 • Dz. U. L18 - 3 z 200823.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 51/2008 z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie pozwoleń na przywóz czosnku w podokresie od dnia 1 marca r. do dnia 31 maja 2008 r.

 • Dz. U. L18 - 1 z 200823.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 50/2008 z dnia 22 stycznia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.