Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 181 POZ 23 - Strona 10

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 652/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2343/2002 w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich

Data ogłoszenia:2008-07-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 181 POZ 23 - Strona 10

Strona 10 z 12

Zasadniczo organ Wspólnoty świadczy usługi na podstawie zadań mu powierzonych, wyłącznie jeśli odpowiednia opłata lub należność została wpłacona w całości. Jeżeli w drodze wyjątku usługa była świadczona bez wcześniejszej płatności odpowiedniej opłaty lub należności, zastosowanie mają sekcje 3, 4 i 5 niniejszego rozdziału.”;

30) w artykule 60 ustęp 3 dodaje się zdanie: „Program prac zawiera szczegółowe cele oraz wskaźniki wykonania zadań.”;

31) artykuł 62 otrzymuje brzmienie: Organ Wspólnoty ustanawia wykaz swoich należności, w którym podaje nazwy dłużników i kwoty długu w przypadkach, w których sąd prawomocnym orzeczeniem (res judicata) nakazał dłużnikowi dokonanie zapłaty i w których w ciągu roku od wydania orzeczenia nie dokonano żadnych lub żadnych znaczących płatności. Wykaz taki zostaje opublikowany z uwzględnieniem odpowiednich przepisów dotyczących ochrony danych.


„Artykuł 62 1. W odniesieniu do wszelkich środków, które mogą spowodować powstanie wydatków obciążających budżet, właściwy intendent musi najpierw zaciągnąć zobowiązanie budżetowe, zanim zaciągnie zobowiązanie prawne względem osób trzecich.

Artykuł 58b Termin przedawnienia należności organu Wspólnoty od osób trzecich oraz dla należności osób trzecich od organu Wspólnoty wynosi pięć lat i jest wskazywany w umowach i umowach w sprawie przyznania dotacji zawieranych przez organ Wspólnoty.”;

2. Łączne zobowiązania budżetowe pokrywają całkowity koszt odpowiednich indywidualnych zobowiązań prawnych podjętych do dnia 31 grudnia roku N + 1.

29) artykuł 59 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 59 W przypadku gdy organ Wspólnoty pobiera opłaty i należności określone w art. 5 lit. a), całościowy tymcza-

Indywidualne zobowiązania prawne odnoszące się do indywidualnych lub tymczasowych zobowiązań budżetowych zaciągane są do dnia 31 grudnia roku N.

Pod koniec okresów określonych w akapicie pierwszym i drugim niewykorzystane saldo tych zobowiązań budżetowych podlega umorzeniu przez właściwego intendenta.

L 181/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.7.2008

3. Ostateczny termin realizacji zobowiązań prawnych z tytułu działań trwających dłużej niż jeden rok budżetowy oraz odpowiadających im zobowiązań budżetowych, z wyjątkiem wydatków na personel, ustala się zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami. Wszystkie części takich zobowiązań, które nie zostały wykonane w ciągu sześciu miesięcy następujących po tym terminie, zostają umorzone zgodnie z art. 11. Kwota zobowiązania budżetowego odpowiadającego zobowiązaniu prawnemu, w odniesieniu do którego nie dokonano żadnej płatności w rozumieniu art. 67 w ciągu trzech lat po podpisaniu zobowiązania prawnego, zostaje umorzona.”; 32) w art. 66 dodaje się ustęp 1a: „1a. W przypadkach dokonywania płatności okresowych z tytułu usług, w tym usług najmu, bądź dostaw towarów intendent po dokonaniu analizy ryzyka może zarządzić stosowanie systemu polecenia zapłaty.”; 33) w art. 72 ust. 1 litera b) otrzymuje brzmienie: „b) ocenę efektywności i skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i audytu mających zastosowanie w każdej operacji związanej z wykonaniem budżetu.”; 34) artykuł 74 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 74 1. Do zamówień publicznych zastosowanie mają odpowiednie przepisy ogólnego rozporządzenia finansowego i rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2342/2002 z zastrzeżeniem przepisów zawartych w ust. 4–7 niniejszego artykułu. 2. Organ Wspólnoty może na swój wniosek zostać włączony jako organ zamawiający do procedury udzielania zamówień Komisji lub do międzyinstytucjonalnej procedury udzielania zamówień oraz do procedur udzielania zamówień innych organów Wspólnoty. 3. Organ Wspólnoty ma dostęp do wspólnej centralnej bazy danych utworzonej i obsługiwanej przez Komisję na mocy art. 95 ogólnego rozporządzenia finansowego. 4. Organ Wspólnoty może zawierać umowy z Komisją, urzędami międzyinstytucjonalnymi lub ustanowionym na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 2965/94 (*) Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na oferowane przez nie dostawy towarów, świadczenie usług bądź wykonanie prac bez konieczności stosowania procedury udzielania zamówień publicznych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 181 POZ 23 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L181 - 63 z 200810.7.2008

  Sprostowanie do Umowy w sprawie wzajemnej pomocy prawnej między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi (  Dz.U. L 181 z 19.7.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 19, tom 6, s. 168)

 • Dz. U. L181 - 62 z 200810.7.2008

  Informacja o dacie wejścia w życie Umowy miedzy Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L181 - 58 z 200810.7.2008

  Umowa między Konfederacją Szwajcarską a Unią Europejską w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L181 - 57 z 200810.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 24 czerwca 2005 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L181 - 55 z 200810.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na 2008 r. przeznaczonego na działania OIE w dziedzinie dobrostanu zwierząt oraz nadzorowania i kategoryzacji chorób zwierząt

 • Dz. U. L181 - 52 z 200810.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 1 lipca 2008 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego zbadania w celu ewentualnego włączenia fosforowodoru i tienkarbazonu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3216) (1)

 • Dz. U. L181 - 49 z 200810.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2008 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego zbadania w celu ewentualnego włączenia Paecilomyces fumosoroseus szczep Fe 9901 oraz Trichoderma atroviride szczep I-1237 do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3114) (1)

 • Dz. U. L181 - 47 z 200810.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2008 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nową substancję czynną profoksydim (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3080) (1)

 • Dz. U. L181 - 45 z 200810.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2008 r. uchylająca decyzję 2005/185/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Republice Czeskiej

 • Dz. U. L181 - 43 z 200810.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2008 r. uchylająca decyzję 2005/182/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Słowacji

 • Dz. U. L181 - 41 z 200810.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2008 r. uchylająca decyzję 2005/730/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Portugalii

 • Dz. U. L181 - 39 z 200810.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2008 r. uchylająca decyzję 2005/694/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu we Włoszech

 • Dz. U. L181 - 35 z 200810.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 653/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 30 czerwca do dnia 4 lipca 2008 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L181 - 15 z 200810.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 651/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1653/2004 w sprawie typowego rozporządzenia finansowego dla agencji wykonawczych na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003 ustanawiającego statut agencji wykonawczych, którym zostaną powierzone niektóre zadania w zakresie zarządzania programami wspólnotowymi

 • Dz. U. L181 - 13 z 200810.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 650/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L181 - 1 z 200810.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 649/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz sproszkowanego węgla aktywowanego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.