Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 181 POZ 23 - Strona 11

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 652/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2343/2002 w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich

Data ogłoszenia:2008-07-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 181 POZ 23 - Strona 11

Strona 11 z 12

5. Organ Wspólnoty może skorzystać ze wspólnych procedur udzielania zamówień z organem zamawiającym przyjmującego państwa członkowskiego w celu zaspokojenia swoich potrzeb administracyjnych. W takim przypadku zastosowanie ma art. 125c rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2342/2002 z uwzględnieniem niezbędnych zmian.

6. Na potrzeby zastosowania art. 101 ogólnego rozporządzenia finansowego w zaproszeniu do składania ofert umieszcza się zapis, zgodnie z którym organ Wspólnoty może przed podpisaniem umowy zrezygnować z udzielenia zamówienia lub unieważnić procedurę udzielenia zamówienia, przy czym oferentom lub kandydatom nie przysługuje prawo do roszczeń odszkodowawczych.


7. Na potrzeby zastosowania art. 103 ogólnego rozporządzenia finansowego w zaproszeniu do składania ofert ogłaszanym przez organ Wspólnoty umieszcza się zapis, zgodnie z którym może on zawiesić procedurę oraz podjąć wszelkie niezbędne środki, włączając w to unieważnienie procedury na warunkach określonych w tym artykule.

Na potrzeby zastosowania art. 103 ogólnego rozporządzenia finansowego w umowach zawieranych przez organ Wspólnoty z podmiotami gospodarczymi umieszcza się zapis, zgodnie z którym może on podjąć wszelkie środki określone w tym artykule na wymienionych w nim warunkach. ___________ (*) Dz.U. L 314 z 7.12.1994, s. 1.”;

35) dodaje się tytuły Va i Vb w brzmieniu:

„TYTUŁ VA PROJEKTY O ZNACZĄCYM WPŁYWIE NA BUDŻET

Artykuł 74a Zarząd możliwie jak najwcześniej zawiadamia władzę budżetową o zamiarze realizacji projektów, które mogą mieć znaczące konsekwencje finansowe dla finansowania budżetu administracyjnego, w szczególności wszelkich projektów odnoszących się do nieruchomości, takich jak najem lub nabycie budynków. Informuje on o tym fakcie Komisję.

Jeżeli którykolwiek organ władzy budżetowej zamierza wydać opinię, zawiadamia odpowiedni organ Wspólnoty o tym zamiarze w terminie dwóch tygodni od otrzymania informacji o projekcie. W przypadku braku odpowiedzi organ Wspólnoty może przystąpić do planowanego działania.

10.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 181/33

Opinia przekazywana jest organowi Wspólnoty w ciągu czterech tygodni od zawiadomienia na mocy akapitu drugiego.

„Artykuł 82 Księgowy przesyła księgowemu Komisji oraz Trybunałowi Obrachunkowemu najpóźniej do dnia 1 marca następnego roku sprawozdanie tymczasowe wraz ze sprawozdaniem z zarządzania budżetem i finansami w ciągu danego roku, o których mowa w art. 76 niniejszego rozporządzenia, tak aby księgowy Komisji mógł sporządzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe, jak przewidziano w art. 128 ogólnego rozporządzenia finansowego.

TYTUŁ VB EKSPERCI

Artykuł 74b W przypadku wyboru ekspertów zastosowanie ma art. 265a rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2342/2002 z uwzględnieniem niezbędnych zmian. Za pomoc udzielaną organowi Wspólnoty, w szczególności przy ocenie ofert i wniosków o dotacje lub ofert na wykonanie zamówień publicznych, a także za zapewnianie pomocy technicznej przy działaniach następczych w związku z projektami oraz przy ostatecznej ocenie projektów, eksperci otrzymują wynagrodzenie na podstawie stałej kwoty. Organ Wspólnoty może korzystać z wykazów ekspertów sporządzonych przez Komisję lub inne organy Wspólnoty.”;

Księgowy przesyła sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami także Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie najpóźniej do dnia 31 marca następnego roku.

Artykuł 83 1. Zgodnie z art. 129 ust. 1 ogólnego rozporządzenia finansowego Trybunał Obrachunkowy najpóźniej do dnia 15 czerwca następnego roku przedstawia uwagi na temat sprawozdania tymczasowego organu Wspólnoty.

36) artykuł 75 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 75 1. W przypadku gdy organ Wspólnoty może przyznawać dotacje zgodnie z jego aktem założycielskim lub w ramach zadań przekazanych mu przez Komisję na mocy art. 54 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 181 POZ 23 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L181 - 63 z 200810.7.2008

  Sprostowanie do Umowy w sprawie wzajemnej pomocy prawnej między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi (  Dz.U. L 181 z 19.7.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 19, tom 6, s. 168)

 • Dz. U. L181 - 62 z 200810.7.2008

  Informacja o dacie wejścia w życie Umowy miedzy Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L181 - 58 z 200810.7.2008

  Umowa między Konfederacją Szwajcarską a Unią Europejską w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L181 - 57 z 200810.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 24 czerwca 2005 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L181 - 55 z 200810.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na 2008 r. przeznaczonego na działania OIE w dziedzinie dobrostanu zwierząt oraz nadzorowania i kategoryzacji chorób zwierząt

 • Dz. U. L181 - 52 z 200810.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 1 lipca 2008 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego zbadania w celu ewentualnego włączenia fosforowodoru i tienkarbazonu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3216) (1)

 • Dz. U. L181 - 49 z 200810.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2008 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego zbadania w celu ewentualnego włączenia Paecilomyces fumosoroseus szczep Fe 9901 oraz Trichoderma atroviride szczep I-1237 do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3114) (1)

 • Dz. U. L181 - 47 z 200810.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2008 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nową substancję czynną profoksydim (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3080) (1)

 • Dz. U. L181 - 45 z 200810.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2008 r. uchylająca decyzję 2005/185/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Republice Czeskiej

 • Dz. U. L181 - 43 z 200810.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2008 r. uchylająca decyzję 2005/182/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Słowacji

 • Dz. U. L181 - 41 z 200810.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2008 r. uchylająca decyzję 2005/730/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Portugalii

 • Dz. U. L181 - 39 z 200810.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2008 r. uchylająca decyzję 2005/694/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu we Włoszech

 • Dz. U. L181 - 35 z 200810.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 653/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 30 czerwca do dnia 4 lipca 2008 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L181 - 15 z 200810.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 651/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1653/2004 w sprawie typowego rozporządzenia finansowego dla agencji wykonawczych na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003 ustanawiającego statut agencji wykonawczych, którym zostaną powierzone niektóre zadania w zakresie zarządzania programami wspólnotowymi

 • Dz. U. L181 - 13 z 200810.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 650/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L181 - 1 z 200810.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 649/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz sproszkowanego węgla aktywowanego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.