Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 181 POZ 23 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 652/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2343/2002 w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich

Data ogłoszenia:2008-07-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 181 POZ 23 - Strona 4

Strona 4 z 12

2. Wydatki, które muszą zostać poniesione z góry, na przykład czynsze, mogą stanowić podstawę płatności, począwszy od dnia 1 grudnia, ze środków na kolejny rok budżetowy. W takich przypadkach nie ma zastosowania pułap, o którym mowa w ust. 1.”;

5) w art. 15 wprowadza się następujące zmiany:

a) ustęp 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wspólnotowe środki finansowe wypłacane organowi Wspólnoty stanowią dla jego budżetu subwencję równoważącą, którą uznaje się za finansowanie z góry w rozumieniu art. 81 ust. 1 lit. b) ppkt i) ogólnego rozporządzenia finansowego.”;


b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Organ Wspólnoty stosuje rygorystyczne zasady zarządzania środkami pieniężnymi z należytym uwzględnieniem dochodów przeznaczonych na określony cel, tak by jego salda środków pieniężnych były ograniczone do należycie uzasadnionych potrzeb. Wraz z wnioskami o płatności przedkłada szczegółowe i uaktualnione prognozy swojego rzeczywistego zapotrzebowania na środki pieniężne w ciągu roku, w tym informacje na temat dochodów przeznaczonych na określony cel.”;

6) w art. 16 ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:

„Organy Wspólnoty przedstawią najpóźniej do dnia 31 marca roku n szacunki dotyczące nadwyżki operacyjnej z roku N-1, która powinna zostać zwrócona do budżetu Wspólnoty w roku N, w celu uzupełnienia dostępnych już informacji dotyczących nadwyżki z roku N-2. Komisja należycie uwzględnia te informacje, dokonując oceny potrzeb finansowych organów Wspólnoty na rok N+1.”;

L 181/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.7.2008

7) artykuł 19 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 19 1. Następujące pozycje dochodów wykorzystywane są do finansowania określonych pozycji wydatków: a) dochody przeznaczone na określone cele, takie jak przychody z fundacji, subwencji, darowizn i spadków, b) wkłady na działalność organu Wspólnoty od państw członkowskich, krajów trzecich lub różnych organów w zakresie, w jakim jest to przewidziane w umowie zawartej między organem Wspólnoty a państwami członkowskimi, krajami trzecimi lub danymi organami; c) dochody od osób trzecich z tytułu dostarczonych towarów, świadczonych usług lub prac wykonanych na ich zlecenie, z wyjątkiem opłat i należności określonych w art. 5 lit. a); d) wpływy z tytułu dostarczenia towarów, świadczenia usług i prac wykonanych na rzecz instytucji Wspólnoty lub innych organów Wspólnoty; e) dochody pochodzące ze zwrotów kwot niesłusznie wypłaconych; f) wpływy ze sprzedaży pojazdów, wyposażenia, instalacji, materiałów oraz aparatury naukowej i technicznej, w związku z ich wymianą lub złomowaniem po całkowitym zamortyzowaniu ich wartości księgowej; g) wpłaty otrzymane z tytułu ubezpieczeń; h) dochody z płatności związanych z najmem; i) dochody ze sprzedaży publikacji i filmów, w tym zapisanych na nośnikach elektronicznych. 1a. W mającym zastosowanie akcie podstawowym można również przypisać przewidziane w nim dochody do określonych pozycji wydatków. 2. Wszystkie pozycje dochodów w rozumieniu ust. 1 lit. a) do d) pokrywają wszystkie bezpośrednie i pośrednie wydatki poniesione na daną działalność lub cel. 3. Budżet zawiera pozycje odpowiadające poszczególnym kategoriom dochodów przeznaczonych na określony cel, o których mowa w ust. 1 i 1a, oraz w miarę możliwości wskazuje wysokość kwoty.”;

8) artykuł 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Od kwot na wnioskach o płatności, fakturach lub zestawieniach kierowanych następnie do zapłaty kwoty netto można odliczyć:

a) kary nałożone na strony umów o udzielenie zamówień publicznych lub beneficjentów dotacji;

b) potrącenia, zwroty i rabaty na indywidualnych fakturach i wnioskach o płatności;

c) odsetki generowane wskutek płatności z góry.”;

9) artykuł 23 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 23 1. Dyrektor może dokonywać przesunięć między rozdziałami i między artykułami bez żadnych ograniczeń, natomiast między tytułami do maksymalnej wysokości 10 % środków na dany rok budżetowy wykazanych w pozycji, z której dokonywane jest przesunięcie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 181 POZ 23 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L181 - 63 z 200810.7.2008

  Sprostowanie do Umowy w sprawie wzajemnej pomocy prawnej między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi (  Dz.U. L 181 z 19.7.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 19, tom 6, s. 168)

 • Dz. U. L181 - 62 z 200810.7.2008

  Informacja o dacie wejścia w życie Umowy miedzy Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L181 - 58 z 200810.7.2008

  Umowa między Konfederacją Szwajcarską a Unią Europejską w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L181 - 57 z 200810.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 24 czerwca 2005 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L181 - 55 z 200810.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na 2008 r. przeznaczonego na działania OIE w dziedzinie dobrostanu zwierząt oraz nadzorowania i kategoryzacji chorób zwierząt

 • Dz. U. L181 - 52 z 200810.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 1 lipca 2008 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego zbadania w celu ewentualnego włączenia fosforowodoru i tienkarbazonu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3216) (1)

 • Dz. U. L181 - 49 z 200810.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2008 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego zbadania w celu ewentualnego włączenia Paecilomyces fumosoroseus szczep Fe 9901 oraz Trichoderma atroviride szczep I-1237 do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3114) (1)

 • Dz. U. L181 - 47 z 200810.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2008 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nową substancję czynną profoksydim (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3080) (1)

 • Dz. U. L181 - 45 z 200810.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2008 r. uchylająca decyzję 2005/185/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Republice Czeskiej

 • Dz. U. L181 - 43 z 200810.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2008 r. uchylająca decyzję 2005/182/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Słowacji

 • Dz. U. L181 - 41 z 200810.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2008 r. uchylająca decyzję 2005/730/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Portugalii

 • Dz. U. L181 - 39 z 200810.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2008 r. uchylająca decyzję 2005/694/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu we Włoszech

 • Dz. U. L181 - 35 z 200810.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 653/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 30 czerwca do dnia 4 lipca 2008 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L181 - 15 z 200810.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 651/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1653/2004 w sprawie typowego rozporządzenia finansowego dla agencji wykonawczych na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003 ustanawiającego statut agencji wykonawczych, którym zostaną powierzone niektóre zadania w zakresie zarządzania programami wspólnotowymi

 • Dz. U. L181 - 13 z 200810.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 650/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L181 - 1 z 200810.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 649/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz sproszkowanego węgla aktywowanego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.