Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 181 POZ 58 - Strona 3

Tytuł:

Umowa między Konfederacją Szwajcarską a Unią Europejską w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

Data ogłoszenia:2008-07-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 181 POZ 58 - Strona 3

Strona 3 z 3

1. Krajowe organy bezpieczeństwa Konfederacji Szwajcarskiej (Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości i Policji, Federalny Urząd ds. Policji, Federalne Ministerstwo Obrony, Ochrony Ludności i Sportu, Grupa ds. Obrony – Sztab Dowódcy Sił Zbrojnych, Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Obiektów), działając w imieniu rządu Konfederacji Szwajcarskiej i pod jego zwierzchnictwem, są odpowiedzialne za opracowanie uzgodnień dotyczących bezpieczeństwa, służących ochronie i zabezpieczeniu informacji niejawnych dostarczonych Konfederacji Szwajcarskiej na podstawie niniejszej Umowy.


Artykuł 15 Niniejsza Umowa w żaden sposób nie uniemożliwia Stronom zawierania innych umów dotyczących dostarczania lub wymiany informacji niejawnych będących przedmiotem niniejszej Umowy, pod warunkiem że nie są one sprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy.

Artykuł 16 2. Biuro Bezpieczeństwa Sekretariatu Generalnego Rady (zwane dalej „Biurem Bezpieczeństwa SG Rady”), pod kierownictwem i w imieniu Sekretarza Generalnego Rady, działając w imieniu Rady i pod jej zwierzchnictwem, jest odpowiedzialne za opracowanie uzgodnień dotyczących bezpieczeństwa, służących ochronie i zabezpieczaniu informacji niejawnych dostarczanych UE w ramach niniejszej Umowy. Wszelkie różnice stanowisk między Stronami powstałe przy interpretacji lub stosowaniu niniejszej Umowy są rozwiązywane w drodze negocjacji między Stronami.

Artykuł 17 1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie pierwszego dnia pierwszego miesiąca po wzajemnym notyfikowaniu sobie przez Strony zakończenia niezbędnych procedur wewnętrznych.

3. Dyrekcja Bezpieczeństwa Komisji Europejskiej, działając w imieniu Komisji Europejskiej i pod jej zwierzchnictwem, jest odpowiedzialna za opracowanie uzgodnień dotyczących bezpieczeństwa służących ochronie i zabezpieczaniu informacji niejawnych dostarczanych lub wymienianych w ramach niniejszej Umowy w obrębie Komisji Europejskiej i w jej obiektach.

2. Niniejsza Umowa może zostać poddana przeglądowi w celu rozważenia możliwych zmian na wniosek jednej ze Stron.

Artykuł 12 Uzgodnienia dotyczące bezpieczeństwa, które mają być dokonane zgodnie z art. 11 w drodze porozumienia pomiędzy czterema zainteresowanymi urzędami, określą normy wzajemnej ochrony bezpieczeństwa informacji niejawnych będących przedmiotem niniejszej Umowy. W odniesieniu do UE normy te podlegają zatwierdzeniu przez Komitet Bezpieczeństwa Rady.

3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy dokonywane są wyłącznie w formie pisemnej, za obopólną zgodą Stron. Zmiany wchodzą w życie po dokonaniu wzajemnej notyfikacji przewidzianej w ust. 1.

Artykuł 18 Niniejsza Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron w drodze pisemnego zawiadomienia o wypowiedzeniu przekazanego drugiej Stronie. Wypowiedzenie takie staje się skuteczne sześć miesięcy po otrzymaniu zawiadomienia przez drugą Stronę, ale nie narusza zobowiązań podjętych wcześniej na mocy postanowień niniejszej Umowy. W szczególności wszelkie informacje niejawne dostarczone lub wymienione zgodnie z niniejszą Umową będą nadal chronione zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

Artykuł 13 Organy, o których mowa w art. 11, określają procedury, które mają być stosowane w przypadku udowodnionego lub podejrzewanego naruszenia wymogów bezpieczeństwa informacji niejawnych będących przedmiotem niniejszej Umowy.

Artykuł 14 Przed dostarczeniem informacji niejawnych, będących przedmiotem niniejszej Umowy między Stronami, określone

W DOWÓD CZEGO niżej podpisani, należycie upoważnieni, złożyli podpisy pod niniejszą Umową.

10.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 181/61

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 kwietnia 2008 r. w dwóch egzemplarzach w języku angielskim.

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

W imieniu Unii Europejskiej

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 181 POZ 58 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L181 - 63 z 200810.7.2008

  Sprostowanie do Umowy w sprawie wzajemnej pomocy prawnej między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi (  Dz.U. L 181 z 19.7.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 19, tom 6, s. 168)

 • Dz. U. L181 - 62 z 200810.7.2008

  Informacja o dacie wejścia w życie Umowy miedzy Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L181 - 57 z 200810.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 24 czerwca 2005 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L181 - 55 z 200810.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na 2008 r. przeznaczonego na działania OIE w dziedzinie dobrostanu zwierząt oraz nadzorowania i kategoryzacji chorób zwierząt

 • Dz. U. L181 - 52 z 200810.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 1 lipca 2008 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego zbadania w celu ewentualnego włączenia fosforowodoru i tienkarbazonu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3216) (1)

 • Dz. U. L181 - 49 z 200810.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2008 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego zbadania w celu ewentualnego włączenia Paecilomyces fumosoroseus szczep Fe 9901 oraz Trichoderma atroviride szczep I-1237 do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3114) (1)

 • Dz. U. L181 - 47 z 200810.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2008 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nową substancję czynną profoksydim (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3080) (1)

 • Dz. U. L181 - 45 z 200810.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2008 r. uchylająca decyzję 2005/185/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Republice Czeskiej

 • Dz. U. L181 - 43 z 200810.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2008 r. uchylająca decyzję 2005/182/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Słowacji

 • Dz. U. L181 - 41 z 200810.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2008 r. uchylająca decyzję 2005/730/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Portugalii

 • Dz. U. L181 - 39 z 200810.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2008 r. uchylająca decyzję 2005/694/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu we Włoszech

 • Dz. U. L181 - 35 z 200810.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 653/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 30 czerwca do dnia 4 lipca 2008 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L181 - 23 z 200810.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 652/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2343/2002 w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L181 - 15 z 200810.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 651/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1653/2004 w sprawie typowego rozporządzenia finansowego dla agencji wykonawczych na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003 ustanawiającego statut agencji wykonawczych, którym zostaną powierzone niektóre zadania w zakresie zarządzania programami wspólnotowymi

 • Dz. U. L181 - 13 z 200810.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 650/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L181 - 1 z 200810.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 649/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz sproszkowanego węgla aktywowanego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.