Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 182 POZ 21

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 29/2008 z dnia 14 marca 2008 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2008-07-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 182 POZ 21

10.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 29/2008 z dnia 14 marca 2008 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

L 182/21

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Załącznik XIII do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 13/2008 z dnia 1 lutego 2008 r. (1). W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy (Wersja przekształcona) ( 2). Dyrektywa 2006/126/WE uchyla uwzględnioną w Porozumieniu dyrektywę Rady 91/439/EWG (3) ze skutkiem od dnia 19 stycznia 2013 r., z wyjątkiem art. 2 ust. 4, który uchyla się ze skutkiem od dnia 19 stycznia 2007 r. W związku z powyższym dyrektywę 91/439/EWG należy uchylić w ramach Porozumienia ze skutkiem od dnia 19 stycznia 2013 r.,

(2)

(3)

(4)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 W załączniku XIII do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany: 1) po pkt 24e (rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady) wprowadza się punkt w brzmieniu: „24f. 32006 L 0126: dyrektywa 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy (Wersja przekształcona) (Dz.U. L 403 z 30.12.2006, s. 18). Do celów Porozumienia przepisy tej dyrektywy odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań: a) artykuł 1 ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: »Prawa jazdy wydawane przez państwa członkowskie EFTA noszą znak wyróżniający państwa, które wydało prawo jazdy. Odpowiednimi znakami wyróżniającymi są: IS (Islandia), FL (Liechtenstein), N (Norwegia).«; b) w razie przystąpienia do EOG nowego państwa członkowskiego Liechtenstein korzysta z pięcioletniego okresu przejściowego, zanim obowiązki określone w art. 1 ust. 1 w związku z załącznikiem I pkt 3 lit. e) zaczną mieć zastosowanie;

(1) Dz.U. L 154 z 12.6.2008, s. 27. (2) Dz.U. L 403 z 30.12.2006, s. 18. (3) Dz.U. L 237 z 24.8.1991, s. 1.

L 182/22 c)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej w pkt 3 załącznika I zdanie wprowadzające w lit. c) dotyczące pierwszej strony dokumentu prawa jazdy otrzymuje brzmienie:

10.7.2008

»znak wyróżniający państwa EFTA wydającego prawo jazdy otoczony elipsą, określony w art. 37 Konwencji Narodów Zjednoczonych o ruchu drogowym z dnia 8 listopada 1968 r. (na takim samym tle jak prawo jazdy); obowiązują następujące znaki wyróżniające:«;

d)

w pkt 3 załącznika I w lit. c) dotyczącej pierwszej strony dokumentu prawa jazdy dodaje się, co następuje: »IS: Islandia FL: Liechtenstein N: Norwegia;«;

e)

w pkt 3 załącznika I słowa »wzór Wspólnoty Europejskiej« w lit. e) dotyczącej pierwszej strony dokumentu prawa jazdy zastępuje się słowami »wzór EOG«;

f)

w pkt 3 załącznika I, w lit. e) dotyczącej pierwszej strony dokumentu prawa jazdy dodaje się, co następuje: »Ökuskírteini Førerkort/Førarkort;«;

g)

w pkt 3 załącznika I lit. f) dotycząca pierwszej strony dokumentu prawa jazdy nie ma zastosowania;

h)

w pkt 3 załącznika I w lit. b) dotyczącej drugiej strony dokumentu prawa jazdy po słowie »szwedzki« dodaje się słowa »lub islandzki, lub norweski«.”;

2)

w pkt 24a (dyrektywa Rady 91/439/EWG) dodaje się tiret w brzmieniu:

„— 32006 L 0126: dyrektywą 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. (wersja przekształcona) (Dz.U. L 403 z 30.12.2006, s. 18).”;

3)

skreśla się tekst pkt 24a (dyrektywa Rady 91/439/EWG) ze skutkiem od dnia 19 stycznia 2013 r.

Artykuł 2 Teksty dyrektywy 2006/126/WE w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 15 marca 2008 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (*).

(*) Wskazano wymogi konstytucyjne.

10.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 4

L 182/23

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli dnia 14 marca 2008 r. W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Alan SEATTER

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 182 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L182 - 42 z 200810.7.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 39/2008 z dnia 14 marca 2008 r. zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L182 - 40 z 200810.7.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 38/2008 z dnia 14 marca 2008 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L182 - 38 z 200810.7.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 37/2008 z dnia 14 marca 2008 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L182 - 36 z 200810.7.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 36/2008 z dnia 14 marca 2008 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L182 - 34 z 200810.7.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 35/2008 z dnia 14 marca 2008 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L182 - 32 z 200810.7.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 34/2008 z dnia 14 marca 2008 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L182 - 30 z 200810.7.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 33/2008 z dnia 14 marca 2008 r. zmieniająca załącznik XVIII (BHP, prawo pracy i równe traktowanie mężczyzn i kobiet) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L182 - 28 z 200810.7.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 32/2008 z dnia 14 marca 2008 r. zmieniająca załącznik XVI (Zamówienia) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L182 - 26 z 200810.7.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 31/2008 z dnia 14 marca 2008 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L182 - 24 z 200810.7.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 30/2008 z dnia 14 marca 2008 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L182 - 19 z 200810.7.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 28/2008 z dnia 14 marca 2008 r. zmieniająca załącznik IV (Energia) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L182 - 17 z 200810.7.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 27/2008 z dnia 14 marca 2008 r. zmieniająca załącznik IV (Energia) i załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L182 - 15 z 200810.7.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 26/2008 z dnia 14 marca 2008 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L182 - 11 z 200810.7.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 25/2008 z dnia 14 marca 2008 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L182 - 9 z 200810.7.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 24/2008 z dnia 14 marca 2008 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L182 - 7 z 200810.7.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 23/2008 z dnia 14 marca 2008 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L182 - 5 z 200810.7.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 22/2008 z dnia 14 marca 2008 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L182 - 1 z 200810.7.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 21/2008 z dnia 14 marca 2008 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.