Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 184 POZ 1

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 2 na rok budżetowy 2008

Data ogłoszenia:2008-07-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 184 POZ 1

Strona 1 z 10
11.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 184/1

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

BUDŻETY

PARLAMENT EUROPEJSKI

OSTATECZNE PRZYJĘCIE

budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 2 na rok budżetowy 2008

(2008/546/WE, Euratom)

PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 272 ust. 7, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 177, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (1), uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008, przyjęty ostatecznie dnia 13 grudnia 2007 r., uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (2), uwzględniając wstępny projekt budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 2 na rok budżetowy 2008, przedstawiony przez Komisję dnia 14 marca 2008 r., uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 2/2008, ustanowiony przez Radę dnia 14 maja 2008 r., uwzględniając art. 69 i załącznik IV Regulaminu Parlamentu Europejskiego, uwzględniając rezolucję przyjętą przez Parlament dnia 22 maja 2008 r.,


(1) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, s. 9). (2) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1. Porozumienie zmienione decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/29/WE (Dz.U. L 6 z 10.1.2008, s. 7).

L 184/2

OŚWIADCZA:

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.7.2008

Artykuł

Procedura przewidziana w art. 272 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz w art. 177 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej została zakończona, a budżet korygujący Unii Europejskiej nr 2 na rok budżetowy 2008 został ostatecznie przyjęty.

Sporządzono w Strasburgu dnia 22 maja 2008 r.

Przewodniczący

H.-G. PÖTTERING

11.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 184/3

OSTATECZNE PRZYJĘCIE BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 2 UNII EUROPEJSKIEJ NA ROK BUDŻETOWY 2008

TREŚĆ

Strona

DOCHODY OGÓŁEM C. Personel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . STAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W PODZIALE NA SEKCJE Sekcja III: Komisja — Wydatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 05: Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 11: Rybołówstwo i gospodarka morska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 13: Polityka regionalna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 11 12 16 20 5

11.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 184/5

C. PERSONEL

L 184/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.7.2008

Sekcja III — Komisja Organy ustanowione przez Wspólnoty i posiadające osobowość prawną Organy zdecentralizowane Europejska Agencja ds. Oceny Produktów Leczniczych

Stanowiska 2008 Kategoria i stopień Zatwierdzone w ramach budżetu wspólnotowego Stałe Czasowe Budżet korygujący Zmiany w zatwierdzonym planie zatrudnienia Stałe Czasowe 2008 Zmieniony plan zatrudnienia Stałe Czasowe

AD 16 AD 15 AD 14 AD 13 AD 12 AD 11 AD 10 AD 9 AD 8 AD 7 AD 6 AD 5 Ogółem dla grup zaszeregowania AD AST 11 AST 10 AST 9 AST 8 AST 7 AST 6 AST 5 AST 4 AST 3 AST 2 AST 1 Ogółem dla grup zaszeregowania AST Ogółem Razem zatrudnionych 0 475 0

1 3 4 5 34 33 33 20 41 43 22 9 248 0 4 0 1 2 1

1 3 4 5 34 33 33 22 42 43 23 9 252

6 2 11 14 33 34 56 26 19 26 227 475 0 6 2 6 0 481 2

6 2 11 14 33 34 56 26 21 26 229 481

11.7.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 184 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.