Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 185 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 661/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Rosji w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 oraz częściowego przeglądu okresowego zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 384/96

Data ogłoszenia:2008-07-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 185 POZ 1

Strona 1 z 30
12.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 185/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 661/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Rosji w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 oraz częściowego przeglądu okresowego zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 384/96


RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Euro­ pejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 11 ust. 2 i 3, uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję po konsul­ tacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:

A. PROCEDURA

azotanu amonu przekracza 80 % masy („AA”), objętych kodami CN 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 oraz ex 3105 90 91.

(2)

W dniu 19 kwietnia 2007 r. Rada wprowadziła rozpo­ rządzeniem (WE) nr 442/2007 (6) ostateczne środki anty­ dumpingowe na przywóz azotanu amonu (AA) pocho­ dzącego z Ukrainy.

2. Wniosek o dokonanie przeglądów 2.1. Częściowy przegląd okresowy środków antydumpingowych obowiązujących względem AA pochodzącego z Rosji i produkowanego przez Open Joint Stock Company (OJSC) Mineral and Chemical Company „Eurochem”, członka grupy przedsiębiorstw Eurochem

(3)

1. Obowiązujące środki

(1)

Rada nałożyła rozporządzeniem (WE) nr 2022/95 (2) ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Rosji i objętego kodami CN 3102 30 90 oraz 3102 40 90. W wyniku późniejszego dochodzenia, które wykazało absorpcję wymienionego cła, środki te zmieniono rozporządzeniem (WE) W następstwie wniosku nr 663/98 (3). o przeprowadzenie przeglądu wygaśnięcia i przeglądu okresowego, na podstawie art. 11 ust. 2 i 3 rozporzą­ dzenia podstawowego, Rada nałożyła rozporządzeniem (WE) nr 658/2002 (4) ostateczne cło antydumpingowe w wysokości 47,07 EUR za tonę na przywóz azotanu amonu objętego kodami CN 3102 30 90 i 3102 40 90 oraz pochodzącego z Rosji. Na koniec przeprowadzono przegląd okresowy dotyczący definicji produktu i nałożono rozporządzeniem (WE) nr 945/2005 (5) osta­ teczne cło antydumpingowe, wynoszące od 41,42 EUR za tonę do 47,07 EUR za tonę, na przywóz stałych nawozów pochodzących z Rosji, w których zawartość

Dnia 30 sierpnia 2005 r. do Komisji wpłynął wniosek o przeprowadzenie częściowego przeglądu okresowego zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego („przegląd okresowy”). Wniosek, którego zakres ograni­ czono do zbadania dumpingu, został złożony przez Open Joint Stock Company (OJSC) Mineral and Chemical Company „Eurochem” („Eurochem”) – producenta eksportującego AA w Rosji.

(4)

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, s. 17). 2) Dz.U. L 198 z 23.8.1995, s. 1. ( (3) Dz.U. L 93 z 26.3.1998, s. 1. (4) Dz.U. L 102 z 18.4.2002, s. 1. (5) Dz.U. L 160 z 23.6.2005, s. 1.

Eurochem stwierdził, przedstawiając dowody prima facie, że okoliczności uległy zmianie, a w szczególności, że porównanie wartości normalnej ustalonej na podstawie jego własnych danych z cenami eksportowymi produktu objętego postępowaniem stosowanymi przy sprzedaży do Wspólnoty doprowadziłoby do obniżenia marginesu dumpingu znacznie poniżej poziomu obowiązujących środków. Z tego względu dalsze stosowanie środków na istniejącym poziomie, który został ustalony na podstawie wcześniej określonego marginesu szkody, nie jest już konieczne w celu zrównoważenia skutków dumpingu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 185 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L185 - 43 z 200812.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2008 r. przyjmująca zobowiązania oferowane w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu azotanu amonu pochodzącego z Rosji i z Ukrainy

 • Dz. U. L185 - 40 z 200812.7.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/70/WE z dnia 11 lipca 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej tritosulfuronu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L185 - 38 z 200812.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 663/2008 z dnia 11 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L185 - 35 z 200812.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 662/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 442/2007 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Ukrainy w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.