Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 185 POZ 35

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 662/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 442/2007 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Ukrainy w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96

Data ogłoszenia:2008-07-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 185 POZ 35

Strona 1 z 3
12.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 185/35

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 662/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 442/2007 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Ukrainy w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

dzania zmian do obowiązujących środków antydumpin­ gowych.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


B. ZOBOWIĄZANIE

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Euro­ pejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 8, uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję po konsul­ tacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:

(3)

A. PROCEDURA (1)

W dniu 22 stycznia 2001 r. Rada nałożyła, rozporządze­ niem (WE) nr 132/2001 z dnia 22 stycznia 2001 r. nakładającym ostateczne cło antydumpingowe i ustanawiającym ostateczne pobranie tymczasowego cła nałożonego na przywóz azotanu amonu pochodzą­ cego z Polski i Ukrainy oraz kończącym postępowanie antydumpingowe w odniesieniu do przywozu pochodzą­ cego z Litwy (2), ostateczne cło antydumpingowe w wysokości 33,25 EUR za tonę na przywóz azotanu amonu objętego kodami CN 3102 30 90 i 3102 40 90 pochodzącego między innymi z Ukrainy. W następstwie przeglądu wygaśnięcia wszczętego w styczniu 2006 r. Rada przedłużyła, rozporządzeniem (WE) nr 442/2007 (3), obowiązywanie wymienionych środków na ich obecnym poziomie o kolejne dwa lata. Na wniosek Open Joint Stock Company (OJSC) Azot Cherkassy (zwanego dalej „producentem eksportującym”) w dniu 19 grudnia 2006 r. Komisja ogłosiła, w drodze zawiadomienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (4), wszczęcie częściowego przeglądu okresowego dotyczącego przywozu azotanu amonu pochodzącego z Ukrainy do Wspólnoty. Ostateczne usta­ lenia i wnioski wynikające z częściowego przeglądu okre­ sowego są przedstawione w rozporządzeniu (WE) nr 237/2008 (5), które zakończyło przegląd bez wprowa­

W toku przeglądu okresowego producent eksportujący wyraził zainteresowanie złożeniem zobowiązania ceno­ wego, lecz nie przedstawił odpowiednio udokumento­ wanej propozycji w terminie zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporządzenia podstawowego. Niemniej, zgodnie z motywami 46 i 47 rozporządzenia (WE) nr 237/2008, Rada uznała, że producent eksportujący w drodze wyjątku powinien mieć prawo do uzupełnienia swojego zobowiązania w ciągu 10 dni od wejścia w życie rozporządzenia, ze względu na złożoność materii, a mianowicie: 1) wahania ceny produktu objętego postę­ powaniem, które mogą wymagać pewnych form indek­ sacji ceny minimalnej, w sytuacji gdy wahań ceny nie można w wystarczającym stopniu wytłumaczyć kluczo­ wymi czynnikami kosztotwórczymi; oraz 2) szczególną sytuację rynkową produktu objętego postępowaniem. Po publikacji rozporządzenia (WE) nr 237/2008 i w terminie określonym w tym rozporządzeniu producent eksportujący przedstawił możliwe do przyjęcia zobowią­ zanie cenowe zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia podstawowego.

(4)

Komisja przyjęła, decyzją 2008/577/WE (6), propono­ wane zobowiązanie. Rada uznaje, że złożone zobowią­ zanie usuwa wyrządzający szkodę wpływ dumpingu oraz ogranicza w wystarczającym stopniu ryzyko obejścia środków.

(5) (2)

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, s. 17). (2) Dz.U. L 23 z 25.1.2001, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 945/2005 (Dz.U. L 160 z 23.6.2005, s. 1). (3) Dz.U. L 106 z 24.4.2007, s. 1. (4) Dz.U. C 311 z 19.12.2006, s. 57. (5) Dz.U. L 75 z 18.3.2008, s. 8.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 185 POZ 35 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L185 - 43 z 200812.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2008 r. przyjmująca zobowiązania oferowane w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu azotanu amonu pochodzącego z Rosji i z Ukrainy

 • Dz. U. L185 - 40 z 200812.7.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/70/WE z dnia 11 lipca 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej tritosulfuronu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L185 - 38 z 200812.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 663/2008 z dnia 11 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L185 - 1 z 200812.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 661/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Rosji w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 oraz częściowego przeglądu okresowego zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 384/96

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.