Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 185 POZ 40

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2008/70/WE z dnia 11 lipca 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej tritosulfuronu jako substancji czynnej (1)

Data ogłoszenia:2008-07-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 185 POZ 40

Strona 1 z 3
L 185/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.7.2008

DYREKTYWY

DYREKTYWA KOMISJI 2008/70/WE z dnia 11 lipca 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej tritosulfuronu jako substancji czynnej

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1,


(5)

EFSA został poproszony o przygotowanie opinii naukowej w sprawie toksycznej istotności metabolitu TBSA tritosulfuronu zawartego w glebie i wodzie grun­ towej w kontekście oceny ryzyka dla ludzi. Do EFSA skierowano pytanie, czy na podstawie dostępnych danych, metabolit TBSA wykazuje możliwość wystą­ pienia genotoksyczności lub upośledzenia płodności oraz jaki może mieć wpływ na wartości referencyjne tokstyczności u ludzi. W opinii z 11 grudnia 2007 r. (3) EFSA stwierdziło, że TBSA nie wykazuje możliwości wystąpienia potencjału klastogennego i genotoksycznego i nie ma bezpośred­ niego wpływu na płodność, i z tego względu nie ma wymogu dostosowania domyślnego czynnika bezpie­ czeństwa dla potencjalnego wpływu na płodność. Opinia ta została uwzględniona. Jak wykazały różnorodne badania, można oczekiwać, że środki ochrony roślin zawierające wspomnianą substancję czynną zasadniczo spełniają wymogi okre­ ślone w art. 5 ust. 1 lit. a) i b) oraz w art. 5 ust. 3 dyrektywy 91/414/EWG, w szczególności w odniesieniu do zastosowań, które zostały zbadane przez Komisję i wyszczególnione w jej sprawozdaniu z przeglądu. Należy zatem włączyć tritosulfuron do załącznika I w celu zapewnienia we wszystkich państwach członkow­ skich możliwości udzielania zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję czynną zgodnie z przepisami wymienionej dyrektywy.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG, w dniu 8 czerwca 2001 r. Niemcy otrzymały od spółki BASF AG wniosek o włączenie substancji czynnej o nazwie trito­ sulfuron do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. W decyzji Komisji 2002/268/WE (2) potwierdzono, że przedłożona dokumentacja jest „kompletna”, tzn. uznano, iż zasadniczo spełnia ona wymogi dotyczące danych i informacji zawarte w załącznikach II i III do dyrektywy 91/414/EWG.

(6)

(2)

Wpływ tej substancji czynnej na zdrowie człowieka i środowisko naturalne został poddany ocenie zgodnie z przepisami ustanowionymi w art. 6 ust. 2 i 4 dyrekty­ wy 91/414/EWG w odniesieniu do zakresu zastosowań proponowanych przez powiadamiającego. W dniu 5 września 2002 r. wyznaczone państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy przedłożyło projekt sprawo­ zdania oceniającego.

(7)

(3)

Projekt sprawozdania oceniającego dotyczącego tritosul­ furonu został poddany przeglądowi przez państwa człon­ kowskie i Komisję w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt. Przegląd został zakończony w dniu 20 maja 2008 r. w formie sprawozdania kontrolnego, opracowanego przez Komisję, dotyczącego tritosulfuronu.

(4)

Dokumenty i informacje dotyczące tritosulfuronu zostały przedłożone do odrębnych konsultacji również Europej­ skiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

Nie naruszając określonych w dyrektywie 91/414/EWG zobowiązań wynikających z włączenia substancji czynnej do załącznika I, państwom członkowskim należy dać sześć miesięcy, licząc od daty włączenia, na dokonanie przeglądu istniejących zezwoleń dotyczących środków ochrony roślin zawierających tritosulfuron w celu speł­ nienia wymogów ustanowionych w dyrektywie 91/414/EWG, w szczególności jej art. 13, oraz stosow­ nych warunków określonych w załączniku I. Państwa członkowskie powinny zastąpić istniejące tymczasowe zezwolenia zezwoleniami pełnymi, wprowadzić do nich zmiany lub wycofać je zgodnie z przepisami

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 185 POZ 40 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L185 - 43 z 200812.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2008 r. przyjmująca zobowiązania oferowane w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu azotanu amonu pochodzącego z Rosji i z Ukrainy

 • Dz. U. L185 - 38 z 200812.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 663/2008 z dnia 11 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L185 - 35 z 200812.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 662/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 442/2007 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Ukrainy w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96

 • Dz. U. L185 - 1 z 200812.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 661/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Rosji w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 oraz częściowego przeglądu okresowego zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 384/96

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.