Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 185 POZ 43

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2008 r. przyjmująca zobowiązania oferowane w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu azotanu amonu pochodzącego z Rosji i z Ukrainy

Data ogłoszenia:2008-07-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 185 POZ 43

Strona 1 z 4
12.7.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 185/43

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 4 lipca 2008 r. przyjmująca zobowiązania oferowane w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu azotanu amonu pochodzącego z Rosji i z Ukrainy (2008/577/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

w wysokości 47,07 EUR za tonę na przywóz azotanu amonu objętego kodami CN 3102 30 90 i 3102 40 90 pochodzącego z Rosji.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(2)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Euro­ pejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 8 i 9,

po konsultacji z Komitetem Doradczym,

W drodze rozporządzenia (WE) nr 132/2001 (5) Rada nałożyła ostateczne cło antydumpingowe w wysokości 33,25 EUR za tonę na przywóz produktu objętego postępowaniem pochodzącego z Ukrainy. W wyniku przeglądu wygaśnięcia wszczętego w styczniu 2006 r., rozporządzeniem (WE) nr 442/2007 (6) Rada przedłużyła o dwa lata okres obowiązywania wspomnianych środków, utrzymując je na obecnie obowiązującym poziomie.

a także mając na uwadze, co następuje:

(3)

A. PROCEDURA (1)

Rozporządzeniem (WE) nr 2022/95 (2) Rada nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu („produkt objęty postępowaniem”) pochodzącego z Rosji. W wyniku późniejszego dochodzenia, które wykazało absorpcję powyższego cła, środki te zmieniono rozporządzeniem Rady (WE) nr 663/98 (3). W następstwie wpłynięcia wniosku w sprawie wygaś­ nięcia oraz o przeprowadzenie przeglądu okresowego, na podstawie art. 11 ust. 2 i 3 rozporządzenia podsta­ wowego, Rada nałożyła, rozporządzeniem (WE) nr 658/2002 (4), ostateczne cło antydumpingowe

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, s. 17). (2) Dz.U. L 198 z 23.8.1995, s. 1. Rozporządzenie zmienione rozpo­ rządzeniem (WE) nr 663/98 (Dz.U. L 93 z 26.3.1998, s. 1). (3) Dz.U. L 93 z 26.3.1998, s. 1. (4) Dz.U. L 102 z 18.4.2002, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) 945/2005 (Dz.U. L 160 z 23.6.2005, s. 1).

Rozporządzeniem (WE) nr 993/2004 (7) Rada przewi­ działa zwolnienie z ceł antydumpingowych przywozu do nowych państw członkowskich, które w dniu 1 maja 2004 r. przystąpiły do Unii Europejskiej („UE-10”), ustalone w oparciu o warunki szczególnych zobowiązań („zobowiązania związane z rozszerzeniem”), i upoważniła Komisję do przyjęcia tych zobowiązań związanych z rozszerzeniem. Na tej podstawie Komisja przyjęła, rozporządzeniem (WE) nr trzy zobowiązania związane 1001/2004 (8), z rozszerzeniem, złożone przez rosyjskich producentów eksportujących Otwartą Spółkę Akcyjną (OAO) Mineral and Chemical Company („Eurochem”), spółkę będącą częścią grupy Eurochem, firmy OAO Acron oraz OAO Dorogobuzh, należące do Acron Holding Company („Acron”), a także przez producenta eksportującego z Ukrainy, Otwartą Spółkę Akcyjną (WAT) Azot Cher­ kassy („Cherkassy”).

(5) Dz.U. L 23 z 25.1.2001, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) 945/2005. (6) Dz.U. L 106 z 24.4.2007, s. 1. (7) Dz.U. L 182 z 19.5.2004, s. 28. (8) Dz.U. L 183 z 20.5.2004, s. 13.

L 185/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.7.2008

(4)

Rozporządzeniem (WE) nr 1996/2004 (1) Komisja przy­ jęła jako obowiązujące do dnia 20 maja 2005 r. nowe zobowiązanie związane z rozszerzeniem ze strony wyżej wymienionych producentów eksportujących.

(WE) nr 237/2008.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 185 POZ 43 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L185 - 40 z 200812.7.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/70/WE z dnia 11 lipca 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej tritosulfuronu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L185 - 38 z 200812.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 663/2008 z dnia 11 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L185 - 35 z 200812.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 662/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 442/2007 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Ukrainy w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96

 • Dz. U. L185 - 1 z 200812.7.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 661/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Rosji w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 oraz częściowego przeglądu okresowego zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 384/96

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.