Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 186 POZ 12

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie podpisania i zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Międzynarodowej umowy w sprawie kawy z 2007 r.

Data ogłoszenia:2008-07-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 186 POZ 12

L 186/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.7.2008

DECYZJA RADY z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie podpisania i zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Międzynarodowej umowy w sprawie kawy z 2007 r. (2008/579/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Artykuł 1 Międzynarodowa umowa w sprawie kawy z 2007 r. zostaje niniejszym zatwierdzona w imieniu Wspólnoty. Tekst umowy zostaje dołączony do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób upoważnionych do podpisania umowy i złożenia dokumentu zatwierdzającego w imieniu Wspólnoty, wraz z oświadczeniem dołączonym do niniejszej decyzji, do dnia 31 sierpnia 2008 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Międzynarodowa Rada Kawy zatwierdziła tekst Między­ narodowej umowy w sprawie kawy z 2007 r. rezolucją nr 431 z dnia 28 września 2007 r. Międzynarodowa umowa w sprawie kawy z 2007 r. była negocjowana celem zastąpienia Międzynarodowej umowy w sprawie kawy z 2001 r., której obowiązywanie przed­ łużono do dnia 30 września 2008 r. Międzynarodowa umowa w sprawie kawy z 2007 r. jest otwarta do podpisu, a dokumenty potwierdzające ratyfi­ kację, przyjęcie lub zatwierdzenie umowy mogą być skła­ dane do dnia 31 sierpnia 2008 r. Wspólnota jest jedną ze stron Międzynarodowej umowy w sprawie kawy z 2001 r., dlatego też w jej interesie leży zatwierdzenie Międzynarodowej umowy w sprawie kawy z 2007 r. mającej zastąpić tę umowę,

(2)

(3)

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 16 czerwca 2008 r. W imieniu Rady

D. RUPEL

(4)

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 186 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L186 - 42 z 200815.7.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1359/2007 z dnia 21 listopada 2007 r. ustanawiającego warunki udzielania specjalnych refundacji wywozowych do niektórych elementów odkostnionego mięsa wołowego (Wersja skodyfikowana) (  Dz.U. L 304 z 22.11.2007)

 • Dz. U. L186 - 41 z 200815.7.2008

  Informacja o dacie wejścia w życie Umowy przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony

 • Dz. U. L186 - 39 z 200815.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 8 lipca 2008 r. wyłączająca z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie w ramach Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3411)

 • Dz. U. L186 - 36 z 200815.7.2008

  Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie finansowania przechowywania antygenów wirusa pryszczycy oraz opracowywania szczepionek otrzymanych na bazie tych antygenów

 • Dz. U. L186 - 30 z 200815.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 23 czerwca 2008 r. o udzieleniu gwarancji wspólnotowej dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat w związku z pożyczkami na projekty poza Wspólnotą (w południowo-wschodnich krajach sąsiedzkich, w krajach basenu Morza Śródziemnego, Ameryce Łacińskiej i Azji oraz w Republice Południowej Afryki) (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L186 - 13 z 200815.7.2008

  Międzynarodowa umowa w sprawie kawy z 2007 r.

 • Dz. U. L186 - 7 z 200815.7.2008

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Radą Europy w sprawie współpracy między Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej a Radą Europy

 • Dz. U. L186 - 6 z 200815.7.2008

  Decyzja Rady z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Radą Europy w sprawie współpracy między Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej a Radą Europy

 • Dz. U. L186 - 3 z 200815.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 665/2008 z dnia 14 lipca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 199/2008 w sprawie ustanowienia wspólnotowych ram gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa oraz w sprawie wspierania doradztwa naukowego w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa

 • Dz. U. L186 - 1 z 200815.7.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 664/2008 z dnia 14 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.